landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Wat is een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)?

Sinds het opstellen van het ‘Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen’ is een nieuwe impuls gegeven aan het planologisch beleid in Vlaanderen. De decreetgever verplicht de provincies en de gemeenten op hun beurt een structuurplanningsproces in gang te zetten en een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op te maken.

Het Gemeentebestuur van Roosdaal heeft ‘Mens en Ruimte’ gevraagd een Ruimtelijk Structuurplan voor de gemeente op te maken. Dit kadert in een nieuw planologisch beleid. De goedkeuring van het “Decreet houdende de Ruimtelijke Planning” van 24 juli 1996 vormt een juridische basis voor het uitwerken van ruimtelijke structuurplannen op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het opstellen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Raad van 23 september 1997 schept de overkoepelende visie op het Vlaamse niveau.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zal het nodige ruimtelijk integratiekader vormen waarbinnen de uiteenlopende visies over, aanspraken op en behoeften aan ruimte vanuit de verschillende sectoren tegen elkaar worden afgewogen en op elkaar kunnen worden afgestemd. Het zal de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, die moet worden afgestemd op de draagkracht van de bebouwde gebieden en de open ruimte, begeleiden.

In tegenstelling tot bij de klassieke eindtoestandplannen (A.P.A.’s, B.P.A.’s en Gewestplannen) is het bij het Ruimtelijk Structuurplan niet de bedoeling de toekomstige ruimtelijke structuur definitief vast te leggen. Als beleidsplan is het - doelgericht en procesmatig - continu, mits mogelijkheid tot bijsturing - actiegericht, in functie van realisaties, en - het zoekt de relatie tussen het ruimtelijke ordeningsbeleid van Roosdaal en de socio-economische, ecologische, mobiliteits- landschappelijke, industriële, distributie-planologische en andere ontwikkelingen.

In ons Documentenloket kan je terecht voor het downloaden van:

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be