landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Gem. Administratieve Sancties (GAS)

Het GAS-beleid van de gemeente Roosdaal wil een antwoord bieden op kleine vormen van overlast.

Sinds de toepassing van de GAS zijn bepaalde vormen van overlast fors gedaald of bijna verdwenen. Toch duiken er regelmatig nieuwe vormen van overlast op waar de gemeente een antwoord op moet bieden. De gemeente merkt ook dat overlast zich verplaatst.

GAS in Roosdaal

  • Vanaf 16 jaar
  • 2 soorten sancties: bemiddeling, geldboete
  • Geldboete bedraagt maximaal 175 EUR voor minderjarigen, 375 EUR voor meerderjarigen

Waarvoor riskeert u een GAS in Roosdaal?

Zwerfvuil – sluikstorten

Afval hoort niet thuis in de openbare ruimte. De afvalbakken van de gemeente dienen enkel voor het deponeren van zwerfvuil (blikjes, papiertjes, hondenpoepzakjes,…). Huishoudelijk afval verwijder je via de daartoe bestemde vuilniszakken. Specifiek afval (frituurvet, bouwafval…) breng je binnen in het containerpark en dump je niet in de straatgoten of rioolputten.

Wildplakken

Affiches mag je enkel ophangen op de aanplakzuilen van de gemeente.

Wildplassen

Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op openbare plaatsen.

Lawaai

Hinder je omgeving niet met storend, nodeloos lawaai. Voor het gebruik van luidsprekers, muziek- of andere lawaaierige instrumenten of apparaten heb je een vergunning van de burgemeester nodig.
Tussen 22 en 6 uur mag je de nachtrust van de bewoners niet verstoren.

Overlast dieren

Wees niet enkel een dierenvriend, maar hou ook rekening met je buren. Honden horen aan de leiband en als eigenaar ben je verplicht de uitwerpselen van je dier te verwijderen. Eigenaars van honden, en ook andere dieren, moeten er ook voor zorgen dat ze geen abnormale hinder veroorzaken voor omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs.

Vandalisme

Wie schade aanbrengt moet uiteraard de rekening betalen. Dit geldt ook voor het ongewenst aanbrengen van graffiti.

Foutief aanbieden van huisvuil

De gemeente Roosdaal haalt de verschillende soorten huisvuil afzonderlijk op. Het gaat om restafval, gft, snoeihout, grof vuil, pmd en papier en karton. Zet uw huisvuil alleen in een reglementaire afvalzak op straat, en doe dat alleen op de dagen die op uw afvalkalender staan.

Sluikstoken

Het verbranden van afvalstoffen is ten strengste verboden.

Schadelijke ruigtekruiden

De eigenaar is verplicht zijn braakliggend terrein te onderhouden en vrij te houden van ruigtekruiden zoals netels, bramen, enz.,

Hinderende aanplantingen

De eigenaar moet ervoor zorgen dat zijn bomen, hagen, heesters en andere aanplantingen zodanig gesnoeid zijn dat ze de zichtbaarheid en de vrije doorgang voor de weggebruikers niet hinderen, de zichtbaarheid van de verkeerstekens en huisnummers niet belemmeren en geen gevaar opleveren voor nutsleidingen en transportleidingen.

Wie kan sanctioneren?

De politie en enkele gemeentelijke ambtenaren stellen mogelijke overtredingen vast. Zij kunnen zelf echter geen sanctie opleggen. Die taak is voor de sanctionerend ambtenaar.
De sanctionerend ambtenaar wordt aangesteld door de gemeenteraad en is onafhankelijk. Deze ambtenaar mag zelf geen vaststellingen doen, maar oordeelt op basis van het bestuurlijk verslag en het eventuele verweer.
De sanctionerend ambtenaar houdt altijd rekening met de omstandigheden en beslist in verhouding tot de overtreding.

Protocolakkoord met het Parket Halle-Vilvoorde

Op 30 november 2017 keurde de Roosdaalse gemeenteraad een protocolakkoord goed met de Procureur des Konings (Parket) Halle-Vilvoorde met betrekking tot de “gemengde” inbreuken in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.
De gemengde inbreuken zijn die inbreuken die volgens de geldende wetgeving zowel strafrechtelijk (Parket) als administratief (GAS) kunnen gesanctioneerd worden. In het protocolakkoord worden enkele van de gemengde inbreuken vastgelegd waarvoor het Parket niet langer zal optreden en die bijgevolg nog enkel door GAS-boete zullen worden gesanctioneerd.

Klik hier voor de integrale tekst van het protocolakkoord