landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Opheffing captatieverbod op waterlopen

Het in augustus ingestelde captatieverbod wordt opgeheven met ingang van 23 november 2020. Dit captatieverbod werd In augustus door de gouverneur ingesteld op alle waterlopen in Vlaams-Brabant, behalve op de onbevaarbare waterlopen Demer en Zenne en op de bevaarbare waterwegen behorende tot het ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg NV. Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen.

Na de regenval van de afgelopen maanden enerzijds en het feit dat de meeste landbouwgrond op dit ogenblik voldoende water bevat en niet bijkomend dient bevloeid, heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van de gouverneur beslist om het captatieverbod op te heffen.

De opheffing gaat van kracht op 23 november 2020.

Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum in Oostende de eerste besmettingen in België van het vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Op advies van het FAVV nam Minister van Landbouw David Clarinval aanvullende preventieve maatregelen. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen worden onze dieren beschermd.

Sinds zondag 15 november moeten naast professionele bedrijven, ook particuliere houders van pluimvee hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Merk je een dode wilde (water)vogel op? Meld dit via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Meer info: http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2020/2020-11-13.asp

Wateroverlast

Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade, veroorzaakt door natuurfenomenen, die door de Vlaamse Regering als ramp worden erkend.

Vanaf 1 januari 2020 is het decreet van 5 april 2019 in voege en wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

De volgende wijzigingen zijn hierbij van belang:

 • het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit;
 • het is niet langer het gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt, bij voorkeur, ingediend via het e-loket rampenfonds.vlaanderen.be;
 • voor schade die werd geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, een aanvraag tot erkenning worden ingediend tot en met 8 januari 2021.

De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds voor deze weersverschijnselen ontving, worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen.
Meer informatie: overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of rampenfonds@vlaanderen.be.

Logo Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer

Bel de Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant op het

Gratis nummer

0800/26 990

Heb je een verminderde mobiliteit en heb je vragen over de bestaande ondersteuningsmogelijkheden of ben je op zoek naar aangepast vervoer? Dan kan je bij de mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant terecht. De mobiliteitscentrale is een provinciale dienst die je vragen beantwoordt en die de gepaste vervoerder voor je verplaatsing zoekt.

Contactgegevens:

Gratis nummer: 0800/26 990
Mailadres: mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be

Hier vindt u informatie i.v.m. de riolerings- en wegeniswerken te Kleine Lostraat (+ deel Lostraat).

 

Participatie

13/11/2020 - Brief bewoners - Vervolg participatie (ontwerpplan) (reageer tot 15/12/2020)

 • Betrokken bewoners krijgen deze brief in de bus op 13/11/2020.
 • Bekijk het bedelingsplan.

14/08/2019 - Brief bewoners - Uitnodiging participatieavond 18/09/2019

 

Ontwerpplannen

 • Bekijk het ontwerpplan
 • Bekijk het principeplan
 • Heeft u nog opmerkingen of vragen die bijvoorbeeld niet aan bod kwamen op de participatieavond (of u weet niet (meer) of dit aan bod kwam), dan kan u dit laten weten via dit formulier tot 15/12/2020 (zie ook infobrief 13/11/2020)

 

Planning

Behoudens onvoorziene omstandigheden:

 • eind 2020 - begin 2021: goedkeuring definitieve raming, plannen en bestek door gemeenteraad
 • begin 2021: aanvraag omgevingsvergunning
 • voorjaar 2021: opstart aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer

20201112 werfzone

Update 04/11/2020:

De uitvoering gebeurde op 03/11/2020.

Update 28/10/2020:

Door werken van de nutsmaatschappijen op het kruispunt in oktober en laattijdige levering van de materialen (27/10) kon de uitvoering nog niet gebeuren. De uitvoering wordt zo snel als mogelijk opgenomen in de planning.

23/09/2020:

Ter hoogte van het kruispunt Abeelstraat/Monnikveldstraat/Keistraat wordt via enkele kleine ingrepen de verkeersveiligheid van het kruispunt verder geëvalueerd.
De evaluatie van het kruispunt zal de gemeente kaderen in de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan (www.roosdaal.be/zmr).
Buurtbewoners kregen op 23/09 een infobrief in de bus.

Kruispunt Abeelstraat Monnikveldstraat Keistraat

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Logo Mooimakers

Roosdaal is gestart met het opmaken van een vuilnisbakkenplan. In samenwerking met Mooimakers, een initiatief van OVAM dat zwerfvuil en sluikstorten bestrijdt.
Het project heeft een looptijd van twee jaar.

Straatvuilnisbakken spelen een belangrijke rol in het al dan niet netjes houden van de omgeving. Zwerfvuil rond de vuilnisbakken geeft een vuile indruk. Ook overvolle vuilnisbakken zijn geen zicht.
Afval trekt afval aan en daarom is het belangrijk dat de vuilnisbakken goed gebruikt worden. Dat betekent: zwerfvuil hoort in de vuilnisbak en niet ernaast. En huisvuil hoort in de daarvoor voorziene restafvalzak of PMD-zak en zeker niet in een straatvuilnisbak.

Als eerste stap heeft de technische dienst afgelopen zomer alle vuilnisbakken in kaart gebracht en een nummer gegeven. De volgende stap is meten, want meten is weten. Gedurende de volledige looptijd van het project zal de technische dienst op regelmatige basis registreren hoe vol de vuilnisbakken zijn en waar ze huisvuil en/of sluikstort aantreffen.
In een tweede fase van het project wordt er op basis van deze metingen een analyse gemaakt en worden er concrete acties ondernomen. Er volgen dan gerichte acties om de oorzaak van het misbruik aan te pakken en er zullen, indien nodig, vuilnisbakken worden bijgeplaatst, verplaatst of verwijderd.

Door dit vuilnisbakkenplan willen we zwerfvuil in onze gemeente tegengaan.

Wil je samen met ons actief de strijd aangaan tegen zwerfvuil? Dan helpen we je bij je opruimacties!
Je kunt aan de slag gaan, alleen, met buren, met een vereniging,...
Wij zorgen voor zakken, handschoenen, grijpers, breng- of haalmogelijkheid voor het verzamelde afval,...
Neem hiervoor contact op met de dienst milieu!

Pagina-update 23/11/2020.

Hier vindt u informatie i.v.m. de riolerings- en wegeniswerken in de Koning Albertstraat, Roosdaal. Duur werken: 03/11/2020 - einde 2021.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/kalbertstraat.


Contactgegevens

Infobrief

Fasering – verkeer (algemeen)

Fasering – verkeer (detail per fase)

Tijdlijn

Plannen

Updates (laatste: 23/11/2020)


Contactgegevens

 

Infobrief

Op 09/10/2020 wordt een infobrief bezorgd bij de bewoners in de werfzone en in de ruimere opgeving:

 

Fasering – verkeer (algemeen)

(Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.

omleggingprincipe_plan

 

Algemeen:

 • Doorgaand verkeer op het traject Lennik-Pamel wordt in beide rijrichtingen omgelegd via de Ninoofsesteenweg (N8) en Assesteenweg (N285), dit betekent met de wagen 3 minuten of 2,5 km extra reistijd (berekend via googlemaps - Belle Alliance tot kruispunt N285/Negenbunderstraat 3,9 km via K. Albertstraat versus 6,4 km via N8 en N285)
 • In de week van 12/10/2020 plaatst de aannemer vooraankondigingsborden.
 • In straten die grenzen aan de werfzone wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten.
 • De werfzone zelf wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (tolerantie bewoners en bezoekers/klanten voor ondernemingen/zelfstandigen).
 • Voetgangers en fietsers (afstappen) kunnen in principe altijd door. Wees voorzichting, het blijft een werf. Er is ook een alternatief (wandel- en) fietstraject. Zie verder bij de details per fase.
 • Rioleringswerken zijn “schuivende” werken: de put waar gewerkt wordt, schuift op. De aannemer verwittigt tijdig de bewoners in geval de werkput voor hun woning komt (zodat zij indien nodig de wagen buiten de werf kunnen plaatsen). De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf (“put”) voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom uw snelheid, het blijft een werf.
 • Matig ook uw snelheid in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • Mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • Zelfstandigen, bedrijven of ondernemingen
  • op twee locaties wordt een bord “Handelaars bereikbaar” geplaatst. Hier kunnen handelaars, afhankelijk van de zone waarin ze zich bevinden, hun logo/naam ophangen. Locaties:
   • kruispunt Koning Albertstraat/Daalbeekstraat (Roosdaal)
   • kruispunt Lombeeksesteenweg/Assesteenweg(N285) (Lennik)
  • verwittig uw klanten en leveranciers (informeer hen met de link www.roosdaal.be/kalbertstraat)
  • indien nodig: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres
  • het is mogelijk een hinderpremie aan te vragen (info via www.vlaio.be/hinderpremie)
 • Hulpdiensten zijn op de hoogte en houden rekening met de werfomstandigheden in geval van nood.
 • De Lijn werd nauw betrokken tijdens de voorbereidingen en voorziet een aangepaste dienstregeling zo veel als mogelijk. Meer info hieronder per fase en via www.delijn.be en https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/25808_werken_in_onze-lieve-vrouw-lombeek.
 • Buurgemeenten zijn op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen de inwoners over de werken.
 • Scholen in Roosdaal zijn op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen leerlingen en ouders.
 • Bpost werd op de hoogte gebracht.
 • U woont in de werfzone en bestelt een pakje dat geleverd wordt via een andere koerierdienst? Informeer de koerierdienst over de werken in uw straat. (Meestal kan je bij een online bestelling een opmerking geven bij het leveradres.)
 • Navigatieapp waze werd op de hoogte gebracht.
 • Huisvuilinzameling: er werden afspraken gemaakt met Intradura (afhaalophaling). Bewoners van woningen die door de werken tijdelijk niet bereikbaar zijn, kunnen hun huisvuil aanbieden aan de verzamelpunten die buiten de werkzone ingericht worden door het gemeentebestuur. Het aanbieden van huisvuil aan deze verzamelpunten dient steeds te gebeuren de dag voor de voorziene ophaling, na 18.00 uur.

  Op dit ogenblik (05/11/2020) zijn er drie verzamelpunten ingericht. Dit ter hoogte van de adressen Koning Albertstraat 109, Koning Albertstraatstraat 137 en Koning Albertstraat 159.

  Is het voor u onmogelijk uw huisvuil naar één van de verzamelpunten te brengen, laat dit dan weten aan de werfleider (aannemer). Heb je een buur die moeilijk te been is? Misschien kan je helpen.

20201110 afvalophaling

 

Fasering – verkeer (detail per fase)

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, covid).

 

20201009 fasering plan

Fase 1 (03/11/2020 – 28/02/2021)

 • Werf: Jozef Jansstraat + deeltje Koning Albertstraat
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te:
  • Jozef Jansstraat, gedeelte Koning Albertstraat
  • Kruispunten afgesloten:  Koning Albertstraat/Jozef Jansstraat (thv Koning Albertstraat 127)
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Koning Albertstraat (gedeelte buiten de werf)
  • Windmolenstraat
  • Koollochting
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (3 min of 2,5 km extra reistijd)
 • De Lijn: geen busvoorziening te centrum O.LV.-Lombeek. Er is wel een aangepaste dienstregeling via de bushalte in de Daalbeekstraat. Vanaf 23/11/2020 is er een uitbreiding van deze aangepaste dienstregeling van De Lijn: lijn 163, bediening centrum O.L.V.-Lombeek. Alle info: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/25808_werken_in_onze-lieve-vrouw-lombeek
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Windmolenstraat en Molenkauter.
 • Signalisatieplan fase 1

Fase 2 (04/01/2021 – 31/12/2021)

 • Werf: Koning Albertstraat (lange stuk)
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te
  • Koning Albertstraat (lange stuk tot aan Molenkauter)
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Koning Albertstraat (wegvak tussen N8 en kruispunt met Daalbeekstraat)
  • Daalbeekstraat
  • Centrum O.L.V.-Lombeek (Jozef Jansstraat, Koning Albertstraat (gedeelte tussen kruispunten met Jozef Jansstraat)
  • Windmolenstraat
  • Koollochting
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (3 min of 2,5 km extra reistijd)
 • De Lijn: geen busvoorziening in de werfzone. Er is een aangepaste dienstregeling (bus volgt omlegging via N8/N285 maar bedient wel centrum O.L.V.-Lombeek en gebruikt Jozef Jansstraat en Koning Albertstraat als keerpunt). Meer info via www.delijn.be.
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Windmolenstraat en Molenkauter enerzijds of via de Daalbeekstraat en voetwegen Heilbeekpad en Meiboompad die uitkomen in de Meiboomweg (zijstraat Jozef Jansstraat).
 • Signalisatieplan fase 2

Fase 3a (kruispunt) (01/04/2021 – 31/05/2021)

 • Werf: kruispunt Daalbeekstraat/Molenkauter/Koning
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te
 • Kruispunt afgesloten: Koning Albertstraat/Molenkauter/Daalbeekstraat
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Koning Albertstraat (wegvak tussen N8 en kruispunt met Daalbeekstraat tot aan de werf)
  • Koning Albertstraat (lange stuk: wegvak tussen het kruispunt met de Jozef Jansstraat en het kruispunt met de Daalbeekstraat tot aan de werf
  • Daalbeekstraat tot aan de werf
  • Molenkauter tot aan de werf
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (3 min of 2,5 km extra reistijd)
 • De Lijn: geen busvoorziening in de werfzone. Er is een aangepaste dienstregeling (bus volgt omlegging via N8/N285 maar bedient wel centrum O.LV. Lombeek en gebruikt Jozef Jansstraat en Koning Albertstraat als keerpunt). Meer info via www.delijn.be.
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Windmolenstraat en Molenkauter enerzijds of via de Daalbeekstraat en voetwegen Heilbeekpad en Meiboompad die uitkomen in de Meiboomweg (zijstraat Jozef Jansstraat).
 • Signalisatieplan fase 3a

Fase 3b (Molenkauter en stukje Daalbeekstraat) (01/04/2021 – 31/12/2021)

 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te
  • Molenkauter en stukje Daalbeekstraat
 • Op het kruispunt zelf (Koning Albertstraat/Daalbeekstraat/Molenkauter) is doorgang mogelijk.
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Koning Albertstraat (wegvak tussen N8 en kruispunt met Daalbeekstraat tot aan de werf))
  • Koning Albertstraat (lange stuk: wegvak tussen het kruispunt met de Jozef Jansstraat en het kruispunt met de Daalbeekstraat tot aan de werf)
  • Daalbeekstraat tot aan de werf
  • Molenkauter tot aan de werf
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (2 min of 2,5 km extra reistijd)
 • De Lijn: geen busvoorziening in de werfzone. Er is een aangepaste dienstregeling (bus volgt omlegging via N8/N285 maar bedient wel centrum O.L.V.-Lombeek en gebruikt Jozef Jansstraat en Koning Albertstraat als keerpunt). Meer info via www.delijn.be.
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Windmolenstraat en Molenkauter enerzijds of via de Daalbeekstraat en voetwegen Heilbeekpad en Meiboompad die uitkomen in de Meiboomweg (zijstraat Jozef Jansstraat).
 • Signalisatieplan fase 3b

Fase 4 (01/09/2021 – 31/12/2021)

 • Werf: Koning Albertstraat (wegvak tussen het kruispunt met de Koollochting en het kruispunt met de Jozef Jansstraat)
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te
  • Koning Albertstraat (wegvak tussen het kruispunt met de Koollochting en het kruispunt met de Jozef Jansstraat)
  • Afgesloten: kruispunt Windmolenstraat/Koollochting/Koning Albertstraat
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Koning Albertstraat (wegvak tussen kruispunt met Daalbeekstraat en kruispunt met de Koollochting)
  • Centrum O.L.V.-Lombeek (Koning Albertstraat, wegvak tussen de kerk en het kuispunt Jozef Jansstraat)
  • Windmolenstraat
  • Koollochting
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (3 min of 2,5 km extra reistijd)
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Jozef Jansstraat. Ter hoogte van het kruispunt in de werf (Windmolenstraat/Koollochting/Koning Albertstraat) voorziet de aannemer een doorgang voor fietsers.
 • Signalisatiepla fase 4

 20201009 alternatief fietstraject

 

Tijdlijn

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, covid).

20201009 fasering tijdlijn

 

Plannen

Bekijk hier de plannen van de wegenis/bovenbouw.

 

Updates

23/11/2020 - Uitbreiding van de aangepaste dienstregeling van De Lijn: lijn 163, bediening centrum O.L.V.-Lombeek. Alle info: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/25808_werken_in_onze-lieve-vrouw-lombeek

13/11/2020 - Bericht van aannemer Besix Infra nv: op donderdag 19/11/2020 te Koning Albertstraat (wegvak tussen kruispunt met de Daalbeekstraat en het kruispunt met de Jozef Jansstraat) zal de aannemer het betonwegdek "beuken" (barsten maken in het beton als voorbereiding voor fase 2). De signalisatie blijft ongewijzigd. Bewoners kunnen van en naar hun woning, er is beperkte hinder (hoogstens kortstondig versperde doorgang), het gebeukte beton blijft overrijdbaar. Het kruispunt met de Daalbeekstraat zal 30 min kortstondig onderbroken zijn door de werfmachine.

13/11/2020 - Aanvulling contactgegevens: mobiel nummer werfleider.

10/11/2020 - Aanpassing info huisvuilinzameling (afvalpunten).

29/10/2020 - De Lijn plaatste info m.b.t. de aangepaste dienstregeling (fase 1) online (https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/25808_werken_in_onze-lieve-vrouw-lombeek). De url werd aangepast op deze pagina (fase1).

09/10/2020 - Inhoud pagina klaar en online geplaatst.

21/08/2020 - Pagina aangemaakt (vermelding dat info komende is).

Pagina 1 van 15