landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Belastingen en Retributies

Hier kan je alle belastingsreglementen terugvinden die van toepassing zijn in de gemeente Roosdaal alsook de retributiereglementen.

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan natuurlijke of rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

De gemeentelijke belastingen kunnen worden opgesplitst in twee types. Er zijn enerzijds de aanvullende belastingen zoals de aanvullende belastingen op de personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing,… en anderzijds de specifieke gemeentelijke belastingen die bepaalde activiteiten, situaties of feiten als basis hebben.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst. Het is met andere woorden een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking die al of niet stilzwijgend door een natuurlijke of rechtspersoon werd gevraagd. Het bedrag van het retributietarief staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie.

Overzicht van de gemeentelijke belastingen in Roosdaal

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (2018)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 21/12/2017
 • Geldig tot 31/12/2018
 • Tarief: 1.050 opcentiemen

Aanvullende belasting op de personenbelasting (2018)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 21/12/2017
 • Geldig tot 31/12/2018
 • Tarief: 7.50 %

Belasting op het aanvragen van een omgevingsvergunning

Belasting op de verplichte afname van gemeentelijke huisvuilzakken

Belasting op het afleveren van administratieve stukken (2015 ev)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2014

Belasting op het niet-realiseren van de maximale afkoppeling van hemelwater(2014 - 2018)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2013

Belasting op de aanplakborden (2013 - 2018)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2012

Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk die handelsreclame bevat (2013 - 2018)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2012

Belasting op de mobiele reclamepanelen (2013 - 2018)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2012

Belasting op het weghalen van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen (2013 - 2018)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2012

Belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (2013 - 2018)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2012

Belasting ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen (2013 - 2018)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2012

Verhaalbelasting op de verwerving van de wegbedding (2013 - 2018)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2012

Belasting op de leegstaande gebouwen en woningen (2013 - 2018)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 december 2017

Belasting 2e verblijven (2013-2018)

 •  Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2012

 


Overzicht van de gemeentelijke retributies in Roosdaal

 Retributie op de tijdelijke inname van het openbaar domein (2017 ev)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2016
 • 12,50 euro per kalenderdag vanaf de 6e dag inname (eerste 5 kalenderdagen gratis)

Retributie op de ophaling aan huis van grof huisvuil, snoeihout en papier & karton

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 november 2017
 • 0,26 euro per kilogram

Retributie op het deponeren van afvalstoffen in het containerpark

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 januari 2015

Retributie voor geleverde prestaties door gemeentepersoneel

 • Goedgekeurd door het schepencollege op 18 eptember 2017

Retributie gebruik kunstgrasveld (AGB Roosdaal)

 • Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 22 december 2016

Retributie op grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 april en 6 juli 2015 (aanpassing)

Retributie op het busvervoer voor de muziekacademie

 • Goedgekeurd door het schepencollege op 25 augsutus 2014

Retributie op het leerlingenvervoer

Retributie voor de voor- en naschoolse kinderopvang en de vakantiespeelpleinwerking