landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Belastingen en Retributies

Hier kan je alle belastingsreglementen terugvinden die van toepassing zijn in de gemeente Roosdaal alsook de retributiereglementen.

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan natuurlijke of rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

De gemeentelijke belastingen kunnen worden opgesplitst in twee types. Er zijn enerzijds de aanvullende belastingen zoals de aanvullende belastingen op de personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing,… en anderzijds de specifieke gemeentelijke belastingen die bepaalde activiteiten, situaties of feiten als basis hebben.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst. Het is met andere woorden een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking die al of niet stilzwijgend door een natuurlijke of rechtspersoon werd gevraagd. Het bedrag van het retributietarief staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie.

Overzicht van de gemeentelijke belastingen in Roosdaal

Belasting meergezinswoningen - uitdoofscenario (Publicatie: 8 maart 2024)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29/2/2024

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (2024) (Publicatie: 28 december 2023)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 21/12/2023
 • Geldig tot 31/12/2024
 • Tarief: 661,21 opcentiemen

Aanvullende belasting op de personenbelasting (2024) (Publicatie: 28 december 2023)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 21/12/2023
 • Geldig tot 31/12/2024
 • Tarief: 7,5 %

Belasting op het oprichten van meergezinswoningen 2023 - 2025 (Publicatie 31 augustus 2023)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 augustus 2023
 • Geldig tot eind 2025
 • Tarief: 2.500,00 euro per wooneenheid voor een meergezinswoning, of per bijkomende wooneenheid ingeval van het omvormen of herbouwen van gebouwen, waarvan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt aangevraagd vanaf 1 september 2023

Belasting op het aanvragen van een omgevingsvergunning (geldig vanaf 1 februari 2024)

Belasting op de huisvuilzakken (vanaf 01/01/2021)

Belasting op de huisvuilzakken (vanaf te bepalen datum in 2023)

Belasting op het afleveren van administratieve stukken

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 januari 2018
 • Gepubliceerd op de website op 7 februari 2018

Belasting op het niet-realiseren van de maximale afkoppeling van hemelwater (2019 - 2025)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018
 • Gepubliceerd op de website op 8 januari 2019

Belasting op de aanplakborden (2019 - 2025)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018
 • Gepubliceerd op de website op 8 januari 2019

Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk die handelsreclame bevat (2019 - 2025)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018
 • Gepubliceerd op de website op 8 januari 2019

Belasting op de mobiele reclamepanelen (2019 - 2025)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018
 • Gepubliceerd op de website op 8 januari 2019

Belasting op de leegstaande gebouwen en woningen (2019 - 2025)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 mei 2019
 • Gepubliceerd op de website op 13 juni 2019

Belasting op de leegstaande gebouwen en woningen (2023 - 2025)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2022
 • Gepubliceerd op de website op 28 december 2022

Belasting 2e verblijven (2019-2025)

 •  Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018
 • Gepubliceerd op de website op 8 januari 2019

Belasting 2e verblijven (2023-2025)

 •  Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2022
 • Gepubliceerd op de website op 28 december 2022

Overzicht van de gemeentelijke retributies in Roosdaal

Retributie vastgoedinformatieplatform (vanaf 1 februari 2024)

Retributie op de aflevering van een conformiteitsonderzoek

Retributie op het gebruik van de raadzaal voor huwelijken (vanaf 1 juli 2023)

Retributie op vastgoedinformatie (vanaf 1 mei 2023)

Retributie nutsvoorzieningen op het openbaar domein

Retributie kantine 't Sportvlot

Retributie Culturele Infrastructuur Roosdaal

Retributie warme maaltijden onderwijs

Retributie bibliotheek in het kader van de regiobib Pajottenland & Zennevallei

Retributie voor- en naschoolse opvang en vakantiewerking

Retributie op de tijdelijke inname van het openbaar domein (2017 ev)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2016
 • 12,50 euro per kalenderdag vanaf de 6e dag inname (eerste 5 kalenderdagen gratis)

Retributie op de ophaling aan huis van grof huisvuil, snoeihout en papier & karton

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 november 2017
 • 0,26 euro per kilogram

Retributie op het deponeren van afvalstoffen in het recyclagepark (vanaf 01/02/2023)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 januari 2023
 • Gepubliceerd op de website op 7 februari 2023

Retributie voor compostvaten, compostbakken en keukenemmertjes

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 mei 2019

Retributie voor geleverde prestaties door gemeentepersoneel

 • Goedgekeurd door het schepencollege op 18 september 2017

Retributie gebruik kunstgrasveld (AGB Roosdaal)

 • Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 22 december 2016

Retributie gebruik kantine en douches/kleedkamers kunstgrasveld

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 juni 2019

Retributie op grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 april en 6 juli 2015 (aanpassing)

Retributie op het gebruik van het zwembad van het MPC Sint-Franciscus

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2022
 • gepubliceerd op de website op 30 december 2022

Retributie op het busvervoer n.a.v. de daguitstappen

Retributie op het busvervoer voor de muziekacademie

 • Goedgekeurd door het schepencollege op 25 augsutus 2014

Retributie op de innings- en aanmaningskosten

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2010

Retributie op het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 maart 2014 

Retributie op het leerlingenvervoer

Retributie op de warme maaltijden onderwijs

 • Goedgekeurd op 7 juni 2021 door het college van burgemeester en schepenen
 • Online gepubliceerd op 16 juni 2021