landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Correct parkeren

Parkeren, iedereen weet hoe het moet, maar niet iedereen doet het zoals het hoort. Te vaak parkeren bestuurders zich hinderlijk of gevaarlijk voor andere weggebruikers, of nemen ze plaatsen in die zijn voorbehouden voor mindervaliden. Fout parkeren zorgt voor frustraties, is niet respectvol en soms gevaarlijk.

Veel automobilisten kennen de betekenis van de meeste verkeersborden met betrekking tot stilstaan en parkeren. Vaak zijn ze echter minder vertrouwd met bepaalde algemene parkeerregels zoals bepaald in de artikelen 23/24/25 van de wegcode. Dat is niet zo verwonderlijk: er zijn veel verschillende regels over waar parkeren of stilstaan toegelaten is of verboden is.

Op deze pagina vind je een aantal basisregels, parkeerovertredingen en definities op een rij.


Definitie “stilstaan” versus “parkeren”

Parkeren tegen de rijrichting

Parkeren met beperkte vrije doorgang

Parkeren op een rijbaan verdeeld in rijstroken

Parkeren (deels) op het fietspad of voetpad

Parkeren in de berm

Wanneer is stilstaan en parkeren verboden op de rijbaan en in de berm?

Markering met "witte hoeken"

Handhaving

Interessante links


Definitie “stilstaan” versus “parkeren”

Stilstaan = Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor het laten in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen van goederen.


Parkeren = Een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het laden en lossen.

Voorbeelden:

 • een bestuurder die voor een krantenwinkel stopt om een krant te kopen, ook al duurt het maar één minuut, heeft de wagen geparkeerd.
 • een bestuurder die voor een krantenwinkel stopt om zijn passagier een krant te laten kopen, terwijl hij zelf in de auto blijft zitten, staat ook geparkeerd. 
 • een bestuurder die in de buurt van de school stopt om kinderen in en uit te laten stappen, staat stil. Als de bestuurder uitstapt om mee te wandelen tot aan de schoolpoort een eind verderop, staat de wagen geparkeerd.
 • een bestuurder komt zijn/haar kind afhalen aan de school. De schoolbel is nog niet gegaan en de bestuurder moet wachten. In dit geval staat de wagen geparkeerd.

Meest voorkomende signalisatie:

E1     verkeersbord E1: parkeren verboden

 

E3     verkeersbord E3: stilstaan en parkeren verboden

 

Gele onderbroken lijngele onderbroken lijn op de rand van de rijbaan of boordsteen: parkeren verboden


Parkeren tegen de rijrichting

Een veelvoorkomende maar niet ongevaarlijke parkeerovertreding is het parkeren tegen de rijrichting. Als je tegen de richting geparkeerd staat, zit je als bestuurder aan de kant van het voetpad. Je spiegels zijn onbruikbaar voor het tegemoetkomend verkeer. Wagens vóór je blokkeren het zicht waardoor je eigenlijk "blindelings" de parkeerplaats moet verlaten en dat is niet veilig. De algemene regel is bijgevolg dat parkeren en stilstaan tegen de rijrichting niet toegelaten is, niet op de rijbaan maar ook niet op een berm of parkeerstrook.

Wetgeving:

 • Artikel 23.1.1° Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld: rechts ten opzichte van zijn rijrichting.
 • Uitzondering - straat met éénrichtingsverkeer: het voertuig mag langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.

20240319 parkerentegenderijrichting


Parkeren met beperkte vrije doorgang

Wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden, vormt dat een probleem voor ander doorgaand verkeer (of bijvoorbeeld hulpdienstvoertuigen) en daarom is parkeren in dat geval verboden.

Wetgeving:
Artikel 25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren : (...) 7° wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.


Parkeren op een rijbaan verdeeld in rijstroken

Algemene regel: wanneer de rijbaan verdeeld is in verschillende rijstroken door middel van een onderbroken of  doorlopende witte streep, mag men op die plaats niet parkeren.

Wetgeving:

Artikel 25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren : (...) 9° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken.

20240319 Parkerenoprijstroken


Parkeren (deels) op het fietspad of voetpad

Parkeren (en ook stilstaan) op een voetpad of fietspad is verboden.

Te vaak wordt ook deels (met twee wielen) op het fietspad of voetpad geparkeerd of staat een voertuig er stil. Soms is dat met de goede bedoeling “genoeg ruimte te laten voor het overige (auto)verkeer”. Toch is dit parkeergedrag onrespectvol naar de zwakke weggebruiker (voetganger, fietser), kan het leiden tot gevaarlijke situaties en is het dus verboden.


Parkeren in de berm

Buiten de bebouwde kom mag men zowel op een gelijkgrondse als verhoogde berm parkeren.
Binnen de bebouwde kom mag het enkel op een gelijkgrondse berm.

Er zijn wel enkele uitzonderingen:

 • indien het een berm is die de voetgangers moeten volgen moet er ten minste een begaanbare strook vrijgelaten worden van 1,50m
 • wanneer er verkeersborden E9e en E9f zijn aangebracht, mag er op een verhoogde berm binnen de bebouwde kom geparkeerd worden

E9E E9F


Wanneer is stilstaan en parkeren verboden op de rijbaan en in de berm?

 • op plaatsen waar het verkeersbord E3 staat gesignaleerd
 • einde / begin fietspad: op de rijbaan en op de berm op minder dan 5 meter VOOR en ACHTER de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden
 • op minder dan 5 meter in de nabijheid van de kruispunten
 • op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op kruispunten. Op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten een kruispunt behalve: a. als de hoogte van het voertuig, lading inbegrepen,
  niet hoger is dan 1,65 meter. en b. als de onderkant van het verkeerslicht zich minstens 2 meter boven de rijbaan bevindt
 • op minder dan 20 meter voor de verkeersborden, behalve: a. als de hoogte van het voertuig, lading inbegrepen, niet hoger is dan 1,65 meter. en b. als de onderkant van het verkeersbord zich minstens 2 meter boven de rijbaan bevindt

Markering met "witte hoeken"

Op verschillende locaties in Roosdaal (bijvoorbeeld Lombeekstraat, Abeelstraat, Koning Albertstraat) zijn parkeerplaatsen afgebakend met kleine witte hoeken. Net zoals parkeerplaatsen die afgebakend zijn met een volle witte lijn is het de bedoeling om netjes in deze "vakken" te parkeren.

Mag je ook buiten de "vakken" (met witte hoeken of met volle lijn) parkeren? Dat mag, tenzij er op die plaats een parkeerverbod geldt door signalisatie (bord, middenlijn, gele lijn, …) of een andere verkeersregel (vlotte doorstroming, zichtbaarheid bocht, kruispunt …).


Handhaving

De politiezone TARL en de wijkpolitie van Roosdaal handhaven op parkeergedrag. Fout parkeren wordt beboet.  Problemen met correct parkeren in jouw straat? Sprak je zelf al met de betrokken bestuurder? Soms helpt een eenvoudig gesprek het probleem van de baan. Helpt dit niet? Aarzel niet om contact op te nemen met (jouw wijkagent van) de politie. De politie kan dan handhaven en eventueel het probleem verder bespreken of voorleggen aan de gemeente om de parkeersituatie te (her)bekijken.


Interessante links