landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

foto rijbaanversmalling

Rijbaanversmallingen – wat, waarom, wanneer, hoe?

Op verschillende locaties in Roosdaal staan (tijdelijke) rijbaanversmallingen (a.d.h.v. verkeerseilanden). Hinderlijk, veiliger ... de meningen zijn soms verdeeld. Het wat, waarom, wanneer, hoe of het antwoord op andere vragen leest u hieronder.


Rijbaanversmallingen zorgen voor een vertraging van het (vaak te snel rijdende) doorgaande verkeer. Er is in elke straat (in de ene al meer dan de andere) wel te snel rijdend verkeer maar toch worden de rijbaanversmallingen in Roosdaal niet zomaar overal lukraak geïnstalleerd waar te snel gereden wordt.

Tijdelijke rijbaanversmallingen a.d.h.v. verkeerseilanden worden in Roosdaal mogelijk ingericht in volgende gevallen:

 • er is verhoogde doorstroming van (te snel) verkeer omwille van wegenwerken in de buurt (bv. een rijbaanversmalling op een omleggingsweg)
  Voorbeeld: periode augustus 2017 – maart 2018 - verkeerseilanden Kleemstraat, Keyerberg (omleggingswegen tijdens de wegenwerken in de Kraanstraat)
  Voorbeeld: verkeerseilanden Daalbeekstraat en Kapellestraat wegenwerken N8
 • er worden test-rijbaanversmallingen opgesteld in het kader van een toekomstig herinrichtingsproject (opmerking: vaak bevat zo een project ook de aanleg van fietspaden die aan een minimumbreedte moeten voldoen. Die breedte is niet altijd haalbaar (bijvoorbeeld ter hoogte van een gebouw dat (te) dicht tegen de weg staat). Een definitieve ingerichte wegversmalling maakt dan ter hoogte van dat gebouw letterlijk ruimte voor het fietspad én heeft zijn effect op de snelheden van het verkeer).
  Voorbeeld: periode mei 2018 tot eind 2020 - verkeerseilanden Koning Albertstraat (wegvak tussen de Daalbeekstraat en de Jozef Jansstraat
  Voorbeeld: periode juni 2018 tot ... - verkeerseiland Ijzerenkruisstraat
 • er is een (ernstig) probleem met het wegdek dat niet onmiddellijk kan hersteld worden
  Voorbeeld: Kleemstraat, Broekstraat (beiden lokaal zeer slechte betonplaten, door de rijbaanversmalling wordt rijdend verkeer over de slechte betonplaat vermeden)
  Opgelet: het inrichten van een tijdelijke rijbaanversmalling is niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld ter hoogte van bochten in de weg, soms in combinatie met bebouwing, waardoor er onvoldoende zichtbaarheid is).
 • soms ligt de (verkeers)oplossing van een probleem niet voor de hand: m.a.w het is niet zeker of het inrichten van een rijbaanversmalling voldoende oplossing biedt. De rijbaanversmalling wordt dan als test ingericht. Meestal voor 6 maanden (gangbaar in de mobiliteitswereld als testperiode), soms korter of langer.

Het inrichten van tijdelijke rijbaanversmallingen gebeurt op advies van het GVO (Gemeentelijk Veiligheidsoverleg met o.a. burgemeester, politie, technische dienst, dienst mobiliteit) en na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Inrichtingen van tijdelijke rijbaanversmallingen worden opgevolgd en geëvalueerd door de gemeente en de politie op het maandelijkse GVO. Dat gebeurt a.d.h.v. terreinobservaties, snelheidsmetingen (de snelheidsinformatieborden meten ook de snelheden en hoeveelheden van het verkeer), snelheidscontroles, centralisatie van meldingen van burgers of bewoners, ...

Vaak gestelde vragen:

Hoe snel kan de gemeente overgaan tot de inrichting van een tijdelijke rijbaanversmalling?

Dat hangt af van verschillende factoren. Uiteraard moet er eerst een advies van het GVO en een goedkeuring van het college van burgemeester en schepen zijn (zie hierboven). Daarna moet meestal nog een bestelling gebeuren. Verkeerseilanden zijn relatief duur en de gemeente heeft er daarom niet altijd "in voorraad" klaarliggen. De levering van nieuwe verkeerseilanden en de bijhorende signalisatie kost soms tijd. Op de plaats van de inrichting is het niet altijd vanzelfsprekend waar de verkeerseilanden precies moeten komen. Er moet rekening gehouden worden met de doorgang voor fietsers, opritten van bewoners of uitritten van handelszaken, de parkeersituatie, kruispunten of zijwegen in de buurt, bushaltes ... enz. Tenslotte moet de eigenlijke plaatsing in de werkplanning van de gemeentearbeiders worden opgenomen, ook rekening houdend met evenementen (bijvoorbeeld een wielerwedstrijd). Veel van voorgaande zaken kunnen parallel gebeuren waardoor er tijd wordt gewonnen, maar dat is niet altijd het geval.

Heeft een rijbaanversmalling altijd effect op de snelheid?

Gemiddeld voor elke rijbaanversmalling is er altijd een effect in de vorm van een algemeen dalende snelheid . Maar ... de grootte van dat dalende snelheidseffect is op een bepaald tijdstip in de dag ook afhankelijk van de hoeveelheid verkeer. In een drukke ochtendspits bijvoorbeeld is de daling van de snelheid veel duidelijker merkbaar (de hoeveelheid verkeer verplicht de wagens automatisch trager te rijden) dan bijvoorbeeld laat in de avond als er weinig verkeer is. Helaas ... zoals overal zijn er altijd een aantal bestuurders die het gaspedaal te hard blijven induwen. Daarom blijft de gemeente snelheidsmetingen uitvoeren via de snelheidsinformatieborden die sensibiliseren en meten tegelijk. Bijkomend kunnen dan snelheidscontroles door de politie (met boetes) volgen, al dan niet met hoge regelmaat gedurende een langere periode.

Wat is het effect van een rijbaanversmalling op de doorstroming van het verkeer?

Een rijbaanversmalling zorgt algemeen voor een minder vlotte doorstroming van het verkeer. Dat is een nadeel, maar een bewuste keuze en afweging ten opzichte van de snelheid en dus de veiligheid van bestuurders, andere weggebruikers, bewoners.

Is er een voorrangsregeling aan de rijbaanversmallingen?

In geval de rijbaanversmalling slechts betrekking heeft op één rijbaanhelft heeft het tegenoverliggende verkeer voorrang.

In geval de rijbaanversmalling betrekking heeft op beide rijbaanhelften kan een voorrangsregeling ingesteld worden a.d.h.v. verkeersborden. Op basis van de ervaring van de gemeente en de politie en ook ingewonnen advies van verschillende verkeersexperts koos het gemeentebestuur tot 2022 meestal voor een situatie zonder voorrangsregeling omdat

 • dit een positieve en hoffelijke houding van het verkeer stimuleert. Houdt iedereen zich aan die hoffelijkheid? Helaas niet iedereen. Maar ook mét een voorrangsregeling ontbreekt bij sommige bestuurders soms de hoffelijke houding in het verkeer.
 • dit het grootste effect heeft op de (dalende) snelheid van het verkeer in beide rijrichtingen
 • door te dereguleren (= geen voorrangsregeling) worden bestuurders aangezet tot langzamer rijden want ze moeten de situatie beter inschatten

In het geval van circulatie van het verkeer (bv in- of uitrijden dorpskern zone 30) is een voorrangsregeling meer gangbaar.

Vanaf 2022 koos het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor uniformiteit en werd aan alle rijbaanversmallingen in Roosdaal een voorrangsregeling ingesteld.

Als er geen voorrangsregeling is, wie is er dan in fout bij een ongeval?

Elk ongeval is verschillend, met of zonder voorrangsregeling. Vaststellingen en verdere afhandeling bij een ongeval gebeurt door de politie en de verzekeringsmaatschappijen van de betrokkenen. Het probleem begint niet bij het ongeval, wel bij het (niet) respecteren van de verkeersborden, de hoffelijkheid, veilig verkeersgedrag en een aangepaste snelheid.


Heeft u vragen of opmerkingen over de rijbaanversmallingen? Neem contact op met politie of de dienst mobiliteit van de gemeente (mobiliteit@roosdaal.be of 054 89 13 42). Uiteraard kan u ook terecht bij de schepen van mobiliteit of de burgemeester (contactgegevens).