landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Deze ochtend besliste het provinciaal coördinatiecomité van Vlaams-Brabant onder leiding van provinciegouverneur Jan Spooren om de provinciale fase op te heffen. De waterpeilen in zowel de bevaarbare als de onbevaarbare waterlopen zijn in de hele provincie gezakt onder de alarmdrempels. Daarnaast wordt er geen neerslag meer voorspeld, waardoor de waterpeilen verder kunnen dalen. De waterbeheerders blijven de situatie opvolgen en ledigen de wachtbekkens op een gecontroleerde manier. Een provinciale coördinatie wordt daarom niet langer nodig geacht.

Gouverneur Jan Spooren geeft aan dat hij zeer tevreden is met de manier waarop de lokale besturen met de wateroverlast zijn omgegaan: “Het werd snel duidelijk dat de gemeentebesturen besturen goed weten hoe ze met dergelijke situaties moeten omgaan. Zij traden meteen in overleg met de waterbeheerders en interventiediensten en gingen aan de slag om zich voor te breiden op alle mogelijke scenario’s. De aanbevelingen die opgesteld werden na de watersnood in 2021 werden eveneens goed opgevolgd.”

Naast de samenwerking met de lokale besturen, verliep de samenwerking met de interventiediensten en de waterbeheerders enorm vlot. Alle nodige informatie werd in het provinciaal coördinatiecomité vlot uitgewisseld, waardoor de nodige beslissingen snel konden worden genomen en uitgevoerd. Op die manier konden de brandweer en civiele bescherming efficiënt reageren en interveniëren met pompen en zandzakjes. Zoals gewoonlijk zal een grondige evaluatie van het provinciaal crisisbeheer worden uitgevoerd, en verder worden besproken in de provinciale veiligheidscel die in februari samen komt.

“Ik ben zeer trots op de professionaliteit van alle partners en de solidariteit die ik de afgelopen dagen heb mogen aanschouwen binnen Vlaams-Brabant. De snelle aanvulling en verspreiding van zandzakjes door brandweer en civiele bescherming in samenwerking met de lokale besturen waren van cruciaal belang om de wateroverlast onder controle te krijgen. Het aanbod van zandzakjes vanuit hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant en de niet-getroffen gemeenten in onze provincie werd hierbij warm onthaald. Ook de solidariteit tussen burgers in de getroffen gemeenten is hartverwarmend. Ik wil de waterbeheerders, interventiediensten, lokale besturen en burgers dan ook uitdrukkelijk bedanken.”, zegt Jan Spooren.

De crisissituatie is momenteel voorbij, maar de periode van nazorg zal nog even verder lopen. De waterbeheerders gaan aan de slag met een grondige controle van de dijken en het verder vrijmaken van de waterlopen. De getroffen gemeenten en burgers focussen zich op herstel. Zo wordt er aan de burgers aangeraden om foto’s te nemen van de schade en de verzekering te contacteren. Alle informatie in kader van nazorg kan via de informatiekanalen van de gemeentebesturen worden geraadpleegd. De provinciegouverneur en het provinciale coördinatiecomité wensen alle getroffenen veel sterkte en goede moed toe.

Aanbevelingen aan de bevolking:

 • Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes.
 • Verlucht de ruimtes voldoende maar verwarm ze ook zodat de vochtigheid kan wegtrekken.
 • Luister naar de aanbevelingen van de overheid over het gebruik van leidingwater.

Heb je schade ?

 • Heb je geen hulp nodig van de brandweer? Doe beroep op een gekwalificeerde vakman of herstel het zelf (bijvoorbeeld bij een omgevallen boom in de tuin, beschadigd tuinhuis, schade aan je auto).
 • Heb je hulp nodig van de brandweer?
  • Geef je aanvraag bijvoorkeur in via het digitaal loket 1722.be of bel 1722.
  • Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar.
 • Heb je nood aan opvang omwille van problemen met de verwarming? Neem contact op met je lokaal bestuur.
 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor je verzekeringsdossier.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Hij/zij zal al je vragen beantwoorden en je helpen om de procedure op te starten om het schadegeval te regelen.
 • Informeer je of het Rampenfonds in jouw situatie zal tussenkomen.
Auto

De technische dienst zorgt ervoor dat gemeentewegen bij sneeuw en ijs zo snel en goed mogelijk ijs- en sneeuwvrij gemaakt worden. Gewestwegen (N8) worden onderhouden door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Waar en wanneer wordt er gestrooid?

We volgen de weersverwachtingen op de voet en kunnen hierdoor inschatten of er de volgende dag(en) preventief gestrooid moet worden. We geven prioriteit aan de busbanen van De Lijn. Zodra deze gestrooid zijn worden ook de overige straten aangepakt.

Busbanen van de lijn:

Dokter Roosensstraat, Pamelse Klei, Brusselstraat, Gootjesstraat, Nieuwe Kaai, Keerstraat, Kriebrugstraat, Ledebergdries, Ledebergstraat, Hoogstraat, Profetenstraat, Lombeekstraat, Omer de Vidtslaan, Koning Albertstraat, Jozef Jansstraat, Daalbeekstraat, Ramerstraat, Kristus Koninglaan, Schilder Evenepoelstraat, Strijtemplein, Rombautstraat, Lostraat, Nieuwbaan, Broekstraat, Donkerstraat, Knoddelstraat, Kraanstraat, Kerkstraat, Ijzerenkruisstraat.

Wist je dat...

 • Het zout alleen zijn werk kan doen wanneer er voldoende voertuigen over de weg rijden?
 • De dikte van het ijs en de eventuele hoeveelheid sneeuw die erop ligt, invloed hebben op de tijd die het zout nodig heeft om te werken?
 • Bij sneeuwval en ijzel zijn de eigenaars, huurders of vruchtgebruikers verplicht op de trottoirs voor gebouwen en onbebouwde percelen een doorgang voor voetgangers (slip)vrij te maken en het nodige te doen om de gladheid te bestrijden. Bij het vrijmaken van trottoirs moet de sneeuw zodanig verwijderd worden dat ze geen hinder veroorzaakt voor de weggebruikers.

Opgelet!

 • Niet op de rijweg of het fietspad te vegen (dit kan terug aanvriezen en een nieuw gevaar vormen), maar aan de rand ophopen zonder dat het de voetgangers hindert.
 • Niet in de goot vegen, deze alsook de rioolmonden moeten vrij blijven om het smeltwater vlot af te voeren.

Hou het veilig op de weg!

Voor al je vragen kan je steeds terecht bij de technische dienst: 054 89 13 38 of technischedienst@roosdaal.be

Op deze pagina vind je meer informatie over parkeren in Pamel centrum.


Overzichtskaart

Fietsparkeren

Parkeren met de wagen

Blauwe zone

Updates


Overzichtskaart

 


Fietsparkeren 

 • op verschillende locaties vind je fietsparkeerplaatsen in de vorm van fietsnietjes. Op de overzichtskaart vind je de locaties (elke locatie is aanklikbaar en geeft informatie).
 • enkele handelaars/ondernemingen bieden op hun terrein fietsparkeerplaatsen aan voor klanten (deze fietsparkeerplaatsen zijn niet opgenomen in de overzichtskaart)
 • in de Brusselstraat (gedeelte tussen Kwinkeleer en Gasthuisstraat) vind je
  • 30 fietsparkeerplaatsen (overdekt) te 't Sportvlot
  • 6 fietsparkeerplaatsen te Brusselstraat 29
  • 8 fietsparkeerplaatsen (overdekt, laadmogelijkheid voor elektrische fietsen) te Brusselstraat 15 (ingang gemeentehuis)
  • 7 fietsparkeerplaatsen te Brusselstraat 12 (kerk Pamel)
  • in uitvoering voorjaar 2024:
   • 6 tot 10 fietsparkeerplaatsen te Brusselstraat 15 (overzijde gemeentehuis)
   • 6 tot 10 fietsparkeerplaats te Brusselstraat 1 (plein)
 • mobiliteit begint bij jezelf. Kom jij ook met de fiets?

Parkeren met de wagen

 • parkeren in Pamel centrum is gratis
 • in de Brusselstraat (gedeelte tussen Kwinkeleer en Gasthuisstraat) vind je (zie ook overzichtskaart)
  • 2 laadparkeerplaatsen (lees meer over andere laadplaatsen in Roosdaal)
  • 5 parkeerplaatsen voor mindervaliden
  • 155 langparkeerplaatsen (geen tijdsbeperking op parkeerduur)
  • in uitvoering maart 2024: 11 kortparkeerplaatsen (parkeren met parkeerschijf voor maximaal 2 uur op werkdagen (maandag tot zaterdag))
 • in de Pamelse Klei en de Rik Van Saenestraat vind je
  • 36 publieke kortparkeerplaatsen in blauwe zone: parkeren met parkeerschijf voor maximaal 2 uur op werkdagen (maandag tot zaterdag), uitgezonderd bewoners. Meer uitleg vind je hieronder bij Blauwe zone.
  • parkeerplaatsen op het terrein van enkele handelaars/ondernemingen voor klanten

Blauwe zone

In de Pamelse Klei en de Rik Van Saenestraat geldt een beperkte parkeertijd (blauwe zone).

Voor niet-bewoners en bewoners zonder bewonerskaart geldt hier parkeren met tijdsduurbeperking: parkeren kan op werkdagen (maandag t.e.m. zaterdag) tussen 9 en 18 uur alleen met parkeerschijf voor maximaal 2 uur.

Inwoners van deze blauwe zone kunnen een bewonerskaart aanvragen. Voor hen is het gebruik van de parkeerschijf niet verplicht. Een bewonerskaart kan je aanvragen via parkeren@roosdaal.beof telefonisch op 054 89 13 40 onder volgende voorwaarden:

 • de aanvrager woont in de blauwe zone en is in het bevolkingsregister van de gemeente Roosdaal ingeschreven op het adres waarvoor de bewonerskaart aangevraagd wordt en de aanvrager is op dit adres gedomicilieerd
 • het voertuig waarvoor de kaart wordt aangevraagd is ingeschreven op dit adres
 • als het gaat om een firmawagen legt de aanvrager het ‘attest firmawagen’ voor (document te bekomen op aanvraag)
 • de aanvrager moet een in België geldig (voorlopig) rijbewijs voor een voertuig van de betreffende categorie hebben
 • er kunnen maximaal twee voertuigen vermeld worden op de bewonerskaart. Beide kentekenplaten zullen worden vermeld op één bewonerskaart.
 • de aanvrager levert de volgende documenten aan:
  • inschrijvingsbewijs wagen (deel I met de naam van de houder bij de inschrijving)
  • identiteitskaart
  • rijbewijs
  • voor een firmawagen: het ingevulde ‘attest firmawagen’

Voor het bekomen van een bewonerskaart dient er een retributie van € 24,00 betaald te worden. De retributie is deels verschuldigd bij de aanvraag per volledige maand binnen het jaar.

Leg je bewonerskaart goed zichtbaar in het voertuig achter de voorruit. Het kenteken en de geldigheidsduur moeten goed leesbaar zijn.

De bewonerskaart is jaarlijks vernieuwbaar.


Updates 

06/03/2024

 • online aankondiging van het invoeren van 11 kortparkeerplaatsen (Brusselstraat) en extra fietsparkeerplaatsen (Brusselstraat) en infobrief omgeving
  • lees hier de infobrief
  • de infobrief wordt bedeeld op 06/03/2024
  • bedeelzone: Pamelse Klei, Brusselstraat (tussen Kwinkeleer en Pamelse Klei), Gasthuisstraat (tussen Pamelse Klei en Varing), Rik Van Saenestraat
 • aanvullen algemene parkeerinformatie (fietsparkeren, kortparkeren, langparkeren, ...)

04/03/2024

 • omvormen van deze webpagina naar een pagina met meer algemene parkeerinformatie voor Pamel centrum

periode 2017-2023

 • kleine wijzigingen of geen online updates

27/04/2016

 • opbouw pagina en informatie parkeren Pamelse Klei

Ook al is het waterpeil gedaald, toch zijn er nog veelvuldige aanvragen bij de brandweer om woningen leeg te pompen (vooral Affligem en Ternat).
De brandweer geeft prioriteit aan ondergelopen leefruimten. Het leegpompen van kelders komt later aan bod.
Er wordt door de hulpdiensten om begrip gevraagd en rekening te houden met wachttijden.

Je kan zelf intussen waar mogelijk zelf acties ondernemen met dompelpompen en/of dweilen.

Hou rekening met volgende aanbevelingen:

 • Geef bij voorkeur je aanvraag voor brandweerhulp in via het digitaal loket 1722.be. Is dit niet mogelijk? Bel dan 1722.
 • Is er iemand in levensgevaar of is er brand? Bel dan altijd 112.
 • Ga indien mogelijk zelf aan de slag met dompelpompen en/of emmer en dweil.
 • Beperk je verplaatsingen in risicogebied en vermijd gevaarlijke zones.
 • Respecteer wegomleidingen omwille van ondergelopen straten.
 • Gebruik zandzakken om kleine dammen te maken voor kelderopeningen, buitendeuren, ...
 • Neem tapijten weg en plaats je meubels en waardevolle voorwerpen op een veilige hoogte.
 • Sluit indien nodig gas, elektriciteit en water af.
 • Parkeer je wagen op een veilige plaats.
 • Neem foto’s van voorwerpen en ruimten die onder water staan/onder water hebben gestaan voor de verzekering.

Indien je nog problemen ondervindt, kan je als inwoner contact opnemen met de technische dienst op het nummer 054 89 13 38.

Hoe zit dat nu? vanaf 6 januari 2024

Jij kent je route van A naar B vanbinnen en vanbuiten. Misschien wandel of fiets je wel naar een station, waar je de trein neemt. Of je neemt de auto tot aan een park-and-ride en springt daar op de bus richting het stadscentrum. Vanaf 6 januari 2024 kan dat nog vlotter. Samen met jouw stad of gemeente gaan we in verschillende fases voor Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid. Eentje die vervoermiddelen combineren makkelijker maakt en echt inspeelt op jouw noden.
Meer info 👉 www.delijn.be/nl/gemeente/roosdaal/

Vegen herfstbladeren

Sneeuw en ijzel zijn glad en riskant voor valpartijen, dat weet iedereen. Maar herfstbladeren kunnen ook voor gevaar zorgen, afhankelijk van de hoeveelheid en neerslag. Wat moet daar dan mee gebeuren?

Er is geen algemene regel over het opruimen van herfstbladeren.
Artikel 45. van ons politiereglement zegt:
‘Iedereen die, op om het even welke wijze, een openbare ruimte heeft bevuild of laten bevuilen, moet ervoor zorgen dat deze onverwijld opnieuw rein gemaakt wordt.’

Het gaat volgens onze GAS-ambtenaar vooral om een kwestie van goed burgerschap en respect voor de buurt.
Het zou niet mogen uitmaken of het bladeren zijn uit je eigen tuin, die van de buurman of van bomen van de gemeente. Opruimen is de boodschap in geval van risico. ‘Rein houden’ betekent dus niet fanatiek poetsen, maar het vermijden van gevaar voor valpartijen.
Ieder is hoe dan ook verantwoordelijk voor zijn eigen planten en bomen.
Het opruimen is de verantwoordelijkheid van de bewoner, dus niet van de eventuele verhuurder.
Bij meergezinswoningen is het meestal de bewoner is van de gelijkvloerse verdieping die de stoep netjes moet houden Bij leegstaande gebouwen en onbebouwde percelen ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar.

Wie nalatig is, is aansprakelijk. Iedere inwoner moet zijn stoep ‘met zin voor realisme’ proper houden. Je kan in de herfst moeilijk om het uur de stoep gaan vegen of bij wijze van spreken ’s nachts opstaan om te zien of er geen bladeren liggen.
Valt er iemand op de stoep of het fietspad, is dat een zaak voor de familiale verzekering of voor de burgerlijke aansprakelijkheid van een bedrijf. Maar het is altijd aan het slachtoffer om te bewijzen dat nalatigheid de oorzaak is geweest. Wanneer u bijvoorbeeld te laat bent voor de bus en u begint te rennen en valt over bladeren of sneeuw, bent u zelf onvoorzichtig geweest. In dat geval kan u zelf aansprakelijk worden gesteld. Of kan de rechter beslissen dat het om een gedeelde aansprakelijkheid gaat.
Als er problemen ontstaan op het gebied van verkeersveiligheid moeten inwoners dit signaleren aan de wijkpolitie of de gemeente. Zij zullen dan binnen de kortst mogelijke tijd gerichte actie ondernemen.

Tot slot: herfstbladeren mag je niet zomaar naar de goot of een afvoerputje vegen. De gemeente plaatst bladkorven op locaties waar veel bomen in de openbare ruimte staan. Hier kan elke bewoner de bladeren die hij opruimt op openbaar terrein in kwijt.

Warmtescan

Wil je weten waar in je woning kostbare energie verloren gaat? Of hoe je het in de zomer binnen koeler houdt?
Vraag een warmtescan van je woning om energieverliezen op te sporen.

Dankzij tussenkomst van de gemeente Roosdaal betaal je als inwoner 75 euro i.p.v. 175 euro.
Een warmtescan is ook een uitstekende voorbereiding voor het starten van een BENOvatietraject.

Het aantal inschrijvingen is beperkt. Wees er dus op tijd bij.

Meer info en inschrijven: www.klimaatpunt.be/warmtescan

Update 17/10/2023:

 • op 16/10/2023 werd er niet gewerkt omwille van de minder ideale weersomstandigheden voor het aanbrengen van markeringen
 • er wordt verder gewerkt vanaf 17/10/2023
 • de witte letters "zone" als deel van het woord "schoolzone" laten even op zich wachten (verkeerd lettertype leverancier), intussen doet de firma verder met de andere markeringen
 • op enkele locaties waar de weg smal is (+- 1 auto breed) en er geen beurtelings verkeer mogelijk is, wordt gewerkt buiten de schoolspits en wordt het verkeer voor zeer korte tijd omgelegd. Op woensdag 18/10/2023 staan tussen 6.00 en 7.00 uur volgende straten op de planning (korte tijd doorgang afgesloten):

  • Reigersbaan (t.h.v aansluiting Strijtemplein)
  • Nieuwbaan (t.h.v. ingang zone 30, kruispunt Lostraat) (bus De Lijn is op de hoogte en rijdt via Rombautstraat)

 Update 10/10/2023:

Door het goede weer werkt de firma verder aan twee andere opdrachten:

 • in de buurt van de scholen komt over de volledige rijbaanbreedte een groene strook met witte letters "schoolzone"
 • aan de ingangen van de zones 30 komt een witte markering "30" op de rijbaan

Welke verkeershinder mag je verwachten?

De verkeershinder is beperkt. Er wordt gewerkt per rijbaanhelft zodat het verkeer altijd door kan. De droogtijden zijn kort. Op enkele locaties waar de weg smal is (+- 1 auto breed) en er geen beurtelings verkeer mogelijk is, wordt:

 • gewerkt buiten de schoolspits
 • het verkeer voor zeer korte tijd omgelegd.

Het aanbrengen van deze markeringen kadert in de uitrol van het Zacht Mobiliteitsplan Roosdaal. Meer informatie: www.roosdaal.be/zmr


Update 05/10/2023:

Door een technisch probleem aan de vrachtwagen wordt voorlopig niet gestart met het aanbrengen van de oker fietssuggestiestroken op 05/10/2023.

Nieuwe planning: uitvoering op vrijdag 06/10/2023 en maandag 09/10/2023.


Origineel bericht 04/10/2023:

Mits gunstige weeromstandigheden zal er op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2023 tussen 7u en 18u enige verkeershinder kunnen zijn op verschillende locaties te Roosdaal voor het aanbrengen van oker fietssuggestiestroken.

De locaties waar deze zullen aangebracht worden zijn:

 • Brusselstraat, wegvak tussen de Kwinkeleer en de Keerstraat, in beide rijrichtingen
 • Gootjesstraat, wegvak tussen Keerstraat en Nieuwe Kaai, in de rijrichting Okegem
 • Nieuwe Kaai, wegvak tussen de Gootjesstraat en de Weerstanderskaai, in de rijrichting Okegem
 • Koning Albertstraat (vanaf de kerk O.L.V.-Lombeek tot aan de Moelieweg, in beide rijrichtingen

Welke verkeershinder mag je verwachten?

 • er geldt een parkeerverbod
 • doorgaand verkeer blijft mogelijk maar met verminderde doorstroming: een markeringsvrachtwagen rijdt zachtjes verder terwijl hij achter zich de oker suggestiestrook op het wegdek spuit. Na het aanbrengen is er een droogtijd van 15 a 20 minuten. U kan dan even niet op/van uw oprit. Daarna is de nieuwe oker fietssuggestiestrook overrijdbaar.

Het aanbrengen van de fietssuggestiestroken kadert in de uitrol van het Zacht Mobiliteitsplan Roosdaal. Meer informatie: www.roosdaal.be/zmr

Infobrief aanbrengen suggestiestroken