landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Van 14/12/2020 te.m 18/12/2020 zullen er herasfalteringswerken plaatsvinden op de N8 Ninoofsesteenweg, wegvak tussen het kruispunt met de Hunselstraat en het kruispint met Braambos (Lennik).

Er zal gewerkt worden in 2 fases. Gedurende de beide fases zal er steeds doorgang mogelijk zijn over 1 rijbaanhelft.

Alle zijstraten die uitkomen op het traject van de werken zullen omgeleid worden. ”

Pas je eigendom aan op het jachtplan

Sinds juli 2017 zijn de jachtplannen openbaar gemaakt via de digitale kaartendatabank Geopunt (http://www.geopunt.be/kaart). In een jachtplan worden alle percelen opgenomen waar er gejaagd mag worden. Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven. Als jouw eigendom foutief wordt weergegeven als jachtterein, kan je dit laten rechtzetten.

Wat is geopunt?

Geopunt is een databank die, onder andere, alle jachtgebieden in Vlaanderen online bundelt. Zo kunnen particulieren en gemeenten zien welke percelen als jachtgebied zijn aangeduid. Deze kaarten zijn historisch gegroeid en vaak niet up-to-date. Op gedateerde kaarten kan het zijn dat gebieden die door recentere ruimtelijke ontwikkelingen niet meer als jachtgebied geschikt zijn, zo wel nog staan aangeduid.

Jachtplan

Als jagers of een groep van jachtrechthouders met wapens willen jagen, dienen ze jaarlijks een jachtplan van hun jachtterreinen voor te leggen. Dat plan geeft dus weer op welke percelen hij/zij over het jachtrecht beschikt en waar gejaagd kan en mag worden.

Aanpassen van het jachtplan

Recent keurde de Vlaamse regering enkele nieuwe jachtbesluiten goed, waaronder ook het zogenaamde “jachtadministratiebesluit”. Via een schriftelijk verzoek kan je je terrein laten uitkleuren door de arrondissementscommissaris.

De procedure voor het wijzigen van een jachtplan is beschikbaar op de website https://www.natuurenbos.be/jachtplannen#jachtplan.

De opname van nieuwe eigendommen in een jachtplan kan nog enkel mits schriftelijke toestemming van de eigenaar. In het verleden pasten heel wat jagers deze plannen aan door “her en der” een perceel extra in te kleuren zonder dat zij hiervoor van de betrokken eigenaar toestemming kregen. Het betreft hier louter een virtuele annexatie en de jager jaagt in de praktijk zelden op het onrechtmatig ingekleurde perceel zelf.

Update 26/02/2021:

AWV laat weten dat de aanpassingswerken worden uitgevoerd op 26/02/2021.


Origineel bericht 07/12/2020:

De verkeerssituatie op de Ninoofsesteenweg (N8) aan het kruispunt met de Poelkveldstraat zal veranderen. In de huidige situatie kan het verkeer dat via de Ninoofsesteenweg vanuit Brussel komt nog linksaf de Poelkveldstraat indraaien op het kruispunt zonder verkeerslichten. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Roosdaal zijn van oordeel dat dit geen veilige verkeersbeweging is, en hebben daarom beslist om de situatie aan te passen. Een aannemer zal in opdracht van Wegen en Verkeer paaltjes plaatsen ter hoogte van het kruispunt, zodat deze afslagbeweging fysiek onmogelijk wordt. Voortaan zal het bestemmingsverkeer voor de Poelkveldstraat linksaf moeten indraaien aan het kruispunt met verkeerslichten (ter hoogte van de Weggevoerdenstraat). De omrijbeweging is dan zeer beperkt.

Het wordt daardoor ook onmogelijk om vanuit de Poelkveldstraat linksaf de steenweg in te draaien - dit was eigenlijk al verboden, maar er gebeurden jammer genoeg regelmatig overtredingen. Ook deze beweging zal voortaan aan het kruispunt met de Weggevoerdenstraat moeten gebeuren.

Betrokken buurtbewoners krijgen in de loop van december een infobrief van het Agentschap Wegen en Verkeer. De informatie is ook te lezen via www.wegenenverkeer.be/roosdaal.

Er komen nieuwe zakken voor restafval en gft, die je kan kopen in het hele werkingsgebied van Intradura.
De sorteerregels voor pmd worden uitgebreid, zodat we meer plastics kunnen recycleren. Tegelijk vereenvoudigt Intradura de ophalingen, om vrachtwagens zo efficiënt mogelijk in te zetten en in één klap de milieu-impact te verkleinen.

Deze wijzigingen zorgen samen voor een eenvoudigere en efficiëntere afvalinzameling in de hele regio.

   Frequentie   Dag in
 de week 
 Wat wijzigt er? 
 Restafval   Tweewekelijks   Donderdag   Nieuwe zakken 
 GFT   November-april: tweewekelijks 
 Mei-oktober: wekelijks 
 Donderdag   Nieuwe zakken
 Wijziging ophaaldag 
 Snoeihout   Samen met gft   Donderdag   Nog 0,5 m³
 Wijziging ophaaldag 
 PMD   Tweewekelijks   Donderdag   Sorteerregels uitgebreid
 Wijziging ophaaldag 
 Papier & karton   Maandelijks   Donderdag   Wijziging ophaaldag 
 Recyclagepark   Dinsdag tot zaterdag   Vanaf 01/01/2021 op afspraak via
 intradura.mijnrecyclagepark.be
 of 02 334 17 40
 Tarief groenafval daalt naar € 0,08/kg 

 
Klik hier voor de afvalkrant van Intradura (November 2020) voor meer informatie.

In de Broekstraat, wegvak tussen de huisnummers 7 en 15, wordt een tijdelijke rijbaanversmalling geplaatst d.m.v. verkeerseilanden.

Het college van burgemeester en schepenen keurde de plaatsing goed op het college van 30/11/2020. De uitvoering wordt opgenomen in de planning.

De plaatsing is een test m.b.t. de slechte staat van het wegdek (trillingen betonplaten in combinatie met het verkeer) en wordt verder geëvalueerd.

Lees meer over rijbaanversmallingen in Roosdaal. op https://www.roosdaal.be/leefomgeving-en-mobiliteit/mobiliteit/rijbaanversmallingen

Recyclagepark enkel op afspraak

Vanaf 1 januari 2021 zal je op het recyclagepark van Roosdaal nog enkel terecht kunnen met een afspraak. Deze afspraken worden beheerd door Intradura op vraag van de gemeente.

Een afspraak maak je het makkelijkst digitaal, via intradura.mijnrecyclagepark.be, wanneer je maar wil.

Hoe werkt dit nieuwe systeem?

  • Vul je postcode in en selecteer je recyclagepark
  • Kies de dag en het uur voor jouw afspraak. De kleuren geven de beschikbaarheid aan.
  • Vul je gegevens in: mailadres, naam en voornaam, jouw voertuig en eventuele nummerplaat, jouw rijksregisternummer. Dit nummer geeft automatisch toegang voor alle leden van het gezin, die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
  • Wanneer je een bijzondere toegangskaart van de gemeente hebt, vul je het kaartnummer in.
  • Afspraakbevestiging volgt via mail. Neem dit mee (op papier of digitaal).

Zijn er problemen, wil je annuleren of heb je hulp nodig bij je aanvraag, dan kan je tijdens de kantooruren terecht op het nummer 02 334 17 40.

Openingsuren recyclagepark

De openingsuren van het recyclagepark blijven ongewijzigd.
Het recyclagepark is open van dinsdag tot en met vrijdag van 14u tot 19u, zaterdag van 10u tot 17u.

Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum in Oostende de eerste besmettingen in België van het vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Op advies van het FAVV nam Minister van Landbouw David Clarinval aanvullende preventieve maatregelen. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen worden onze dieren beschermd.

Sinds zondag 15 november moeten naast professionele bedrijven, ook particuliere houders van pluimvee hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Merk je een dode wilde (water)vogel op? Meld dit via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Meer info: http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2020/2020-11-13.asp

Wateroverlast

Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade, veroorzaakt door natuurfenomenen, die door de Vlaamse Regering als ramp worden erkend.

Vanaf 1 januari 2020 is het decreet van 5 april 2019 in voege en wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

De volgende wijzigingen zijn hierbij van belang:

  • het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit;
  • het is niet langer het gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt, bij voorkeur, ingediend via het e-loket rampenfonds.vlaanderen.be;
  • voor schade die werd geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, een aanvraag tot erkenning worden ingediend tot en met 8 januari 2021.

De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds voor deze weersverschijnselen ontving, worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen.
Meer informatie: overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of rampenfonds@vlaanderen.be.