landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Overlijden

Formaliteiten bij overlijden

Een overlijden moet steeds zo snel mogelijk vastgesteld worden door een geneesheer en aangegeven worden op de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsgevonden heeft. Doorgaans gebeurt de aangifte door de begrafenisondernemer die door de nabestaanden wordt aangeduid. Voor de aangifte moet steeds het vaststellingsformulier van de geneesheer, de identiteitskaart en desgevallend het trouwboekje van de overledene meegebracht worden.

Als de overledene niet in de gemeente van zijn eigen woonplaats is overleden, moeten ook volgende documenten worden voorgelegd:

  • een verklaring van het bestuur van de woonplaats van de overledene over het al dan niet bestaan van een laatste wilsbeschikking;
  • een verklaring van een geneesheer die aangeeft dat het stoffelijk overschot zonder risico voor de openbare gezondheid kan vervoerd worden naar de gemeente van begraving;
  • een toelating tot begraving van het stoffelijk overschot, afgeleverd door het bestuur van de gemeente waar de begraving zal plaatsvinden.

Crematie

Naast een gewone begrafenis bestaat ook de mogelijkheid tot crematie (verassen). De keuze tussen begrafenis en crematie maakt ieder voor zichzelf uit. Je kan je keuze, of als ouder van een minderjarig kind, laten vastleggen bij de burgerlijke stand, een zogenaamde laatste wilsbeschikking .

Euthanasie

Euthanasie is een streng gereglementeerd recht.
In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in omstandigheden bepaald in de wet.

Je kan je wil over het levenseinde en uw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval dat je niet meer in staat bent om je duidelijk kenbaar te maken, bv. door een coma.
In een wilsverklaring kan een nog wilsonbekwame patiënt expliciet verzoeken om bij hem/haar euthanasie toe te passen.

Klik hier voor meer info over euthanasie op de website van de FOD Volksgezondheid.

Klik hier voor meer info & het modeldocument omtrent de wilsverklaring euthanasie (bij onomkeerbare coma) op de website van LEIF vzw (LevensEindeInformatieForum)

Orgaandonatie

Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonde op het ogenblik van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is dus niet nodig, iedereen die zich niet expliciet heeft verzet wordt geacht stilzwijgend akkoord te gaan. Teken je toch verzet aan dan wordt dit via het rijksregister doorgegeven aan een centrale dienst van het departement van Volksgezondheid.
Je kunt ook uitdrukkelijke toestemming geven. Dit wordt eveneens doorgegeven aan de centrale dienst voor Volksgezondheid. Bij uitdrukkelijke toestemming kan er door de familieleden geen verzet aangetekend worden. Deze beslissing kan op elk moment worden herzien.
Deze verklaring wordt geregistreerd bij de dienst bevolking op voorlegging van jouw identiteitskaart. Er wordt tevens een ontvangstbewijs afgegeven.

Klik hier voor meer info over orgaandonatie

Lichaam schenken aan de wetenschap

Als u dat wilt, kunt u uw lichaam, na uw overlijden, ter beschikking stellen van de wetenschap. Uw lichaam wordt dan gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

U stelt uw lichaam beschikbaar voor de wetenschap door een eigenhandig geschreven, gedateerde en door u ondertekende verklaring op te stellen en die naar een universitaire instelling naar keuze te sturen. Neem vooraf contact op met de universitaire instelling die u kiest, want de nodige documenten en voorwaarden kunnen verschillen.

Klik hier voor informatie over de schenking van je lichaam aan de wetenschap

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be