landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

ANPR-camera

Wat is een ANPR-camera?

Een ANPR (Automatic Number Plate Recognition – automatische nummerplaatherkenning ) camera registreert de nummerplaat van elk voorbijrijdend motorvoertuig op een specifieke locatie. Vervolgens wordt de nummerplaat die werd geregistreerd op die locatie vergeleken met lijsten van nummerplaten die opgeslagen zijn in een politiedatabank. Deze lijsten, onder het beheer van de Federale Politie, bevatten de nummerplaten van voertuigen:

 • waarvan de geldigheid van het verzekeringsbewijs is vervallen;
 • waarvan de geldigheid van het keuringsbewijs is vervallen;
 • die internationaal geseind staan;
 • die geseind staan in de basisgegevensbank van de geïntegreerde politie.

Recentelijk werd zowel de Wet op het Politieambt als de Camerawet aangepast om het gebruik van deze camera’s ten gronde te regelen en in overeenstemming te brengen met de meest recente privacyregelgeving.

Evaluatie Kraanstraat

De verkeerssituatie werd sinds het openstellen van de Kraanstraat (eind maart 2018) opgevolgd en geëvalueerd. De aandacht ging vooral naar de

 • snelheid van het gemotoriseerd verkeer
 • wegversmallingen (combinatie met geparkeerde voertuigen, al dan niet voorrangsregeling)

Op het maandelijkse Gemeentelijk Veiligheidsoverleg (GVO met o.a. politie, burgemeester, dienst mobiliteit, technische dienst, …) stond de Kraanstraat maandelijks geagendeerd. Op het GVO van 30/08/2018 werd de Kraanstraat opnieuw besproken. Het GVO gaf vervolgens advies aan het college van burgemeester en schepenen.

Daar werd beslist:

 • de huidige regeling zonder voorrang aan de rijbaanversmallingen te behouden
 • wat betreft snelheid te blijven sensibiliseren, meten en handhaven (flitscontroles)
 • voor en na elke rijbaanversmalling een parkeerverbod in te stellen (15 meter).
 • opnieuw controles uit te voeren betreffende het transitverbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton

De bewoners (van het vernieuwde deel) van de Kraanstraat kregen hierover een infobrief in de bus op 17/09/2018.

Lees meer hierover op https://www.roosdaal.be/leefomgeving-en-mobiliteit/682

Week van de Mobiliteit

Iedereen rijdt te snel.”, “Er is te veel gemotoriseerd verkeer.”, ”Ik heb geen parkeerplaats (aan de deur van) de winkel.” …

Mobiliteit is hot en iedereen heeft er zijn mening over. Maar mobiliteit begint in de eerste plaats bij jezelf. Geef deze week tijdens de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september (en ook daarna) jezelf de kans om een alternatief te proberen. Argumenten genoeg om niet mee te doen … maar laat jouw wagen toch eens staan en probeer (te voet, per fiets, met de bus, carpool, …).

Het weer deze week zit alvast goed.

 

Vlaanderen is nu al enkele weken in de ban van extreem droog weer. Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan voor verschillende toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. In de landbouw komt het onder meer in aanmerking voor de bevloeiing van akkers en velden. Bedrijven kunnen het gebruiken voor het spoelen van tankwagens of als koeling.

Aquafin biedt landbouwers en bedrijven de mogelijkheid met hen een contract af te sluiten om effluentwater op te halen aan bepaalde rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Zo’n contract kan per maand worden afgesloten en kost 160,00 euro per maand. Er zijn na afsluiting van het contract geen limieten opgelegd over hoeveel water er kan worden opgehaald. Elke aanvraag wordt individueel onderzocht in functie van de ontvangende waterloop. Sommige beken zijn voor hun ecologisch evenwicht immers afhankelijk van het effluentdebiet dat we lozen. Als dat plots veel kleiner is, kan dit evenwicht verstoord worden en dat wil Aquafin absoluut vermijden.

Opgelet, er zijn restricties voor het gebruik van het water. Het gezuiverde afvalwater mag niet rechtstreeks in contact komen met fruit en groenten die rauw worden gegeten. Je mag deze gewassen dus niet rechtstreeks besproeien. Vb. een fruitboom begieten met het gezuiverde afvalwater kan wel, zolang het water maar niet rechtstreeks in contact komt met het fruit. Groenten die industrieel worden behandeld (diepvries, groenten in blik), kunnen wél worden geïrrigeerd met gezuiverd afvalwater.

Dieren die worden gehouden voor vb. vlees- of melkproductie drinken bij voorkeur water van drinkwaterkwaliteit. Het gezuiverde afvalwater uit de zuiveringsstations van Aquafin is zonder bijkomende behandeling hiervoor niet geschikt.

Mogelijks kan effluentwater voor u een oplossing bieden voor het droogteprobleem en het captatieverbod dat geldt op de onbevaarbare waterlopen.

U vindt alle informatie over de mogelijkheid om effluentwater te gebruiken op de website van Aquafin: www.aquafin.be/nl-be/effluent-ophalen

Geïnteresseerden kunnen terecht bij dhr. Wouter Boncquet, 03 450 48 51 of via mail: wouter.boncquet@aquafin.be

Foto paarden

De laatste weken zijn de temperaturen zeer extreem. Niet alleen mensen hebben hier last van, maar ook onze paarden. Door de aanhoudende hitte zijn veel weides veranderd in een droge vlakte en de weide kunstmatig beregenen is niet altijd toegestaan of mogelijk. Om het voor een paard zo aangenaam mogelijk te maken, kunnen de volgende 3 tips helpen.

 • Zorg dat uw paarden voldoende (vers) water krijgen.
 • Zorg dat uw paarden schaduw hebben.
 • Let op de voeding van uw paarden.
Affiche Behaag je tuin - Samenaankoop

85% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin. Grote kans dus dat jij er ook één hebt.
Dan is de samenaankoop ‘Behaag je tuin’ iets voor jou.
Want jouw tuin, hoe groot of klein ook, kan al een verschil maken voor natuur en klimaat. Hoe?
Plant een boom, haag of klimplant. Samen zorgen we zo voor meer groen. En dat is goed voor mens en dier.
Maak van je tuin een fijne plek voor vogels, bijen en vlinders. En geniet zelf ook volop van de bloesems en het fruit.

De regionale landschappen van Vlaams-Brabant garanderen je kwalitatief streekeigen plantgoed aan een goede prijs.

AANBOD?
Gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden.
Je kan kiezen uit gemengde pakketten van telkens 30 planten: een doornloze haag, doornige haag, bloesemheg, bijenheg, houtkanten voor verschillende bodems, een bosrandpakket of een vogelbosje. De gemengde pakketten zijn samengesteld met streekeigen soorten die van nature voorkomen in de regio en er goed gedijen. Ze zijn aangepast aan ons klimaat, waardoor ze minder gevoelig zijn voor ziektes en plagen. Met een gemengde haag trek je meer diersoorten aan en vergroot je de natuurwaarde van je tuin.

Hoogstamfruitbomen
Heimwee naar de smaak van een Jefkespeer of Brabanderskersen? In het aanbod vind je tientallen oude variëteiten die zeer lekker smaken: appel, peer, kers, kriek, pruim, okkernoot, kweepeer, mispel en moerbei.

Loofbomen en knotwilgen
Een Zomereik, Winterlinde, Boskers of Zwarte els zullen prachtig staan in je tuin. De hoogstammige Veldesdoorn is geschikt voor een kleinere tuin en een zegen voor de bijen. Wilgenpoten zijn ideaal voor een nattere bodem.

Wilgenhut
Met bundels wilgentakken bouw je een levende groene speelhut of een schaduwrijk plekje. Een handleiding vertelt je stap voor stap hoe je hiervoor te werk gaat.

Nieuw in 2019: Paardenheg
Het paardenheg is een menging van Eenstijlige meidoorn, Hazelaar, Rode kornoelje, Haagbeuk, en Veldesdoorn. Eén paardenpakket bevat 30 plantjes voor één of meer rijen met 3 planten/m.
Dit pakket vormt een ideale natuurlijke afsluiting voor je paardenweide.

BESTELLEN?
Alle informatie over de pakketten en boomsoorten vind je op www.behaagjetuin.be. De milieudienst kan je wegwijs maken.

Bestel online tussen 1 september en 31 oktober 2019 op www.behaagjetuin.be.
Het bestelde plantgoed haal je af op de parking van het administratief centrum, Brusselstraat 15, op zaterdag 7 december 2019 tussen 14:00 en 16:00.

Wens je ondersteuning en advies? Met concrete vragen m.b.t. je bestelling en de aanplanting in je tuin kan je contact opnemen met je regionaal landschap via info@pajot-zenne.be.

 Logo Vlaams-Brabant  Logo Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Het is verboden voor elk type van water om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 08:00 uen 20:00u.

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigt een politiebesluit uit dat vanaf 23 juli onnodig waterverbruik verbiedt in Roosdaal. Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven.

De situatie is zo ernstig dat het leidingwater niet meer gebruikt mag worden voor niet-essentiële toepassingen. Ga ook spaarzaam om met regenwater. Volg de uitgevaardigde gebruiksbeperkingen op.

Het verbod op het gebruik van leidingwater geldt:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen
 • voor het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden (meer dan 100 liter), van vijvers en het bevoorraden van fonteinen
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
 • in de onderneming: voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten

Verbaliseren als het verbod overtreden wordt, gebeurt via de lokale politie.