Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Gecoro

In toepassing van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen wordt een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening opgericht (GECORO).De gemeenteraad heeft in zitting van 26 januari 2007 beslist dat deze commissie uit 9 leden zal bestaan, waarvan 3 deskundigen en 6 leden uit de hierna vermelde geledingen.Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.

Naast de verschillende opdrachten die het decreet aan deze adviesraad verleent (advies over gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gemeentelijk RUP, planologische attesten, ...) kan deze commissie advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Aan geïnteresseerde deskundigen wordt gevraagd om naam, adres en motivatie van hun deskundigheid over te maken aan het gemeentebestuur.

Aan hierna vermelde maatschappelijke geledingen van de gemeente Roosdaal wordt gevraagd om één vertegenwoordiger voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en één plaatsvervanger voor het voorgedragen lid:

 • milieu- en natuurverenigingen;
 • verenigingen van werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers);
 • verenigingen van handelaars;
 • socio-culturele verenigingen;
 • de economische sector;
 • verenigingen van landbouwers;
 • verenigingen van werknemers;
 • jeugdverenigingen.

Aan de maatschappelijke geledingen wordt gevraagd bij de voordracht van de kandidaturen volgende gegevens over de kandidaat en de plaatsvervanger te vermelden:

 • naam en adres van de kandidaat;
 • naam en adres van de plaatsvervanger;
 • voor welke maatschappelijke geleding de voordracht ingediend wordt;
 • eventuele deskundigheid inzake ruimtelijke ordening;
 • motivatie.

De kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • bijzonder gemotiveerd zijn;
 • eventueel deskundig inzake ruimtelijke ordening;
 • actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt;
 • geen lid zijn van de gemeenteraad of het schepencollege;