landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Logo Huis van het Kind

In het najaar van 2019 kreeg de gemeente Roosdaal een officiële erkenning voor het ‘Huis van het Kind Roosdaal’.
Het Huis van het Kind is geen fysiek huis, maar wel een samenwerkingsverband van verschillende lokale diensten en organisaties die werken met en voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Wat deden we al? Spelpakketten uitdelen aan kwetsbare gezinnen, het organiseren van verschillende activiteiten in het kader van Week van de groeilamp (15-23 mei 2021), …

Opgelet: Er zal geen permanentie van het infopunt zijn op woensdagen 21/07, 28/07 en 04/08. Bij dringende zaken kan u mailen naar huisvanhetkind@roosdaal.be .

Contactgegevens:
Sofie Van Hamme
Coördinator Sociale Zaken
Tel.: 02 583 15 46
E-mail: huisvanhetkind@roosdaal.be
Facebook: Huis van het Kind Roosdaal

Belasting op aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) ( 1 februari 2024 - 2025)In deze lijst kan u op een eenvoudige manier snel navigeren naar de documenten die u zoekt:

 • in de 1e kolom kan u met de pijltjes in de bovenste rij de lijst alfabetisch sorteren (oplopend op aflopend) of u kan (een deel van) de naam intypen in veld en de lijst wordt meteen gefilterd naar de overeenstemmende resultaten
 • ook de 2e kolom kan alfabetisch gesorteerd worden (oplopend of aflopend)
 • in het zoekveld in de rechterbovenhoek kan u een (deel van) een zoekterm ingeven, de lijst wordt meteen gefilterd naar de overeenstemmende resultaten (als u bvb. "jeu" ingeeft, worden enkel nog de documenten getoond met "jeu" in de omschrijving, bvb. "jeugdsubsidies"

 

Type Omschrijving
Aangifteformulier Aangifte belasting op de aanplakborden
Aangifteformulier Aangifte belasting op de tweede verblijven
Aangifteformulier Aangifte huis-aan-huis drukwerk
Aanvraagformulier Erkenning Roosdaalse verenigingen
Aanvraagformulier Kadervorming jeugdwerk
Aanvraagformulier Kandidatuur vrijwilliger kinderopvang-redder
Aanvraagformulier Kapmachtiging (website Vlaanderen.be)
Aanvraagformulier Natuurvergunningsaanvraag
Aanvraagformulier Evenementsubsidie jeugdwerk
Aanvraagformulier Reistoelating minderjarig kind
Aanvraagformulier Speelstraten
Aanvraagformulier Speelstraten bewonersenquête
Aanvraagformulier Subsidie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Aanvraagformulier Subsidie jeugdwerkinitiatieven
Aanvraagformulier Subsidie aanleggen hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening
Aanvraagformulier Subsidie aanplanten en onderhoud kleine landschapselementen
Aanvraagformulier Subsidie sportkampen (Word - PDF)
Aanvraagformulier Toetreding Roosdaalse Sportraad
Aangifteformulier Subsidie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) - verslagformulier
Aanvraagformulier Vlarem Klasse 1 of 2 milieuvergunningsaanvraag
Aanvraagformulier Werkingssubsidie cultuur
Aanvraagformulier Toelage huur- en energiekosten niet-gemeentelijke Roosdaalse sportinfrastructuur
Aanvraagformulier Eenmalige corona-subsidie voor socioculturele verenigingen en de ‘coronasportpas’
Aanvraagformulier Toelage niet-gemeentelijke Roosdaalse parochiale zalen
Aanvraagformulier Reservatieformulier voor gebruik van kantine ‘t Sportvlot (doc)
Aanvraagformulier Reservatieformulier voor gebruik van kantine ‘t Sportvlot (pdf)
Aanvraagformulier Projectsubsidie vrije tijd
Belastingreglement Gemeentelijke opcentiemen 2023
Belastingreglement Aanvullende personenbelasting 2023
Belastingreglement Aanplakborden (2019-2025)
Belastingsreglement Belasting op aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) ( 1 februari 2024 - 2025)
Belastingreglement Belasting op aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) (2019- tot 30 april 2023)
Belastingreglement Belasting op de inzameling huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen (intradura) (2021 - 2025)
Belastingreglement Huis-aan-huis verspreiding van niet -geadresseerde drukwerken (2019 - 2025)
Belastingreglement Leegstaande gebouwen en woningen (2023 - 2025)
Belastingreglement Mobiele reclamepanelen (2019 - 2025)
Belastingreglement Afleveren administratieve stukken (2015 e.v.)
Belastingreglement Belasting op het niet-realiseren van de maximale afkoppeling van hemelwater (2019 - 2025)
Belastingreglement Belasting tweede verblijven (2023 - 2025)
Belastingreglement Model bezwaarschrift
Belastingsreglement Belasting op het oprichten van meergezinswoningen 2023 - 2025
Info Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Info Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - Bijlagenbundel
Info Protocolakkoord GAS gemengde inbreuken
Info Catalogus uitleendienst
Info Competentiegids
Info Milieu - Kleine landschapselementen - lijst van de geubsidieerde planten
Info Milieu - afvalgids 2018
Info Milieu - sorteerinfo Fostplus
Info Organiek reglement van de vaste commissie van advies AGB Roosdaal
Info RUP Pamel Centrum - Grafisch plan (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Bestaande feitelijke toestand (maart 2016)RUP Pamel Centrum - Bestaande feitelijke toestand (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Bestaande juridische toestand (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Onteigeningsplan (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Herziening toelichting MER voorschriften 16-09-2015RUP Pamel Centrum - Herziening toelichting MER voorschriften 16-09-2015
Info Speelstraten - afsprakennota
Info Welzijnsgids Roosdaal 2018-2020
Info Sportelgids 2017-2018 voor 50-plussers
Info Jeugdsportgids Pajottenland
Melding Vlarem Klasse 3 exploitatie of verandering van een inrichting (bedrijf)
Melding Vlarem Klasse 3 exploitatie of verandering van een inrichting (woon)
Melding Vlarem overname van een vergunde inrichting
Melding Vlarem kleine verandering
Politiereglement Algemeen politiereglement TARL (Ternat - Affligem - Roosdaal - Liedekerke )
Politiereglement Bestrijden eikenprocessierups
Premie Geboorte- en adoptiepremie
Premie Huwelijksjubilarissen
Reglement Huwelijksreglement (Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2023 - publicatie website op 12 juli 2023)
Retributiereglement Huwelijken - retributiereglement (Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2023 - publicatie website op 12 juli 2023)
Reglement Vrije tijd: prijssubsidiereglement (GR 17/02/2022 - Publicatie 25/02/2022)
Reglement Cultuurcheques
Reglement Gemeentelijk onderwijs - huishoudelijk reglement ouderraad (Publicatie 01/07/2021)
Reglement Schoolreglement schooljaar 2023-2024 (Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2023 - Publicatie website op 12 juli 2023)
Reglement Rechtspositieregeling personeel AGB Roosdaal (laatste versie: Raad van Bestuur 26 januari 2022)
Reglement Rechtspositieregeling personeel  gemeente en OCMW (laatste versie : besluit gemeenteraad 28/10/2021 - besluit raad maatsch. welzijn 28/10/2021 - Publicatie 10/11/2021)
Reglement Arbeidsreglement personeel gemeente, OCMW en AGB  (laatste versie: besluit gemeenteraad 28/10/2021 - besluit raad maatsch. welzijn  28/10/2021 en besluit raad van bestuur AGB 26/10/2021 - Publicatie 10/11/2021) 
Reglement arbeidsreglement gemeentelijk basisonderwijs Triangel Roosdaal (Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2023 - Publicatie website op 12 juni 2023)
Reglement Cameratoezicht op het openbaar domein (gemeenteraad 30 september 2021)
Reglement Gebruik culturele infrastructuur Roosdaal (gemeenteraad 25 januari 2024)
Reglement Begraafplaatsreglement
Reglement Huishoudelijk reglement vakantiespeelplein Zeppelin
Reglement Jeugdsubsidiereglement
Reglement Erkenning Roosdaalse verenigingen
Reglement Subsidiereglement niet-gemeentelijke sportinfrastructuur
Reglement Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen en verkavelen
Reglement Speelstraten (GR 27 mei 2021 - Publicatie 1 juni 2021)
Reglement Milieu subsidie aanplanten van kleine landschapselementen en fruitbomen
Reglement Subsidie milieu- en natuurprojecten
Reglement Integraal waterbeleid: afkoppelingsreglement "collectieve zuivering"
Reglement Subsdie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Reglement Milieu subsidie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen
Reglement Milieu subsidie voor het onderhoud van kleine landschapselementen en knotten van bomen
Subsidiereglement Subsidiereglement sportverenigingen (GR 29/06/2023 - Publicatie website 12/07/2023)
Reglement Subsidie voor sportkampen
Reglement Projectsubsidies vrije tijd
Reglement Subsidie socio-culturele verenigingen
Reglement Begrip dagelijks bestuur inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en visum
Reglement Begrip 'dagelijks personeelsbeheer' (OCMW)
Reglement Toelage huur- en energiekosten niet-gemeentelijke Roosdaalse sportinfrastructuur
Reglement Toelage niet-gemeentelijke Roosdaalse parochiezalen
Subsidiereglement Uitzonderingen op bestaande subsidiereglementen in functie van het reglement op de éénmalige corona-subsidies (Goedgekeurd: gemeenteraad 26/11/2020 - Gepubiiceerd website: 2/12/2020)
Retributiereglement Retributie gebruik raadzaal voor huwelijken (Goedgekeurd gemeenteraad op 29 juni 2023 - Gepubliceerd website 12 juli 2023)
Retributiereglement Retributie op vastgoedinformatie (Goedgekeurd gemeenteraad op 25 januari 2024 - gepubliceerd 31 januari 2024)
Retributiereglement Retributiereglement kantine "t Sportvlot (GR 23/12/2021 - Publicatie 3/1/2022)
Retributiereglement Retributiereglement culturele infrastructuur Roosdaal (gemeenteraad 25 januari 2024)
Retributiereglement Retributiereglement bibliotheek i.k.v. regiobib Pajottenland & Zennevallei (goedgekeurd gemeenteraad: 25/02/2021 - Gepubliceerd website:  2/3/2021)
Retributiereglement Voor- en naschoolse kinderopvang en vakantiewerking
Retributiereglement Voor- en naschoolse kinderopvang en vakantiewerking - vaststelling tarieven
Retributiereglement Deponeren van bepaalde afvalstoffen op het recyclagepark (2019 ev)
Retributiereglement Compostvaten, compostbakken en keukenemmertjes (2019 ev)
Retributiereglement Geleverde prestaties door gemeentepersoneel (2017ev)
Retributiereglement Ophalen grof vuil, snoeihout, papier en karton (2018 ev)
Retributiereglement Werken aan de nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2020-2022)
Retributiereglement Begraafplaatsen
Retributiereglement Tijdelijke inname openbaar domein
Retributiereglement Busvervoer muziekacademie
Retributiereglement Leerlingenvervoer van en naar de school
Retributiereglement Leerlingenvervoer van en naar de school - vaststelling tarieven
Retributiereglement Leerlingenvervoer daguitstappen
Retributiereglement Leerlingenvervoer daguitstappen - vaststelling tarieven (CBS 27/06/2022 - Publicatie 8/07/2022)
Retributiereglement Gebruik van het zwembad van het MPC Sint-Franciscus (GR 22/12/2022 - Publicatie 30/12/2022)
Retributiereglement Innings- en aanmaningskosten
Retributiereglement Afleveren van afschriften van bestuursdocumenten
Reglement Gebruiksreglement kantine ‘t Sportvlot
Reglement Gemeentelijke uitleendienst
Reglement Gebruiksreglement kunstgrasveld en kleedkamers
Retributiereglement Retributiereglement kunstgrasveld en kleedkamers
Aanvraagformulier Reservatieformulier voor gebruik van het kunstgrasveld en kleedkamers (doc)
Aanvraagformulier Reservatieformulier voor gebruik van het kunstgrasveld en kleedkamers (pdf)
Reglement Toewijzingsreglement sociale huurwoningen Interlokale Vereniging Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland

 Op donderdag 19 december 2019 werd het Roosdaalse Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad:

Update 2 december 2020: Op dinsdag 15 december 2020 om 19u30 bespreekt de budgetcommissie het voorstel van "Aanapssing Nr. 1 aan het Meerjarenplan 2020-2025" , op donderdag 17 december 2020 wordt deze ter goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad. Beide vergaderingen zullen omwille van de Covid-maatregelen digitaal plaatsvinden via Teams en zullen door het publiek online gevolgd kunnen worden via de livestream op het Youtube-kanaal van Roosdaal: https://www.youtube.com/channel/UCo8W0xTjbPtTT0cQyjExHrA 

Hoe het Meerjarenplan 2020-2025 ontstond ..

Dit meerjarenplan kwam tot stand na een maandenlange intensieve samenwerking tussen het gemeenterpersoneel, mandatarissen en externe deskundigen (interne en externe omgevingsanalyses, thematische werksessies gemeentepersoneel, overleg schepencollege, ...). 

 Toen het 1e ontwerp van meerjarenplan klaar was, hield de gemeente Roosdaal een participatiemoment (30 oktober 2019) en een online bevraging (van 25 oktober 2019 t.e.m. 6 november 2019) over het meerjarenplan 2020-2025. Met uw input van deze inspraakmomenten hebben we het meerjarenplan verder vorm gegeven en prioriteit aan de acties te gegeven.

De 8 doelstellingen die bevraagd werden:

 • · Roosdaal, landelijk, milieubewust en klimaatrobust
 • · Efficiënt Roosdaal
 • · Roosdaal, omgeving voor wonen, werken en leven
 • · Zorg en welzijn
 • · Vrije tijd
 • · Roosdaal, mobiel
 • · Roosdaal, veilig
 • · Roosdaal beheert haar patrimonium

De resultaten van de bevraging kan je in Roosdaal Info van januari 2020 terugvinden en nadien ook op deze website.

Op de budgetcommisie van de gemeenteraad op dinsdag 10 december 2019 om 19u30 werd het meerjarenplan 2020-2025 dan inhoudelijk besproken. De budgetcommissie is een gemeenteraadscommissie die zelf geen besluiten neemt maar de goedkeuring door de gemeenteraad voorbereidt in aparte bespreking. 

Op de gemeenteraad op  donderdag 19 december 2019 om 19u30 werd het meerjarenplan 2020-2025 nog verder inhoudelijk besproken en nadien definitief goedgekeurd.

Het integrale Meerjarenplan Roosdaal 2020-2025 (goedgekeurd gemeenteraad 19 december 2019)  kan je hier terugvinden  

Meer informatie
Stel je vraag via info@roosdaal.be of 054 89 13 00

 

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen, gelieve hem dan met de toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopiëren en verdelen van deze e-mail en de toegevoegde bestanden zijn verboden, alsook het gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud van dit bericht of de bijgevoegde bestanden.

De inhoud van deze e-mail en zijn toegevoegde bestanden zijn afkomstig van zijn auteur. Dit bericht heeft uitsluitend een informatieve waarde en kan geen enkele verbintenis vanwege het gemeentebestuur van Roosdaal tot stand brengen.

Verbintenissen kunnen alleen tot stand gebracht worden met een door de burgemeester (voor het OCMW: de voorzitter) en algemeen directeur ondertekend document.

We helpen jou graag verder in 1-2-3:

 1. Check het digitaal loket voor onze online dienstverlening en je bent zo geholpen.
 2. Nog vragen? Contacteer dan onze diensten voor meer informatie. 
 3. Is een bezoek aan onze diensten nodig? Maak dan eerst een afspraak!

Algemene contactgegevens

Administratief Centrum   

Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal / T: 054 89 13 00 / info@roosdaal.be

Ondernemingsnummer: BE 0207 515 365 / Bank: BE33 0910 0017 6346

Sociaal huis - OCMW

Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal / T: 054 89 13 00 / sociaalhuis@roosdaal.be

 GC Het Koetshuis

Strijtemplein 15 te 1760 Roosdaal / T: 054 89 49 00 / info@koetshuisroosdaal.be 

 

Contactgegevens van de diensten

Bibliotheek, bib@roosdaal.be, 054 89 13 55

Burgerzaken burgerzaken@roosdaal.be, 054 89 13 20

Communicatie, communicatie@roosdaal.be, 054 89 13 22

Cultuur, cultuur@roosdaal.be, 054 89 13 51

Financiën, financiën@roosdaal.be, 054 89 13 60

GAS-ambtenaar, gas@roosdaal.be, 054 89 13 40

Gemeenschapswacht, gemeenschapswacht@roosdaal.be, 054 89 13 40

ICT, ict@roosdaal.be, 054 89 13 17

Jeugd, jeugd@roosdaal.be, 054 89 13 52

Middenstand, middenstand@roosdaal.be, 054 89 49 01

Milieu, milieu@roosdaal.be, 054 89 13 32

Mobiliteit, mobiliteit@roosdaal.be, 054 89 13 42

Huis van het Kind, huisvanhetkind@roosdaal.be, 02 583 15 45

Onderwijs, eva.vanderschueren@roosdaal.be,  0471 55 36 54, voor de contactgegevens van de Roosdaalse scholen,zie de pagina "Scholen in Roosdaal"

Personeel en Organisatie,personeelsdienst@roosdaal.be, 054 89 13 10

Ruimtelijk Ordening, ruimtelijkeordening@roosdaal.be, 054 89 13 30

Sport, sport@roosdaal.be, 054 89 13 52

Openbare Werken, technischedienst@roosdaal.be, 054 89 13 38

Toerisme, toerisme@roosdaal.be, 054 89 49 01

Welzijn, welzijn@roosdaal.be, 054 89 13 50

Wonen, wonen@roosdaal.be, 054 89 13 36

Contactgegevens van de mandatarissen

Klik hier voor de pagina met de contactgevens van de mandatarissen

Gemeentemonitor 

De gemeentemonitor biedt zeer uitgebreide statistische gegevens over uiteelopende thema's. De gegevens kunnen geconsulteerd worden per gemeente, per regio, per cluster ... en er kan eenvoudig vergeleken worden met een zelfgekozen benchmark. 

Een volledig overzicht per gemeente krijg je via de 

Ternat - Affligem - Roosdaal - Liedekerke

 --------

Provincies in Cijfers

De website "Provincies in Cijfers" (https://provincies.incijfers.be) wordt samengesteld door de interprovinciale werkind Data en Analyse van de 5 Vlaamse provincies en biedt een zeer uitgebreide kwantitatieve omgevingsanalyse van de gemeenten.

Aan de hand van een 15-tal thema's (bevolking, onderwijs, wonen, mobiliteit, ....) wordt een ruim gamma aan statistische gegevens ter beschikking gesteld die je kan consulteren op niveau van je gemeente maar ook volgens regio's naar keuze (provincie, gewest, arrondissement, ....).

Je vindt hier alvast de rapporten voor onze 4 TARL-gemeenten

Ternat - Affligem - Roosdaal - Liedekerke

 --------

SDG-Monitor

https://www.sdgmonitor.be/sdg-monitor

------- 

Specifiek Roosdaal

* De lokale ontwikkelstrategie (LOS) Pajottenland

 

 

 

 

Het lokaal bestuur Roosdaal kiest voor een verrassende cadeaubon: Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen !

Ben je op zoek naar een leuk geschenk voor een familielid, vriend, collega of werknemer?
Heb je geen tijd om een cadeau te zoeken? Zoek dan niet verder, koop lokaal en kies voor de ROOSDAALSE CADEAUBON!

De waardebonnen zijn beschikbaar in bedragen van 10, 25 of 50 euro en zijn steeds één jaar geldig vanaf de dag van de aankoop.
Bestellen én betalen doe je volledig online via de webshop. Eenvoudig, veilig en snel.

De bonnen kunnen worden afgedrukt maar dit is niet nodig. Dankzij de unieke QR-code kunnen deze vanaf je smartphone omgeruild worden bij alle deelnemende handelaars in Roosdaal.

Koop Lokaal !

Door de Coronacrisis en het feit dat vele handelszaken gedurende een lange periode hun deuren hebben moeten sluiten, is deze cadeaubon meteen ook een gewaardeerde vorm van ondersteuning voor de handel in Roosdaal.

Het integrale gemeentelijke reglement voor de cadeaubonnen werd door de Roosdaalse gemeenteraad op 28 oktober 2021 goedgekeurd, klik op deze link om het reglement te bekijken. 

Artikels 302-303 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepalen dat zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement een systeem van klachtenbehandeling dienen te organiseren. Er bestond weliswaar reeds een reglement uit 2008 maar dit was toe aan actualisatie. Op 25 november 2021 keurden beide raden het onderstaande reglement goed (van toepassing sinds 1 december 2021).

Link naar het online klachtenformulier

Artikel 1

§1 -  Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid van een gebruiker van de dienstverlening bij het lokaal bestuur Roosdaal in verband met een handeling of prestatie die het bestuur al dan niet heeft verricht.

§2 - Een klacht kan betrekking hebben op het handelen van zowel personeelsleden als van het lokaal bestuur, politieke mandatarissen (raadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen/Vast Bureau en Voorzitter van de raad).

§3 - Een klacht kan betrekking hebben op:

 • het foutief verrichten van een handeling of prestatie;
 • het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling;
 • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
 • het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie.

§4 - Meldingen, vragen om informatie, beroepen, bezwaren, suggesties en petities worden niet beschouwd als klachten. Voor beroepen en bezwaarschriften dienen de wettelijk omschreven procedures te worden gevolgd.

§5 - Dit reglement is niet van toepassing op klachten waarvoor een specifieke procedure is voorzien in de wetgeving (onder meer pesten op het werk, ongewenst seksueel gedrag, ...).

Artikel 2

Elke gebruiker van de dienstverlening van het lokaal bestuur kan een klacht indienen. Het kan gaan om een inwoner, bezoeker, vereniging of bedrijf.  

Ook een personeelslid van het lokaal bestuur kan een klacht uiten op basis van dit reglement.

Artikel 3

Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend (via mail naar communicatie@roosdaal.be , per brief of via het online klachtenformulier dat het lokaal bestuur ter beschikking stelt). 

Mondelinge opmerkingen waarbij er onmiddellijk een oplossing kan geboden worden aan de gebruiker worden niet beschouwd als klacht.

Artikel 4

De communicatieverantwoordelijke is de klachtencoördinator. Bij zijn afwezigheid treedt de bestuurssecretaris P&O op als klachtencoördinator. De klachtencoördinator registreert de klachten en verwijst ze voor behandeling door naar een klachtenbehandelaar, afhankelijk van de aard van de klacht

Artikel 5

Wanneer een klacht bij een medewerk(st)er van het lokaal bestuur terechtkomt, stuurt hij/zij de klacht door naar de klachtencoördinator voor registratie - ook wanneer  de medewerk(st)er in kwestie de klager onmiddellijk een oplossing kan bieden. 

Wanneer een klacht ontvangen wordt door een raadslid van het lokaal bestuur van Roosdaal, stuurt hij/zij de klacht door naar de algemeen directeur.

Artikel 6

Nadat de klachtencoördinator de klacht heeft ontvangen registreert hij/zij ze (ongeacht of ze wel of niet ontvankelijk is) in een bestand met de volgende gegevens:

 1. de datum van de klacht;
 2. de identificatiegegevens van de klager: naam en adres, telefoonnummer, eventueel mailadres;
 3. via welk communicatiekanaal de klacht is gemeld;
 4. een korte omschrijving van de klacht;
 5. de dienst en eventueel de persoon waarop de klacht betrekking heeft.

Nadat de klacht is afgehandeld registreert hij/zij:

 1. de datum van afhandeling van de klacht;
 2. het resultaat van de klachtenbehandeling.

Artikel 7

§1 - De klachtencoördinator voert het ontvankelijkheidsonderzoek uit. De klacht is niet ontvankelijk als ze:

 • anoniem is ingediend;
 • alleen mondeling is ingediend;
 • gaat over zaken die niet tot de bevoegdheid behoren van het lokaal bestuur van Roosdaal;
 • al eerder is ingediend en al ongegrond werd bevonden, tenzij wanneer er nieuwe elementen in verband met de klacht worden aangebracht;
 • betrekking heeft op feiten waarover alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden werden aangewend of waarover een jurisdictioneel beroep aanhangig is gemaakt;
 • het lokaal bestuur van Roosdaal geen betrokken partij is.

§2 - Onontvankelijke klachten vereisen geen verdere behandeling volgens de klachtenprocedure. De klachtencoördinator deelt aan de klager met een gemotiveerde brief mee waarom de klacht als niet-ontvankelijk wordt beschouwd.

Indien de niet-ontvankelijkheid voortvloeit uit de onbevoegdheid van het lokaal bestuur, verwijst de brief de klager, indien mogelijk, door naar de instantie die zijn klacht kan behandelen.

Artikel 8

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht stuurt de klachtencoördinator een antwoordbrief of antwoordmail naar de klager die in elk geval de volgende elementen vermeldt:

 • ontvangstbevestiging van de klacht;
 • korte omschrijving van de klacht;
 • vermelding of de klacht al dan niet ontvankelijk is en indien de klacht onontvankelijk is de motivering waarom ze niet ontvankelijk is;
 • de contactgegevens van de klachtenbehandelaar.

Binnen de 30 werkdagen na de ontvangstmelding bezorgt de klachtencoördinator een antwoordbrief of antwoordmail met de behandeling van de klacht.

In uitzonderlijke gevallen kan een afwijking van deze termijn meegedeeld worden bij de klager indien de behandeling van de klacht niet binnen de gestelde termijn kon afgehandeld worden.

Artikel 9

De klachtenbehandelaar is verantwoordelijk voor het inhoudelijke onderzoek en het beoordelen van de klacht. Hij/zij informeert zich zo nodig bij de betrokken medewerker over de feiten waarover geklaagd wordt en neemt de conclusies van het gesprek op in een verslag.

Artikel 10

De klachtenbehandelaar bezorgt het verslag met motivering en een ontwerp van antwoordbrief aan de klachtencoördinator.

Die gaat na of de klachtenbehandelaar een neutrale houding heeft aangenomen in het behandelen van de klacht.

Na goedkeuring door de klachtencoördinator stuurt deze aan de klager binnen de 30 werkdagen na de ontvankelijkheidsmelding een antwoordbrief met de conclusies van het onderzoek.

In uitzonderlijke gevallen kan een afwijking van deze termijn gemotiveerd meegedeeld worden bij de klager indien de behandeling van de klacht niet binnen de gestelde termijn kon afgehandeld worden.

Artikel 11

De klacht wordt als afgesloten beschouwd wanneer de klager het antwoord heeft ontvangen en het klachtenregister volledig is ingevuld.

Artikel 12

Dit reglement treedt in werking op 1 december 2021.

Uittreksel besluit gemeenteraad van 25 november 2021

Uitreksel besluit raad voor maatschappelijk welzijn van 25 november 2021