landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Alle inwoners met stemrecht krijgen een oproepingsbrief met de post. In de oproepingsbrief vind je wanneer je in welk stembureau moet zijn.

Ben je je oproepingsbrief verloren of niet ontvangen?

Kom naar het de dienst burgerzaken om een kopie te verkrijgen. Dit kan ook nog op de dag zelf van de verkiezingen tot en met de sluiting van de stembureaus in de gemeente.

Ben je je identiteitskaart verloren of werd hij gestolen?

Ga bij diefstal zo snel mogelijk naar de politie.

Ga bij verlies zo snel mogelijk langs bij de dienst burgerzaken. In beide gevallen ontvang je een attest. Met dit attest en de oproepingsbrief kan je gaan stemmen.

Meer info?

verkiezingen.fgov.be

verkiezingen@roosdaal.be – tel. 054 89 13 20

Om geldig te stemmen zijn er enkele regels. Zo mag je enkel stemmen binnen één lijst of partij.

Dat doe je door je stem uit te brengen:

  • bovenaan de lijst ofwel een lijststem.
  • door één of meerdere kandidaten aan te duiden ofwel een naamstem.

Duid je zowel een lijststem als een naamstem aan, dan tellen enkel de naamstemmen.

Duid je lijst- en naamstemmen van verschillende partijen aan, dan is jouw stem ongeldig en wordt deze niet meegeteld. Je stem wordt ook ongeldig wanneer je tekens of tekeningen maakt op je stemformulier of wanneer je blanco stemt. 

Meer info?

verkiezingen.fgov.be

verkiezingen@roosdaal.be – tel. 054 89 13 20

Als je niet kan gaan stemmen én je geen volmacht hebt gegeven, moet je zo snel mogelijk de reden van je afwezigheid doorgeven aan de vrederechter van jouw gerechtelijk kanton. Die beoordeelt of de reden gegrond is of niet.

Wanneer melden? Op de dag van de stemming of zo snel mogelijk na de stemming.

Waar melden? Aan de vrederechter van kanton Lennik.

Hoe melden? Schriftelijk per brief of via mail.

Meer info?

verkiezingen.fgov.be

verkiezingen@roosdaal.be – tel. 054 89 13 20

In België is er opkomstplicht. Dit betekent dat je verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je bijvoorbeeld in een ander land. 

Wil je toch je stem laten gelden, ondanks je afwezigheid? In dat geval kan je een volmacht geven aan een andere kiezer.

Voorwaarden om een volmacht te geven
De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven:

  • de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Dit moet aangetoond worden via een medisch attest.
  • de kiezer die om beroeps- of dienstredenen:
    • in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
    • die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever.
  • de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.
  • de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft.
  • de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid;
  • de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling.
  • de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Voorwaarden voor de volmachtkrijger
De volmachtkrijger hoeft geen familielid te zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • hij/zij mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden, er is dus maar één volmacht per volmachtkrijger;
  • hij/zij moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent;
  • Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Procedure

  • Met het ingevulde document kan je naargelang de reden terecht bij je werkgever, arts, lokaal bestuur voor de nodige attestering. De attestering door de burgemeester of zijn gemachtigd beambte is kosteloos.

  • Verontschuldiging
    Ook al heb je een geldige reden waarom je niet kan komen stemmen, dien je een volmacht te geven (aangezien er in België kiesplicht is).
    Indien je geen volmacht wenst te geven zijn er drie opties (zodra je de oproepingskaart ontvangt):
    1. de documenten afgeven aan de dienst burgerzaken met de bewijsstukken;
    2. de documenten laten afgeven in het stembureau;
    3. de documenten opsturen naar de Vrederechter van Kanton Lennik (na de verkiezingen)
    Het is aan de vrederechter om te oordelen of er al dan niet gevolg wordt gegeven aan het verzaken aan de kiesplicht.

  • Meenemen naar stembureau
    De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:
    • het door jou ingevulde en ondertekende volmachtformulier
    • het bewijs van afwezigheid
    • zijn/haar eigen oproepingsbrief
    • zijn/haar eigen identiteitskaart
    • de oproepingsbrief van de volmachtgever

Meer info?

verkiezingen.fgov.be

verkiezingen@roosdaal.be– tel. 054 89 13 20

De aanvraag tot aansluiting bij "Mijn burgerprofiel" is momenteel lopende (aanvraag gestart begin maart 2024). 

Van zodra beschikbaar zal dit via onze kanalen gecommuniceerd worden. 

DIENST NAAM FUNCTIE TELEFOON MAIL
College burgemeester en schepenen

Wim Goossens
Lostraat 163
1760 Roosdaal

Burgemeester 0476 34 39 21

burgemeester@roosdaal.be

College burgemeester en schepenen

Johan Van Lierde
Hulsbroekweg 4A
1760 Roosdaal

1e Schepen 0498 27 49 62 johan.vanlierde@roosdaal.be
College burgemeester en schepenen Emmanuel de Béthune
Brusselstraat 37
1760 Roosdaal
2e Schepen 0486 21 17 50

emmanuel.debethune@roosdaal.be

College burgemeester en schepenen An Van den Spiegel
Weverstraat 61
1761 Roosdaal
3e Schepen 0479 28 94 17 an.vandenspiegel@roosdaal.be 
College burgemeester en schepenen Johan Linthout
Bezenweg 18
1760 Roosdaal
4e Schepen    johan.linthout@roosdaal.be 

College burgemeester en schepenen

Rudy Bracquez
Weverstraat 59
1761 Roosdaal
5e Schepen 0495 12 25 65 rudy.bracquez@roosdaal.be
Gemeenteraad Linda Van den Eede
Molenveldstraat 22
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA
Fractievoorzitter N-VA
  0483 20 47 47  linda@vandeneede.com 
Gemeenteraad Kristof Cooreman
Gasthuisstraat 135
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA 0479 39 16 43 kristof.cooreman@gmail.com

Gemeenteraad

 

Linda Van Huylenbroeck
Fr. Van Cauwelaertstr. 1
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA

054 33 97 22
0476 30 37 58
willinda@telenet.be
Gemeenteraad Koenraad Muyldermans
Populierstraat 46
1761 Roosdaal

Raadslid CD&V

Voorzitter gemeenteraad

0498 04 21 42 kmuyldermans@gmail.com 
Gemeenteraad Wendy Godaert
Daalbeekstraat 19
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA 0472 66 58 05 wendy.appelmansgodaert@hotmail.be 
Gemeenteraad Christiane Bert
Poelkbeekstraat 47
1760 Roosdaal
Raadslid CD&V 054 32 39 48
0475 39 79 61
 bert.christiane@skynet.be 
Gemeenteraad Dirk Evenepoel
Molenstraat 6
1760 Roosdaal

Raadslid Roosdaal-anders

0499 54 03 74  dirkevenepoel@telenet.be

Gemeenteraad

 

Annick Borloo
Herststraat 12B
1761 Roosdaal
Onafhankelijk raadslid

053 68 00 25
0475 76 21 41

annick.borloo@gmail.com

Gemeenteraad

Tom De Koster
Gasthuisstraat 120A
1760 Roosdaal
Raadslid CD&V

0477 07 38 02 dekostertom@gmail.com
Gemeenteraad Jean Timmermans
Hofmeersstraat 13
1760 Roosdaal
Onafhankelijk raadslid 0484 62 28 24 jean.timmermans@telenet.be
Gemeenteraad Jan Van Den Bosch
Molenstraat 31
1760 Roosdaal
Raadslid CD&V

054 33 66 24 janvandenbosch@hotmail.be
Gemeenteraad Marc Devits
G. Ponchautstraat 27
1760 Roosdaal
Raadslid Groen 0478 33 10 85 marc_devits@telenet.be  
Gemeenteraad Eline De Vos
Strijtemplein 3A
1760 Roosdaal
Raadslid Groen 0476 86 44 34 eline.hl.de.vos@gmail.com 
Gemeenteraad Jo Timmermans
Nieuwe Kaai 5
1760 Roosdaal
Raadslid CD&V 0473 40 17 93  timmermans.jo78@gmail.com 
Gemeenteraad 

Johan Billiet
Knoddelstraat 46
1761 Roosdaal

Raadslid N-VA  0475 66 53 22 johan.billiet@n-va.be 
Politieraad Jan Van Den Bosch
Molenstraat 31
1760 Roosdaal
Effectief lid politieraad 054 33 66 24 janvandenbosch@hotmail.be 
Politieraad Eline De Vos
Strijtemplein 3A
1760 Roosdaal
Effectief lid politieraad 0476 86 44 34 eline.hl.de.vos@gmail.com 
Politieraad Annick Borloo
Herststraat 12B
1761 Roosdaal
Effectief lid politieraad

053 86 00 25
0475 76 21 41

 annick.borloo@gmail.com 
Politieraad Tom De Koster
Gasthuisstraat 120A
1760 Roosdaal
Effectief lid politieraad 0477 07 38 02 dekostertom@gmail.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Rudy Bracquez
Weverstraat 61
1761 Roosdaal
Voorzitter 0495 12 25 65 rudy.bracquez@roosdaal.be
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)  Ingrid Devidts
Molenstraat 9
1760 Roosdaal
Effectief lid N-VA 0494 74 24 97 ingrid.devidts@gmail.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Nadia Van den Spiegel Effectief lid N-VA   nadia.vandenspiegel@hotmail.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Katrien De Leener
 Kaaistraat 8
1760 Roosdaal
Effectief lid CD&V 0499 32 13 09 katrien-de-leener@hotmail.be
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Jürgen Van de Velde
Blijenbergstraat 17
1760 Roosdaal
Effectief lid CD&V 0494 39 65 42 jurgen2227@yahoo.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Magda Vandeborght
Lostraat 8
1760 Roosdaal
Effectief lid Groen 0498 29 87 74 magdavandeborght@outlook.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Nancy Vanderveken
Gasthuisstraat 61 bus 4
1760 Roosdaal
Effectief lid CD&V