landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Conform artikel 286§1 van het Decreet Lokaal Bestuur (dat in werking is getreden op 1 januari 2019) publiceert de burgemeesterop de gemeentelijke website een overzicht van:
(...)

3° de beleidsrapporten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de beleidsrapporten van de autonome gemeentebedrijven;
4° de besluiten van de gemeenteraad over de beleidsrapporten van de autonome gemeentebedrijven;
5° de oprichtingsakte van de autonome gemeentebedrijven;
6° de statuten en de wijzigingen ervan van de autonome gemeentebedrijven;

(...)

De gemeente Roosdaal richtte op 31 augustus 2007 een Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal (AGB) op :

Beleidsrapporten van het AGB Roosdaal:

Prijssubsidies