landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

OCMW gebouw

Dienst gezins- en ouderenzorg

  1. Thuisdiensten
  2. Zorgnetwerk

Thuisdiensten

Thuiszorg voor hulpbehoevende bejaarden en mensen met een beperking is een bewuste keuze. Met de investering in deze sector wil het OCMW een signaal geven dat de groeiende groep senioren en mensen met een beperking haar bijzondere aandacht geniet. Het uitgangspunt van de thuiszorg is het verhogen van de zelfredzaamheid en de stijging van de maatschappelijke kansen. Om aan deze bezorgdheid concreet gestalte te geven worden in eerste instantie de reeds bestaande thuisdiensten versterkt. Bovendien wordt het aanbod van voorzieningen uitgebreid met onder vermelde diensten.
Via een huisbezoek met sociaal onderzoek worden binnenkomende hulpvragen onderzocht door de maatschappelijk werk(st)er die verantwoordelijk is voor deze specifieke dienstverlening. Als de hulpvraag omgezet wordt in hulpverlening dan is het de taak van het begeleidend personeel om dit op te volgen. Bij hen kan je terecht met opmerkingen, vragen en voorstellen.

Poetsdienst

 Deze dienst richt zich tot bejaarden, zieken en mensen met een beperking die niet meer kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning.
Na een sociaal onderzoek wordt de bijdrage vastgesteld.

Klusjesdienst

De klusjesdienst knapt kleine karweitjes op voor bejaarden, zieken of mensen met een beperking inwoners van de gemeente. Na een sociaal onderzoek wordt de bijdrage vastgesteld.

Dienst warme maaltijden

Zieken, bejaarden en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op deze dienst die de maaltijden aan huis bestelt. Na een sociaal onderzoek wordt de bijdrage vastgesteld.

Minder mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale is er voor Roosdaalse bejaarden, mensen met een beperking of mensen in een sociale noodsituatie die familie willen bezoeken, naar de dokter moeten of boodschappen willen doen maar niet beschikken over transport. Alvorens van deze dienst gebruik kan worden gemaakt, wordt er een sociaal onderzoek uitgevoerd.

Mantelzorgtoelage

Het OCMW van Roosdaal kent een extra mantelzorgpremie toe aan inwoners van Roosdaal die een zorgbehoevende bejaarde of een persoon met een beperking bij hen thuis opnemen en verzorgen. Aan deze premie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Het reglement en de aanvraagformulieren kunnen bekomen worden op het OCMW.


Zorgnetwerk

Het project heeft als doel de senioren te ondersteunen zodat zij zo lang en zo comfortabel mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen.
De projectverantwoordelijke tracht een antwoord te bieden op vragen of noden. Verder wordt er toelichting gegeven over het bestaande hulpaanbod, de verschillende hulp- en dienstverleningsmogelijkheden en de toelagen waarop men eventueel recht zou kunnen hebben.

Zorgverzekering: Het "Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood" geeft financiële steun aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden. Zorgbehoevenden worden vaak geconfronteerd met extra kosten. Ze verblijven in een rusthuis waar de verblijfskosten hoog oplopen of wonen thuis maar moeten vaak beroep doen op anderen voor dagdagelijkse taken, zoals hulp in het huishouden, poetshulp, …
Deze kosten worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en zijn bijgevolg volledig ten laste van de zorgbehoevende. Het "Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood" wil deze kosten daarom gedeeltelijk terugbetalen.
Wenst u te genieten van deze tegemoetkoming, dan moet u een aanvraag indienen. Om recht te hebben op een tegemoetkoming, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

 

krul contactOCMW Roosdaal

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 00
info@ocmw-roosdaal.be