landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Reflecterende huisnummers

Een huisnummer dat duidelijk zichtbaar is van op straat redt mensenlevens. Het gebeurt soms dat de ambulanciers ’s nachts aanbellen bij de verkeerde voordeur omdat een huisnummers onduidelijk is aangebracht. Bij sommige spoedinterventies – bijvoorbeeld bij hart- of herseninfarcten – maken deze minuten tijdverlies soms het verschil tussen leven en dood. In bijna de helft van de interventies bij duisternis is er sprake van een moeilijk terug te vinden woning.
 
Het gemeentebestuur van Roosdaal roept daarom, samen met de hulpdiensten, alle inwoners op om een reflecterend huisnummer aan te vragen en op een duidelijk zichtbare plaats te bevestigen.
 
 
Op deze pagina vind je een overzicht van de antwoorden op veel gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met de medewerkers van de dienst burgerzaken (burgerzaken@roosdaal.be).  
 

Hoe kan ik me inschrijven voor een reflecterend huisnummer?

Tot en met 1 november 2021 kon je een gratis reflecterend huisnummer aanvragen.

Het is niet meer mogelijk een huisnummer aan te vragen.

Waarom moet ik me inschrijven voor een gratis huisnummer?

We hebben nog geen duizenden cijfers en letters aangekocht. Om logistieke en kostenefficiënte redenen kan je je inschrijven om een gratis reflecterend huisnummer te krijgen. Op die manier krijgen we een goed zicht op de te bestellen nummers voor inwoners die bereid zijn zo’n huisnummer te bevestigen.

Wanneer worden de reflecterende huisnummers voorzien?

Je kan je reflecterend huisnummer aanvragen tot en met 1 november 2021. 
Nadien doen we de bestelling van de reflecterende huisnummers. 
 
We hopen de huisnummers te kunnen verdelen begin 2022. Via de website, sociale media, Roosdaal Info, … word je op de hoogte gebracht hoe de reflecterende huisnummers worden verdeeld.  

Is het reflecterend huisnummer gratis?

Je ontvangt eenmalig een gratis reflecterend huisnummer. 
 
Het is momenteel niet mogelijk om bij beschadiging, verlies of diefstal een nieuw nummer aan te vragen. 

Ben ik verplicht om het reflecterend huisnummer te gebruiken?

Je bent niet verplicht om het reflecterend huisnummer te bestellen en te gebruiken. 
 
Bestel je een reflecterende huisnummer? Dan verwachten we dat je dit ook gebruikt.

Ik woon in een meergezinswoning. Wat moet ik doen?

Meergezinswoningen hebben meestal niet alleen een hoofdcijfer, maar ook een busnummer per wooneenheid (bijvoorbeeld 33 bus 1). Wie in een meergezinswoning woont, mag uiteraard ook laten weten dat hij/zij een reflecterend huisnummer wil. We zullen evenwel enkel een hoofdcijfer voorzien en dat bezorgen aan een van de bewoners van het gebouw dat een exemplaar heeft aangevraagd.

Hoe en waar moet ik het reflecterend huisnummer bevestigen?

Streef naar een maximale zichtbaarheid vanaf de openbare weg.
 
 • Bij voorkeur op de brievenbus, op een hoogte tussen 0,50 en 1,50 meter.
 • Past het nummer niet op de brievenbus? Dan mag het ook op een andere drager worden bevestigd. Op een paaltje of een omheining bijvoorbeeld, op een hoogte tussen 0,50 en 1,50 meter.
 • Indien de voorgevel van het gebouw of de woning zich op minder dan acht meter van het openbaar domein bevindt (de rooilijn), mag het nummer ook op de voorgevel worden bevestigd, vlakbij de voornaamste toegangsdeur en op een hoogte tussen 1,50 en 2 meter.

Wat met mijn huidige huisnummer?

Je eigen, originele huisnummer mag uiteraard blijven hangen. Is je huisnummer niet meer goed leesbaar, verouderd of te ver van de straatkant geplaatst? Dan kan je het best verwijderen. 
 

Waarom een reflecterend huisnummer?

Een huisnummer dat goed leesbaar is van op de straat is een welgekomen hulpmiddel om de bereikbaarheid van de inwoners te verhogen. De tijdwinst die hierdoor gerealiseerd wordt, kan van levensbelang zijn. Zo vinden de hulpdiensten meestal eenvoudig de straat, maar moeilijker de juiste woning. Dit zeker in afgelegen gebieden en in het donker of bij slecht weer. In geval van nood kan elke extra seconde die een huisarts, ziekenwagen of brandweer nodig heeft om te zoeken naar een adres immers een seconde te veel zijn. 
 
Daarnaast is het voor vele postbodes en pakjesdiensten niet altijd vanzelfsprekend om snel het juiste adres te vinden. Het verkeerd bussen en de daarbij aansluitende problemen kunnen hierdoor vermeden worden.
 
Ook andere diensten en mensen rekenen op de goede zichtbaarheid van je huisnummer. Denk maar aan de leden van verenigingen die drukwerk moeten bedelen. Op deze manier steunt het bestuur alle vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun vereniging.
 
Tenslotte worden ook bezoekers die niet vertrouwd zijn met de omgeving geholpen.
 

Wat moet ik doen als ik mijn woning of gebouw huur?

Ben je huurder of gebruiker van een gebouw? Bespreek dan onderling met de eigenaar over de bestelling en plaatsing van het reflecterend huisnummer. 
 
Ook gebouwen die bestemd zijn voor administratief, commercieel en industrieel gebruik kunnen een reflecterend huisnummer bestellen, zelfs als ze geen woning bevatten.
 
Burenbemiddeling

Zomermaanden in coronatijd: lekker genieten van de tuin of klussende buren en spelende kinderen?

burenbemiddelingBinnenkort nodigt de zomer uit om buiten te vertoeven om aan de slag te gaan met de klusjes in de tuin of  binnen. En daarna genieten van een lekkere barbecue met muziekje erbij en spelende kinderen buiten.

Stoort het lawaai van de boormachine, heb je last van de rook van de barbecue die bij jou overvliegt of heb je een andere ergernis? De ergernis wordt vaak niet besproken, waardoor het conflict niet opgelost geraakt en escaleert. Dit kan zorgen voor spanning met de buren. Laat het niet escaleren en praat op tijd met je buren! Maak eventueel afspraken. Zo kunnen veel ergernissen worden opgelost.

Sint-Gaugericuskerk

Juli 2017

 • In juli 2017 valt er een steen naar beneden uit de middenbeuk van de Sint-Gaugericuskerk. De kerk wordt gesloten en onmiddellijk geïnspecteerd.

Na juli 2017

 • Kostprijs van het verslag, bijkomend technisch onderzoek, reparatie, … wordt beraamd op € 250 000. Zonder gemeentelijk kerkenbeleidsplan kan, omwille van dit bedrag, geen onmiddellijke herstelling worden uitgevoerd.
 • De bespreking van het gemeentelijk kerkenbeleidsplan tussen de verschillende kerkraden en het Centraal Kerkbestuur liep reeds in veelvuldig overleg met de federatieploeg van Roosdaal, de dekenassistent voor onze parochiale zone, de regionale diensten van Onroerend Erfgoed, het bisdom. Het gemeentebestuur bleef op de hoogte van de evolutie en de inhoud en hun opmerkingen werden verwerkt.

Zomer 2018

 • Er is een ontwerp gemeentelijk kerkenbeleidsplan dat voorgelegd wordt aan de diensten van Onroerend Erfgoed en het bisdom. Vanaf september 2018 keuren alle kerkfabrieken het plan goed samen met het Centraal Kerkbestuur.
 • In overleg met het gemeentebestuur wordt in diezelfde periode een akkoord gevonden om een studie uit te schrijven, die voor de kerk van Pamel door deskundigen zal laten uitzoeken:
  • Wat het zou kunnen kosten om de kerk opnieuw voor 20 jaar goed in orde te zetten?
  • Wat de andere mogelijkheden zouden zijn om te doen met de kerk?

Juni 2019

 • Na positief advies van de diensten van Onroerend Erfgoed en het bisdom (einde 2018) kan het gemeentelijk kerkenbeleidsplan, nodig om verder te kunnen doen met eender welke ingreep aan eender welke kerk, op 20 juni 2019 door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd worden!
 • De gemeenteraad heeft als voorwaarden gesteld dat:
  • zij geconsulteerd wil worden bij elke voorgestelde belangrijke wijziging van het gebruik van de Roosdaalse kerken,
  • elke zulke wijziging financieel haalbaar moet zijn,
  • dat vooraleer er dergelijke wijzigingen gebeuren er met hen in overleg wordt gegaan om te onderzoeken of een gebruik ten behoeve van de gemeenschap in welke vorm dan ook mogelijk is.
 • De kerkfabriek van Pamel start, na de beslissing van de gemeenteraad, onmiddellijk met een vraag tot studie om te bepalen hoe hoog de restauratiekost van de kerk zal zijn.

juli-augustus-september 2019

 • Abscis Architecten, Stabitec Stabiliteitsingenieurs en Groep Monument hebben alle informatie verzameld om een studie uit te voeren. Deze mensen behoren tot het kruim van de ingenieursbureaus in België met pakken ervaring in restauratie van historische gebouwen, en meer in het bijzonder nog kerken.

oktober 2019

 • Verslag hierover aan de kerkraad.

Verslag

Wat waren hun bevindingen?

De kerk gaat zeker niet invallen!

Wat moet er eerst en vooral gebeuren, wat is er eerste prioriteit en noodzaak?

Er moeten wat stabiliteit betreft verbeteringswerken worden uitgevoerd. De experten hebben voor deze verbeteringswerken en herstel een plan van aanpak uitgewerkt. Er zijn ook een aantal technische ingrepen als dringend aangestipt zoals de vernieuwing van de elektrische installatie en het herstel van de bliksemafweer.

Welke andere werken en herstellingen zijn er dan nog nodig om het gebouw voor de langere termijn te bewaren en in dienst te kunnen houden?

 • De restauratie van de ruwbouw, de restauratie van het dak en de dakwaterafvoer.
 • De herstelling van de gevel die in een vorige renovatie, door de toenmalige aannemer niet goed gebeurd is.
 • De gevelstenen zijn van zichzelf poreus en zijn toen te hard gezandstraald, de oude voegen zijn niet ver genoeg uitgehaald, de nieuw gebruikte voegspecie was te hard. De nieuwe voegen zijn daardoor in de tijd nadien en intussen op heel wat plaatsen gebarsten. De muren zijn toen uitwendig behandeld om geen vocht meer in te kunnen dringen. Door de net genoemde barsten in de voegen kon er wel water in maar eens er in kon het er ook niet meer uit. Het spel van regen, wind, warm en koud maakt dat er nu brokken, brokjes afsplinteren en naar beneden vallen.
 • De gevel moet grondig gereinigd en gerestaureerd worden.

Er is - weliswaar verstoord door de pandemie - dan onmiddellijk van start gegaan met deel 2 van de studie met name het zoeken naar ideeën en mogelijkheden voor onze kerk, van verderzetting voor liturgisch gebruik, een eventuele nevenbestemming in de tijd of in de ruimte of een herbestemming.

In het laatste kwartaal van 2020 is de kerkraad samen met Abscis Architecten, de federatieploeg, de parochiale verenigingen (KWB, Femma, Fusa-koor, de chiromeisjes), Erfgoed Rausa, het gemeentebestuur, de gemeentelijke administratie, de politieke partijen, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, de Roosdaalse handelaars op zoek gegaan naar scenario’s en mogelijkheden voor de kerk van Pamel in de volgende decennia.

Dat overleg loopt momenteel maar zal als het goed gaat na de zomer 2021 uitmonden in gezamenlijke besluiten.

Over die besluiten informeren we jullie opnieuw.

Meer informatie

Je kan een duidelijk overzicht van de resultaten van studie deel 1 en het gemeentelijk kerkenbeleidsplan aanvragen via kerkinroosdaal@gmail.com.

Ophokplicht is opgeheven vanaf 6 april

Minister van landbouw David Clarinval heeft op advies van het FAVV beslist om vanaf 6 april het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen.Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de besmettingenmet hoogpathogene vogelgriep die in en rond ons land waren vastgesteld bij wildevogels en bij gehouden pluimvee. In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstiggeëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.

Meer info: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/ 

PZ TARL verkoopt voertuig

De politiezone TARL verkoopt een buitendienstgesteld voertuig type Peugeot 307 SW. 

Wie interesse heeft kan een bod binnenbrengen onder gesloten omslag of per post voor 14 april 2021.

Adres : PZ TARL – dienst PLIF t.a.v. mevr. Marleen Heylens – Affligemsestraat 101 te 1770 Liedekerke

Geïnteresseerden kunnen de wagen bezichtigen na afspraak met mevr. Marleen Heylens op het telefoonnummer 053/65.00.46.

 • Kilometerstand:    109.420 km (stand 02/02/2021)
 • Datum eerste inschrijving: 01/04/2004
 • Motorvermogen  66 KW
 • Brandstof: diesel
 • Trekhaak: nee
 • Chassisnummer:     VF33HRHYB83408836  

Voertuig is niet in perfecte staat.