landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

OCMW gebouw

OCMW - Sociale Dienst

  1. Algemene hulpverlening
  2. Huisvesting
  3. Schuldhulpverlening
  4. Dienst vreemdelingen

Algemene hulpverlening

De sociale dienst zet het recht op maatschappelijke dienstverlening om in daden.
Samen met een maatschappelijk werk(st)er wordt gezocht naar een adequate oplossing voor het gestelde probleem.

De hulp kan bestaan uit:

Leefloon: indien men aan een aantal voorwaarden voldoet, kan men genieten van het leefloon. Deze tussenkomst kan gekoppeld worden aan tewerkstelling, vb. in het kader van art. 60 §7 van de OCMW-wet. De wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie wil iedere persoon immers in staat stellen een zelfredzaam leven te leiden. Het leefloon op zich zou nog slechts een tijdelijk redmiddel mogen zijn.

Financiële steun: een aanvullende steun kan zijn: aanvullende geldelijke steun, tussenkomst in huishuur, stookoliepremie, dokters-, apothekers- en ziekenhuiskosten, verblijfskosten in rusthuizen,…

Materiële steun: steun in voeding en kleding, elektriciteit, verwarming, …

Info en advies: de sociale dienst informeert de cliënt op administratief en juridisch gebied, bemiddelt of verwijst door naar de gepaste dienst.

Psycho-sociale begeleiding: deze hulpverlening is er op gericht mensen met problemen van persoonlijke, familiale of psychologische aard bij te staan.


Huisvesting

Het OCMW van Roosdaal, het SVK Webra en SHM Providentia werken samen aan een aanbod van betaalbare huisvesting in Roosdaal. De taak van het OCMW bestaat er in de inschrijving/administratie te verzorgen en de begeleiding van de huurders op zich te nemen.

Het OCMW is steeds op zoek naar eigenaars-verhuurders die wensen te verhuren aan het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK).

Noodopvang: het OCMW beschikt over opvangwoningen die ter beschikking worden gesteld van personen in nood.


Schuldhulpverlening

Een verkeerde besteding van het inkomen kan veel moeilijkheden veroorzaken.
Heeft u problemen met of vragen over de besteding van uw geld, dan kunt u een beroep doen op deze dienstverlening.

We onderscheiden verschillende vormen van schuldhulpverlening:

Budgetbegeleiding: Bij budgetbegeleiding wordt de cliënt begeleid bij het beheren van zijn inkomsten en uitgaven. De cliënt blijft zelf zijn betalingen uitvoeren en legt de betalingsbewijzen ter controle voor aan de maatschappelijk werker.

Budgetbeheer: Bij budgetbeheer worden inkomsten van de cliënt beheerd door de maatschappelijk werker. Afhankelijk van zijn individuele situatie ontvangt de cliënt een bepaald bedrag aan leefgeld om zijn dagelijkse kosten (voeding, kleding, verzorging) mee te betalen. Met het resterende gedeelte van de inkomsten wordt een budgetplan opgemaakt en een afbetalingsregeling voorgelegd aan de schuldeisers.

Schuldbemiddeling: Bij schuldbemiddeling probeert de dienst te bemiddelen wanneer cliënten problemen hebben met het terugbetalen van hun lening op afbetaling, verkoop op afbetaling, kredietopening, budgetlijn, kredietkaart, negatief saldo op hun bankrekening.
Deze bemiddeling gaat steeds gepaard met een budgetbeheer.
Het OCMW-Roosdaal is door de Hogere Overheid erkend als dienst voor schuldbemiddeling.

Collectieve schuldenregeling: Op het OCMW krijgt u advies en informatie rond de collectieve schuldenregeling. U kunt bij ons ook steeds terecht met uw vragen omtrent facturen, deurwaarders, enz.


Dienst vreemdelingen

Asielzoekers (wachtregister) en allochtonen (vreemdelingenregister) worden begeleid op financieel vlak, alsook naar huisvesting, integratie, onderwijs en eventueel tewerkstelling toe.

Het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) biedt huisvesting en begeleiding enkel aan asielzoekers.

 

krul contactOCMW Roosdaal

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 00
info@ocmw-roosdaal.be