landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingsplicht

De Vlaamse Overheid legt de regels vast voor de bekendmakings- en meldingsplicht van de lokale besturen d.m.v. :

De bekendmakingsplicht (of publicatieplicht) is de plicht voor het lokaal bestuur om binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing (bvb. de eigen gemeentelijke website). De publicatie- of bekendmakingsplicht op de webtoepassing van de lokale overheid komt tegemoet aan de vereiste van democratische transparantie en controle.

De meldingsplicht is de plicht voor het lokaal bestuur om aan de toezichthoudende overheid te melden dat bepaalde besluiten en lijsten met besluiten gepubliceerd zijn op de webtoepassing van het lokaal bestuur of van de vereniging. Die melding gebeurt op dezelfde dag als de publicatie. De besluiten die gemeld moeten worden aan de toezichthoudende overheid zijn de “meldingsplichtige besluiten”.

Hieronder vindt u een overzicht van alle publicatieplichtige besluitenlijsten, besluit en stukken met de link naar we online locatie waar deze terug te vinden zijn.

1. Besluitenlijsten

2. Besluiten

3. Stukken

 • Agenda gemeenteraad
 • Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 • Notulen gemeenteraad
 • Notulen Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 • Geactualiseerde en gecoördineerde versie van:
  • deontologische codes van de gemeenteraad en schepencollege
  • deontologische codes van de raad voor maatschappelijk welzijn, het bijzonder comité voor de sociale dienst, het vast bureau
  • rechtspositieregeling gemeentepersoneel
  • rechtspositieregeling personeel OCMW
  • deontologische code gemeentepersoneel
  • deontologische code personeel OCMW
  • belastings- en retributiereglementen
  • statuten AGB, extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechterlijke vormen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid
  • statuten van verenigingen voor maatschappelijk welzijn waar OCMW deelgenoot van is
 • Actuele samenstelling gemeenteraad en schepencollege
 • Actuele samenselling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
 • Actueel overzicht adviesraden en overlegstructuren
 • Overzichtvan beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ontvangsten en uitgaven voor gemeente, OCMW, district, AGB, welzijnsvereniging met maatschappelijke zetel in de gemeente