landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Raadzaal gemeente Roosdaal

Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt door de burgers verkozen voor een periode van zes jaar (huidige legislatuur van 2013 t.em. 2018).

Het gemeentedecreet versterkt de beleidsbepalende rol van de gemeenteraad. De nadruk van de opdracht van de gemeenteraad ligt, veel meer dan in het verleden, op het vastleggen van de belangrijkste politieke opties en beleidskeuzes. De gemeenteraad heeft de volheid van bevoegdheid voor aangelegenheden van gemeentelijk belang. Dat betekent dat de gemeenteraad alle bevoegdheden heeft die niet uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen of aan de burgemeester werden toevertrouwd.

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en stelt de reglementen op. De gemeenteraad kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. Dat is echter niet mogelijk voor essentiële beslissingen van strategische aard zoals:

  • het vaststellen van de gemeentelijke reglementen en het bepalen van de straffen en de administratieve sancties over de overtreding van die reglementen
  • het vaststellen van het meerjarenplan en het budget
  • het vaststellen van het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
  • het vaststellen van de gemeentebelastingen en de retributies.

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. Gewoonlijk vergadert de gemeenteraad éénmaal per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Om de besprekingen in de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden, kan de gemeenteraad gemeenteraadscommissies oprichten. Deze commissies zijn evenredig samengesteld uit de fracties in de gemeenteraad.De vergaderingen van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies zijn openbaar, behalve als het gaat om aangelegenheden die verband houden met de persoonlijke levenssfeer. De data van de vergaderingen van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies worden online bekend gemaakt.

Samenstelling gemeenteraad

Op 2 januari 2013 werd de nieuwe gemeenteraad (2013-2018) geïnstalleerd.

Zetelverdeling (21 zetels):

  • CD&V: 11 zetels;
  • Open vld: 1 zetel;
  • N-VA: 9 zetels.

Klik hier voor de lijst van de gemeenteraadsleden

Agenda en notulen

De agenda van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt steeds 8 kalenderdagen op voorhand gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Ontvangt u graag een melding telkens wanneer een nieuwe agenda online beschikbaar is, kan u zich hiervoor inschrijven op de gemeentelijke digitale nieuwsbrief.