landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Roosdaal dankt brandweerzone VlaamsBrabantWest

De door het KMI aangekondigde storm Ciara heeft lelijk huis gehouden, ook in onze gemeente. De brandweerzone Vlaamsbrabantwest klokte de teller met interventies af op 913 op maandagavond 10 februari om 18u. Maar ook in de dagen nadien werden nog heel wat uitlopers van de storm afgehandeld.

Op het piekmoment (zondag omstreeks 20 uur) waren maar liefst 46 teams op de baan. Dat zijn er gemiddeld 5 per post, wat een zeer hoog aantal is.
De investeringen in specifiek materiaal (zoals bijvoorbeeld kettingzagen en aangepaste kledij) en wagenpark om alle teams binnen een aanvaardbare tijdsspanne op de verschillende interventieadressen te krijgen, bewijzen eens te meer hun nut.

Intussen is ook de volgende storm Dennis op 15 en 16 februari over onze regio geraasd, weliswaar met minder zware gevolgen maar toch ook met een heleboel interventies tot gevolg. 

Het gemeentebestuur van Roosdaal siert de dienstbaarheid en hulpvaardigheid van elke brandweerman en dat verdient de nodige felicitaties.
Roosdaal wenst alle manschappen uitdrukkelijk te bedanken voor de inzet.

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Tijdens verkeerscontroles op het Roosdaalse grondgebied wordt regelmatig vastgesteld dat bezitters van parkeerkaarten voor personen met een handicap deze kaart niet goed (en vaak ook onrechtmatig) gebruiken. 

De politiediensten ondervinden dat er naast misbruik van de wetgeving op de wegcode,  er tevens veel onwetendheid is met het gevolg dat bij een overtreding de kaart wordt afgenomen (voor minimum zes maanden) en een proces-verbaal (GASboete van +/- 116 Eur) wordt opgesteld.

Zij benadrukken alvast dat er blijvend en intensief  toegekeken zal worden op het correcte gebruik én op de correcte toepassing van de wegcode.

Een uitgebreide uitleg over alle modaliteiten van aanvraag en gebruik van de parkeerkaart, kan je nalezen op de website van de FOD Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een Handicap)

Belastingsaangifte 2019

Uw belastingaangifte invullen? De FOD Financiën maakt het u gemakkelijk!

Online? Simpel, snel en ecologisch!

Uw gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is online beschikbaar vanaf begin mei. U heeft hier toegang toe, ook al heeft u uw aangifte op papier (nog) niet ontvangen.

Hoe krijgt u toegang tot uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Ga naar MyMinfin.be en meld u aan:

  • Met « itsme® », op uw smartphone. Download de app en activeer ze met uw identiteitskaart of bankkaart. Vervolgens gebruikt u een code om in te loggen.
  • Met uw identiteitskaart, een kaartlezer en uw pincode.

U heeft een voorstel van vereenvoudigde aangifte gekregen?

  •  Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet verder niets doen. U zal automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.
  • Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze corrigeren, hetzij via MyMinfin.be, hetzij via het papieren antwoordformulier.

 Meer informatie? Hulp nodig?

 Vind het antwoord op uw vraag :

Contacteer de FOD Financiën : Wend u tot het Contactcenter van de FOD Financiën via het online formulier of op het nummer 0257 257 57 (normaal tarief - elke werkdag van 8 uur tot 17 uur).

Laat uw aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën

De experten van de FOD Financiën helpen u graag in mei en juni 2019.

 U kunt terecht op eender welke invulsessie, ook buiten uw regio (zie de volledige lijst op de website van de FOD Financiën). Voor bepaalde invulsessies moet u een afspraak maken.

 In Roosdaal zal de invulsessie georganiseerd worden op maandag 27 mei 2019 van 9-12 en 13-15 uur in het gemeentehuis. Vooraf inschrijven is verplicht met vermelding van het tijdsblok waarbinnen u wenst langs te komen (9-10, 10-11, 11-12, 13-14 of 14-15 uur) en kan per email op burgerzaken@roosdaal.be of telefonisch op 054 89 13 20.

Opgelet: u moet uw identiteitskaart meebrengen. Komt u voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee en een volmacht.

Een goede raad: zelfs als u uw aangifte nog niet heeft ontvangen, komt u best zo snel mogelijk in mei. Op die manier vermijdt u lange wachtrijen.

Wacht niet te lang, het is niet mogelijk uw aangifte te laten invullen na de opgegeven data!

Verkiezingen 26 mei: Politiebesluit provinciegouverneur

Op 26 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen. Naar aanleiding van deze verkiezingen heeft de provinciegouverneur een politiebesluit uitgevaardigd, om het rustig en ordelijk verloop van de verkiezingscampagne te verzekeren. 
Het besluit bepaalt o.a. dat er geen propaganda mag aangebracht worden op het openbaar domein, behalve waar dit uitdrukkelijk voorzien is door de gemeente. Op privaat domein mag enkel reclame voorzien worden mits toestemming van de eigenaar of gebruiksgerechtigde. Het besluit regelt ook het gebruik van gemotoriseerde optochten. Verder bepaalt het dat er geen campagne gevoerd mag worden tussen 22u ’s avonds en 7u ’s morgens. Tenslotte worden ook regels vastgelegd voor de verkiezingsdag zelf. 

Klik hier om het volledige reglement te downloaden.

De papieren geboorte- of huwelijksakte gaan vanaf 31 maart 2019 definitief de geschiedenisboeken in. De digitale akte, opgeslagen in een centrale databank, komt in de plaats. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal een akte voortaan ook enkel elektronisch ondertekenen.

Bij een geboorte, naamsverandering of huwelijk ondertekenen ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan elektronisch de akte met hun elektronische identiteitskaart. U moet zelf uw handtekening niet meer zetten.

Ook wordt het Rijksregister automatisch bijgewerkt wanneer een akte wordt gewijzigd. Uittreksels worden op een uniforme manier afgeleverd en kunnen alleen digitaal worden opgemaakt of gewijzigd door medewerkers met de juiste toegangsrechten.

Grote digitaliseringsoperatie
De gemeenten, rechtbanken en buitenlandse consulaten hebben zich maandenlang voorbereid op de komst van deze centrale databank (DABS).

De verplichte digitalisering maakt komaf met de ongemakken van de miljoenen papieren aktes die in de gemeentehuizen en de rechtbanken worden bewaard. Oude akten uit de lokale registers werden overgezet naar de nieuwe databank. Dat betekent een flinke besparing op papier, ruimte en bewaringskosten.

Bijzitters gezocht voor de verkiezingen

Roosdaal is op zoek naar vrijwillige bijzitters voor de verkiezingen op 26 mei 2019. Dan worden de leden van het Europees, federaal en Vlaams parlement verkozen.

De bijzitters helpen de voorzitter van een stembureau om op de verkiezingsdag alles in goede banen te leiden door bijvoorbeeld identiteitskaarten te controleren, stembrieven af te stempelen en te controleren of mensen op de kieslijst staan.

In principe worden bijzitters opgeroepen, maar Roosdaal wil mensen de kans geven zich vrijwillig kandidaat te stellen. Misschien ben je nieuwsgierig naar hoe zo een dag verloopt? Of heb je altijd al eens willen bijzitten maar je werd nooit opgeroepen?

Ben je vrij op zondag 26 mei 2019 tussen 7u en 14u? Geef ons dan snel een seintje via burgerzaken@roosdaal.be ten laatste 15 maart 2019. Vergeet je naam en adres niet te vermelden. Je krijgt later een bericht met de officiële bevestiging en laatste berichtgeving.

Conform het artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur publiceert de algemeen directeur de zetelverdeling van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt: “Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt. De verkozenen van de lijsten kunnen verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden. De verklaring van lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur overhandigd uiterlijk de zestigste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Om ontvankelijk te zijn moet die verklaring ondertekend zijn door minstens een meerderheid van de verkozenen van iedere lijst die zich wenst te verbinden.

De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan”.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst telt 6 leden (zonder de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst).

De bovenstaande decretale zetelverdeling geeft volgend resultaat in Roosdaal:

  • Lijst 2 ( N-VA ) : 2 zetels
  • Lijst 3 ( CD&V ) : 3 zetels
  • Lijst 4 ( Groen ) : 1 zetel
  • Lijst 7 (Roosdaal-anders): geen zetel
 
Internetfraude

Een bedrijf uit Roosdaal meldde ons dat ze via e-mail een offerte kreeg voor een ongevraagde advertentie in de "Internet Gemeentegids". De firma die achter deze InternetGemeentegids schuilt, laat uitschijnen dat deze publicatie uitgaat van het gemeentebestuur. Dit is niet het geval.

In de e-mail van de Internet Gemeentegids wordt gevraagd om te betalen voor een internetadvertentie op www.internetgemeentegids.be, terwijl de bedrijven in kwestie hier helemaal niet om gevraagd hebben. De gemeente Roosdaal raadt aan om hier niet op in te gaan.

Deze vorm van internetfraude werd ook al in andere gemeentes toegepast.

Een bedrijf uit Roosdaalse meldde dat ze via e-mail een offerte kreeg voor een ongevraagde advertentie in de Internet Gemeentegids. De firma die achter deze InternetGemeentegids schuilt, laat uitschijnen dat deze publicatie uitgaat van het gemeentebestuur. Dit is niet het geval.

In de e-mail van de Internet Gemeentegids wordt gevraagd om te betalen voor een internetadvertentie op www.internetgemeentegids.be, terwijl de bedrijven in kwestie hier helemaal niet om gevraagd hebben. De gemeente Roosdaal raadt aan om hier niet op in te gaan.

Deze vorm van internetfraude werd ook al in andere gemeentes toegepast.

Pagina 1 van 2