landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Privacyverklaring Roosdaal

Voor een overzicht van de protocollen en machtigingen, klik hier

Gemeentebestuur Roosdaal

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt. De gemeente Roosdaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd.

 Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via dpo@roosdaal.be.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Gemeente Roosdaal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Gemeente Roosdaal
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene). Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die de gemeente Roosdaal verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

De gemeente Roosdaal deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Gemeente Roosdaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie indien dit onevenredig veel moeite kost.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als gemeente Roosdaal geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Wijziging privacyverklaring

Gemeente Roosdaal kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 15 mei 2018.

Contactinformatie GBA

GBA is de Gegevensbeschermingsauthoriteit. Meer informatie over privacy en GDPR kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsauthoriteit.be

OCMW Roosdaal

Het OCMW van Roosdaal vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten?

De verschillende persoonsgegevens die onze medewerkers aan jou vragen, zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening door het OCMW en voor het uitvoeren van de OCMW-taken.

We verzamelen deze gegevens op basis van:

 • de wetgevingen die de werking van het OCMW regelen,
 • een overeenkomst tussen cliënt en OCMW
 • de toestemming van de cliënt

De OCMW-medewerkers gaan discreet om met jouw vertrouwelijke gegevens die verwerkt worden in een veilige omgeving en in systemen die niet toegankelijk zijn voor het publiek. De verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 en onder toezicht van onze informatieveiligheidsconsulent/functionaris voor gegevensbescherming.

Aan wie geven wij jouw gegevens door?

De verantwoordelijke voor jouw dossier heeft toegang tot je gegevens; jouw dossier kan ook geraadpleegd worden door de andere OCMW-medewerkers indien dit nodig is.

Jouw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met andere personen of organisaties indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien dit noodzakelijk is voor de goede afhandeling van jouw vraag of dossier. In geen enkel ander geval worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan derden, noch worden zij gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.

Je kan ons ook uitdrukkelijk vragen dat wij jouw gegevens overdragen aan een andere organisatie.

Met deze partners maken wij de nodige afspraken voor de beveiliging van de persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet verwerkt worden in een land buiten de Europese Unie.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Het OCMW van Roosdaal bewaart jouw gegevens zolang het nodig is voor de dienstverlening.

Nadien worden de dossiers volgens wettelijke bewaartermijnen bewaard in het archief van het OCMW en kunnen enkel geraadpleegd worden door de medewerkers van het OCMW.

Wat zijn mijn rechten als cliënt?

Je kan ons vragen stellen rond de verwerking van jouw gegevens, deze op elk moment inkijken, aanvullen, verbeteren of de verwerking ervan laten beperken.

We zullen je dan binnen de 20 werkdagen een antwoord geven op jouw vraag.

Je mag ons in principe vragen om je gegevens te verwijderen, behalve wanneer er nog wettelijke redenen tot bewaring lopen

Contactgegevens:

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons weten:

Per post:             OCMW Roosdaal, Kerkstraat 4, 1761 Roosdaal (Borchtlombeek)

Per mail:            info@ocmw-roosdaal.be

Per telefoon:    02 582 72 04 (OCMW-secretariaat)

Ben je van oordeel dat jouw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, dan kan je ook steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via mail:

contact@apd-gba.be

Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden aangepast.