landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Logo Huis van het Kind

In het najaar van 2019 kreeg de gemeente Roosdaal een officiële erkenning voor het ‘Huis van het Kind Roosdaal’.
Het Huis van het Kind is geen fysiek huis, maar wel een samenwerkingsverband van verschillende lokale diensten en organisaties die werken met en voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Achter de schermen wordt momenteel verder gewerkt om het Huis van het Kind Roosdaal vorm te geven. Meer informatie volgt binnenkort.

Contactgegevens:
Sofie Van Hamme
Coördinator Sociale Zaken
Tel.: 02 583 15 46
E-mail: huisvanhetkind@roosdaal.be
Facebook: Huis van het Kind Roosdaal

In deze lijst kan u op een eenvoudige manier snel navigeren naar de documenten die u zoekt:

 • in de 1e kolom kan u met de pijltjes in de bovenste rij de lijst alfabetisch sorteren (oplopend op aflopend) of u kan (een deel van) de naam intypen in veld en de lijst wordt meteen gefilterd naar de overeenstemmende resultaten
 • ook de 2e kolom kan alfabetisch gesorteerd worden (oplopend of aflopend)
 • in het zoekveld in de rechterbovenhoek kan u een (deel van) een zoekterm ingeven, de lijst wordt meteen gefilterd naar de overeenstemmende resultaten (als u bvb. "jeu" ingeeft, worden enkel nog de documenten getoond met "jeu" in de omschrijving, bvb. "jeugdsubsidies"

  

Type Omschrijving
Aangifteformulier Aangifte belasting op de aanplakborden
Aangifteformulier Aangifte belasting op de tweede verblijven
Aangifteformulier Aangifte huis-aan-huis drukwerk
Aanvraagformulier Beleidssubsidie sportvereniging
Aanvraagformulier Erkenning Roosdaalse verenigingen
Aanvraagformulier Gebruik foorkasten
Aanvraagformulier Gebruik uitleendienst
Aanvraagformulier Huur Turnzaal-Lombeekkring-Raadzaal
Aanvraagformulier Huur zaal Kattem
Aanvraagformulier Impulssubsidie sportvereniging
Aanvraagformulier Kadervorming jeugdwerk
Aanvraagformulier Kandidatuur vrijwilliger kinderopvang-redder
Aanvraagformulier Kapmachtiging (website Vlaanderen.be)
Aanvraagformulier Natuurvergunningsaanvraag
Aanvraagformulier Evenementsubsidie jeugdwerk
Aanvraagformulier Reistoelating minderjarig kind
Aanvraagformulier Reservatie kunstgrasveld centrum Pamel
Aanvraagformulier Speelstraten
Aanvraagformulier Speelstraten bewonersenquêtebewonersenquête
Aanvraagformulier Subsidie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Aanvraagformulier Subsidie jeugdwerkinitiatieven
Aanvraagformulier Subsidie aanleggen hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening
Aanvraagformulier Subsidie aanplanten en onderhoud kleine landschapselementen
Aanvraagformulier Subsidie sportkampen
Aanvraagformulier Toelating activiteiten en inrichtingen
Aanvraagformulier Toetreding Roosdaalse Sportraad
Aangifteformulier Subsidie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) - verslagformulier
Aanvraagformulier Vlarem Klasse 1 of 2 milieuvergunningsaanvraag
Aanvraagformulier Werkingssubsidie cultuur
Aanvraagformulier Toelage huur- en energiekosten niet-gemeentelijke Roosdaalse sportinfrastructuur
Belastingsreglement Gemeentelijke opcentiemen 2020
Belastingsreglement Aanvullende personenbelasting 2020
Belastingsreglement Aanplakborden (2019-2025)
Belastingsreglement Belasting op aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) (2019 - 2025)
Belastingsreglement Belasting op de verplichte afname van gemeentelijke huisvuilzakken
Belastingsreglement Belasting op de verplichte afname van gemeentelijke restafvalzakken (aanvulling besluit van 29 januari 2015)
Belastingsreglement Huis-aan-huis verspreiding van niet -geadresseerde drukwerken (2019 - 2025)
Belastingsreglement Leegstaande gebouwen en woningen (2019 - 2025)
Belastingsreglement Mobiele reclamepanelen (2019 - 2025)
Belastingsreglement Afleveren administratieve stukken (2015 e.v.)
Belastingsreglement Belasting op het niet-realiseren van de maximale afkoppeling van hemelwater (2019 - 2025)
Belastingsreglement Belasting tweede verblijven (2019 - 2025)
Belastingsreglement Model bezwaarschrift
Info Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Info Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - Bijlagenbundel
Info Protocolakkoord GAS gemengde inbreuken
Info Catalogus uitleendienst
Info Competentiegids
Info Milieu - Kleine landschapselementen - lijst van de geubsidieerde planten
Info Milieu - afvalgids 2018
Info Milieu - sorteerinfo Fostplus
Info Organiek reglement van de vaste commissie van advies AGB Roosdaal
Info RUP Pamel Centrum - Grafisch plan (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Bestaande feitelijke toestand (maart 2016)RUP Pamel Centrum - Bestaande feitelijke toestand (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Bestaande juridische toestand (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Onteigeningsplan (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Herziening toelichting MER voorschriften 16-09-2015RUP Pamel Centrum - Herziening toelichting MER voorschriften 16-09-2015
Info Speelstraten - afsprakennota
Info Welzijnsgids Roosdaal 2018-2020
Info Sportelgids 2017-2018 voor 50-plussers
Info Jeugdsportgids Pajottenland
Melding Vlarem Klasse 3 exploitatie of verandering van een inrichting (bedrijf)
Melding Vlarem Klasse 3 exploitatie of verandering van een inrichting (woon)
Melding Vlarem overname van een vergunde inrichting
Melding Vlarem kleine verandering
Politiereglement Openbare orde en veiligheid
Politiereglement Verwijderen afvalstoffen
Politiereglement Bestrijden eikenprocessierups
Politiereglement Openbare overlast
Politiereglement Stilstaan en Parkeren
Premie Geboorte- en adoptiepremie
Premie Huwelijksjubilarissen
Reglement Cultuurcheques
Reglement Rechtspositieregeling personeel  gemeente (laatste versie : gemeenteraad 30 november 2017)
Reglement  Rechtspositieregeling personeel OCMW (laatste versie : OCMW-raad 19 december 2017)
Reglement Begraafplaatsreglement
Reglement Huishoudelijk reglement vakantiespeelplein Zeppelin
Reglement Jeugdsubsidiereglement
Reglement Beleidssubsidie sportverenigingen
Reglement Erkenning Roosdaalse verenigingen
Reglement Subsidiereglement niet-gemeentelijke parochiale zalen
Reglement Subsidiereglement niet-gemeentelijke sportinfrastructuur
Reglement Gebruik kunstgrasveld centrum Pamel
Reglement Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen en verkavelen
Reglement Impulssubsdie sportverenigingen
Reglement Speelstraten
Reglement Milieu subsidie aanplanten van kleine landschapselementen en fruitbomen
Reglement Subsidie milieu- en natuurprojecten
Reglement Integraal waterbeleid: afkoppelingsreglement "collectieve zuivering"
Reglement Subsdie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Reglement Milieu subsidie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen
Reglement Milieu subsidie voor het onderhoud van kleine landschapselementen en knotten van bomen
Reglement Subsidie voor sportkampensportkampen
Reglement Subsidie cultuurprojecten
Reglement Subsidie socio-culturele verenigingen
Reglement Begrip dagelijks bestuur inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en visum
Reglement Begrip 'dagelijks personeelsbeheer' (OCMW)
Reglement Toelage huur- en energiekosten niet-gemeentelijke Roosdaalse sportinfrastructuur
Retributiereglement Voor- en naschoolse kinderopvang en vakantiewerking
Retributiereglement Voor- en naschoolse kinderopvang en vakantiewerking - vaststelling tarieven
Retributiereglement Deponeren van bepaalde afvalstoffen op het recyclagepark (2019 ev)
Retributiereglement Compostvaten, compostbakken en keukenemmertjes (2019 ev)
Retributiereglement Geleverde prestaties door gemeentepersoneel (2017ev)
Retributiereglement Ophalen grof vuil, snoeihout, papier en karton (2018 ev)
Retributiereglement Werken aan de nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2020-2022)
Retributiereglement Begraafplaatsen
Retributiereglement Kunstgrasveld centrum Pamel
Retributiereglement Tijdelijke inname openbaar domein
Retributiereglement Busvervoer muziekacademie
Retributiereglement Leerlingenvervoer van en naar de school
Retributiereglement Leerlingenvervoer van en naar de school - vaststelling tarieven
Retributiereglement Gemeentelijk zwemmen binnen het aanbod van de SNS-pas (SPort Na School)
Retributiereglement Gebruik van het zwembad van het MPC Sint-Franciscus
Reglement Gemeentelijke uitleendienst
Reglement Gemeentelijke zalen
Retributiereglement Gemeentelijke zalen
Reglement Gebruiksreglement kantine / kleedkamers
Retributiereglement Retributiereglement kantine / kleedkamers
Aanvraagformulier Reservatieformulier voor gebruik van kantine / kleedkamers
Reglement Toewijzingsreglement sociale huurwoningen Interlokale Vereniging Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland

 Op donderdag 19 december 2019 werd het Roosdaalse Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad:

Hoe het Meerjarenplan 2020-2025 ontstond ..

Dit meerjarenplan kwam tot stand na een maandenlange intensieve samenwerking tussen het gemeenterpersoneel, mandatarissen en externe deskundigen (interne en externe omgevingsanalyses, thematische werksessies gemeentepersoneel, overleg schepencollege, ...). 

 Toen het 1e ontwerp van meerjarenplan klaar was, hield de gemeente Roosdaal een participatiemoment (30 oktober 2019) en een online bevraging (van 25 oktober 2019 t.e.m. 6 november 2019) over het meerjarenplan 2020-2025. Met uw input van deze inspraakmomenten hebben we het meerjarenplan verder vorm gegeven en prioriteit aan de acties te gegeven.

De 8 doelstellingen die bevraagd werden:

 • · Roosdaal, landelijk, milieubewust en klimaatrobust
 • · Efficiënt Roosdaal
 • · Roosdaal, omgeving voor wonen, werken en leven
 • · Zorg en welzijn
 • · Vrije tijd
 • · Roosdaal, mobiel
 • · Roosdaal, veilig
 • · Roosdaal beheert haar patrimonium

De resultaten van de bevraging kan je in Roosdaal Info van januari 2020 terugvinden en nadien ook op deze website.

Op de budgetcommisie van de gemeenteraad op dinsdag 10 december 2019 om 19u30 werd het meerjarenplan 2020-2025 dan inhoudelijk besproken. De budgetcommissie is een gemeenteraadscommissie die zelf geen besluiten neemt maar de goedkeuring door de gemeenteraad voorbereidt in aparte bespreking. 

Op de gemeenteraad op  donderdag 19 december 2019 om 19u30 werd het meerjarenplan 2020-2025 nog verder inhoudelijk besproken en nadien definitief goedgekeurd.

Het integrale Meerjarenplan Roosdaal 2020-2025 (goedgekeurd gemeenteraad 19 december 2019)  kan je hier terugvinden  

Meer informatie
Stel je vraag via info@roosdaal.be of 054 89 13 00

 

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen, gelieve hem dan met de toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopiëren en verdelen van deze e-mail en de toegevoegde bestanden zijn verboden, alsook het gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud van dit bericht of de bijgevoegde bestanden.

De inhoud van deze e-mail en zijn toegevoegde bestanden zijn afkomstig van zijn auteur. Dit bericht heeft uitsluitend een informatieve waarde en kan geen enkele verbintenis vanwege het gemeentebestuur van Roosdaal tot stand brengen.

Verbintenissen kunnen alleen tot stand gebracht worden met een door de burgemeester (voor het OCMW: de voorzitter) en algemeen directeur ondertekend document.

DIENST NAAM FUNCTIE TELEFOON MAIL
Algemeen directeur Emma Van der Maelen Algemeen directeur 054 89 13 11 emma.vandermaelen@roosdaal.be
Adjunct-algemeen directeur Iris Arijs Adjunct-algemeen directeur   iris.arijs@roosdaal.be
Personeel, Organisatie en ICT Severine Lequeux Deskundige personeel 054 89 13 12 severine.lequeux@roosdaal.be
Personeel, Organisatie en ICT Wim Beeckmans Administratief medewerker 054 89 13 13 wim.beeckmans@roosdaal.be
Personeel, Organisatie en ICT Maggy Van Asbroeck Administratief medewerker 054 89 13 16 maggy.vanasbroeck@roosdaal.be
Personeel, Organisatie en ICT Christophe Van houtem Administratief medewerker 054 89 13 14 christophe.vanhoutem@roosdaal.be
Personeel, Organisatie en ICT Sven Aeyels Deskundige ICT 054 89 13 17 sven.aeyels@roosdaal.be
Welzijn en Vrije Tijd Koen Arijs Cultuurbeleidscoördinator 054 89 13 51 koen.arijs@roosdaal.be
Welzijn en Vrije Tijd Evelien Vanderschueren Deskundige jeugd en sport 054 89 13 52 evelien.vanderschueren@roosdaal.be
Welzijn en Vrije Tijd Inge Vanderstappen Administratief hoofdmedewerker 054 89 13 53 inge.vanderstappen@roosdaal.be
Welzijn en Vrije Tijd Nicole Vanschepdael Administratief medewerker 054 89 49 01 nicole.vanschepdael@roosdaal.be
Welzijn en Vrije Tijd - Bibliotheek Dagmar Francois Bibliothecaris 054 89 13 55 dagmar.francois@roosdaal.be
Welzijn en Vrije Tijd - Bibliotheek Mia Rock Bibliotheekmedewerker 054 89 13 55 mia.rock@roosdaal.be
Welzijn en Vrije Tijd - Bibliotheek Stijn Van Droogenbroeck Bibliotheekmedewerker 054 89 13 55 stijn.vandroogenbroeck@roosdaal.be
Burgerzaken Guy Evenepoel Bestuurssecretaris - Diensthoofd 054 89 13 21 guy.evenepoel@roosdaal.be
Burgerzaken Katrien Van Cleynenbreugel Deskundige burgerzaken 054 89 13 22 katrien.vancleynenbreugel@roosdaal.be
Burgerzaken Naomi De Neef Administratief medewerker 054 89 13 23 naomi.deneef@roosdaal.be
Burgerzaken Anita Ricour Administratief medewerker 054 89 13 24 anita.ricour@roosdaal.be
Burgerzaken Els Van de Velde Administratief medewerker 054 89 13 25 els.vandevelde@roosdaal.be
Financiën Joos Van Droogenbroeck Financieel directeur 054 89 13 61 joos.vandroogenbroeck@roosdaal.be
Financiën Leen Eeckhout Deskundige boekhouding 054 89 13 62 leen.eeckhout@roosdaal.be
Aankoopdienst Tom Timmermans Verantwoordelijke aankopen 054 89 13 63 tom.timmermans@roosdaal.be
Financiën Marleen Haelterman Administratief hoofdmedewerker 054 89 13 64 marleen.haelterman@roosdaal.be
Financiën Veerle Barbé Administratief medewerker 054 89 13 65 veerle.barbe@roosdaal.be
Financiën Cindy Bellemans Administratief medewerker 054 89 13 60 cindy.bellemans@roosdaal.be
Financiën Els Geeraerts Administratief medewerker 054 89 13 60 els.geeraerts@ocmw-roosdaal.be
Technische dienst Pieter Geerts Bestuurssecretaris - Diensthoofd 054 89 13 31 pieter.geerts@roosdaal.be
Technische dienst David Van der Mijnsbrugge Omgevingsambtenaar milieu 054 89 13 32 david.vandermijnsbrugge@roosdaal.be
Technische dienst Wendy De Vriendt Hoofddeskundige ruimtelijke ordening 054 89 13 34 wendy.devriendt@roosdaal.be
Technische dienst Nele Baes Woonconsulent 054 89 13 36 nele.baes@roosdaal.be
Technische dienst Sofie Aerts Administratief medewerker 054 89 13 37 sofie.aerts@roosdaal.be
Technische dienst Nathalie Bauwens Administratief medewerker 054 89 13 38 nathalie.bauwens@roosdaal.be
Technische dienst Mieke Massaer Administratief medewerker 054 89 13 39 mieke.massaer@roosdaal.be
Technische dienst David De Bolle Deskundige GIS en Mobiliteit 054 89 13 42 david.debolle@roosdaal.be
Gemeenschapswacht Gregory Goossens GAS-vaststeller 054 89 13 40 gregory.goossens@roosdaal.be
Gemeenschapswacht Sofie Syroit GAS-vaststeller 054 89 13 35 sofie.syroit@roosdaal.be
College burgemeester en schepenen

Wim Goossens
Lostraat 163
1760 Roosdaal

Burgemeester 0477 37 99 84

burgemeester@roosdaal.be

College burgemeester en schepenen

Johan Van Lierde
Hulsbroekweg 4A
1760 Roosdaal

1e Schepen 0498 27 49 62 johan.vanlierde@roosdaal.be
College burgemeester en schepenen Herman Claeys
Eikauterstraat 37
1761 Roosdaal
2e schepen 0474 25 00 07 herman.claeys@roosdaal.be
College burgemeester en schepenen Emmanuel de Béthune
Brusselstraat 37
1760 Roosdaal
3e Schepen 0486 21 17 50

emmanuel.debethune@roosdaal.be

College burgemeester en schepenen An Van den Spiegel
Weverstraat 61
1761 Roosdaal
4e Schepen 0479 28 94 17 an.vandenspiegel@roosdaal.be 

College burgemeester en schepenen

Rudy Bracquez
Weverstraat 59
1761 Roosdaal
5e Schepen 0495 12 25 65 rudy.bracquez@roosdaal.be
Gemeenteraad Linda Van den Eede
Molenveldstraat 22
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA    

Gemeenteraad

 

Johan Linthout
Bezenweg 18
1760 Roosdaal
Raadslid CD&V
Effectief lid politieraad
   
Gemeenteraad Kristof Cooreman
Zavelberg 6
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA 0479 39 16 43 kristof.cooreman@gmail.com

Gemeenteraad

 

Linda Van Huylenbroeck
Fr. Van Cauwelaertstr. 1
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA

054 33 97 22
0476 30 37 58
willinda@telenet.be
Gemeenteraad Koenraad Muyldermans
Populierstraat 46
1761 Roosdaal

Raadslid CD&V

Voorzitter gemeenteraad

0498 04 21 42 kmuyldermans@gmail.com 
Gemeenteraad Wendy Godaert
Daalbeekstraat 19
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA 0472 66 58 05 wendy.appelmansgodaert@hotmail.be 
Gemeenteraad Christiane Bert
Poelkbeekstraat 47
1760 Roosdaal
Raadslid CD&V 054 32 39 48
0475 39 79 61
 bert.christiane@skynet.be 
Gemeenteraad Dirk Evenepoel
Molenstraat 6
1760 Roosdaal

Raadslid Roosdaal-anders

 0499 54 03 74  dirkevenepoel@telenet.be

Gemeenteraad

 

Annick Borloo
Herststraat 12B
1761 Roosdaal
Raadslid N-VA

053 68 00 25
0475 76 21 41

annick.borloo@hotmail.com

Gemeenteraad

Tom De Koster
Gasthuisstraat 120A
1760 Roosdaal
Raadslid CD&V

0477 07 38 02 dekostertom@gmail.com
Gemeenteraad Jean Timmermans
Hofmeersstraat 13
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA 0484 62 28 24 jean.timmermans@telenet.be
Gemeenteraad Jan Van Den Bosch
Molenstraat 31
1760 Roosdaal
Raadslid CD&V

054 33 66 24 janvandenbosch@hotmail.be
Gemeenteraad Peggy Bulterijs
Lostraat 204
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA 0477 25 19 69 peggy.bulterijs@telenet.be
Gemeenteraad Marc Devits
G. Ponchautstraat 27
1760 Roosdaal
Raadslid Groen 0478 33 10 85 marc_devits@telenet.be  
Gemeenteraad Eline De Vos
Mansborrestraat 20
1761 Roosdaal
Raadslid Groen 0476 86 44 34 eline.hl.de.vos@gmail.com 
Politieraad Johan Linthout
Bezenweg 18
1760 Roosdaal
Effectief lid politieraad    
Politieraad Linda Van Huylenbroeck
Fr. Van Cauwelaertstr. 1
1760 Roosdaal
Effectief lid politieraad 054 33 97 22
0476 30 37 58
 willinda@telenet.be 
Politieraad Annick Borloo
Herststraat 12B
1761 Roosdaal
Effectief lid politieraad

 053 86 00 25
0475 76 21 41

annick.borloo@hotmail.com  
Politieraad Tom De Koster
Gasthuisstraat 120A
1760 Roosdaal
Effectief lid politieraad 0477 07 38 02 dekostertom@gmail.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Rudy Bracquez
Weverstraat 61
1761 Roosdaal
Voorzitter 0495 12 25 65 rudy.bracquez@roosdaal.be
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)  Ingrid Devidts
Molenstraat 9
1760 Roosdaal
 Effectief lid N-VA 0494 74 24 97 ingrid.devidts@gmail.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Matthias Wijnant
Knoddelstraat 29
1761 Roosdaal
Effectief lid N-VA 0475 21 63 28 matthias.wijnant1@gmail.com  
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Jo Timmermans Effectief lid CD&V 0473 40 17 93 timmermans.jo78@gmail.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Katrien De Leener
 Kaaistraat 8
1760 Roosdaal
Effectief lid CD&V 0499 32 13 09 katrien-de-leener@hotmail.be
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Jürgen Van de Velde
Blijenbergstraat 17
1760 Roosdaal
Effectief lid CD&V 0494 39 65 42 jurgen2227@yahoo.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Magda Vandeborght
Rotstraat 22
1761 Roosdaal
Effectief lid Groen 0498 29 87 74 magda_geert@skynet.be

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (publicatie in Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018) breidde de bekendmakingsplicht voor de openbare besturen verder uit. De bekendmakingsplicht is de plicht voor het lokaal bestuur om binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing.

De publicatie- of bekendmakingsplicht op de webtoepassing van de lokale overheid komt tegemoet aan de vereiste van democratische transparantie en controle.

Voor de gemeente Roosdaal worden al deze bekendmakingen gepubliceerd op :

https://roosdaal.meetingburger.net

Concreet vindt u hier terug:

 • Voor de vergaderingen van de Gemeenteraad en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

  • de agenda met per agendapunt een bondige omschrijving van de inhoud
   • 8 kalenderdagen voor de dag van de vergadering
  • de besluitenlijst van de goedgekeurde besluiten
   • zo snel mogelijk - en uiterlijk 10 kalenderdagen - na de vergadering
  • de notulen: een volledig overzicht met de integrale tekst van de genomen besluiten
   • in principe kort na de eerstvolgende vergadering (notulen moeten steeds goedgekeurd worden tijdens de eerstvolgende vergadering)
  • het audioverslag: de volledige geluidsopname van deze vergaderingen
 • Voor de vergaderingen van het Schepencollege en van het Vast Bureau (OCMW):
  • de besluitenlijst van de goedgekeurde besluiten met  bondige omschrijving van de inhoud
   • zo snel mogelijk - en uiterlijk 10 kalenderdagen - na de vergadering.

https://roosdaal.meetingburger.net

 

 

Raadzaal gemeente Roosdaal

Door de integratie van het gemeentebestuur en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - bij de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 - fungeert de gemeenteraad ook als raad voor maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

De gemeenteraad beschikt over een "huishoudelijk reglement van de gemeenteraad" dat de laatste keer werd geactualiseerd op 19 december 2019.

Op 4 januari 2019 werd de gemeenteraad voor de periode 2019 - 2025 geïnstalleerd. De gemeenteraad bestaat uit 4 fracties:

 • CD&V : 11 verkozenen
 • N-VA: 7 verkozenen
 • Groen : 2 verkozenen
 • Roosdaal-anders: 1 verkozene

Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt vanaf 1 januari 2020 waargenomen door de heer Koenraad Muyldermans (CD&V). In 2019 was de heer Dirk Evenepoel (Roosdaal-anders) de voorzitter van de gemeenteraad.

De volledige lijst van gemeenteraadsleden (met hun contactgegevens) vindt u terug op de pagina "contactgegevens" (filteren op "gemeenteraad")

Agenda

De agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad wordt steeds 8 kalenderdagen op voorhand gepubliceerd op de website (klik hier om Meeting.Burger te bezoeken waar agenda's en verslagen gepubliceerd worden)

Verslagen 

De lijst met de beknopte omschrijving van de goedgekeurde besluiten wordt steeds binnen de 10 kalenderdagen na de vergadering gepuliceerd op de website, na goedkeuring tijdens de eerstvolgende raadsvergadering worden ook de notulen / zittingsverslagen gepubliceerd (klik hier om Meeting.Burger te bezoeken waar agenda's en verslagen gepubliceerd worden)

 
Collegezaal gemeente Roosdaal

Door de integratie van het gemeentebestuur en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - bij de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 - fungeert het college van burgemeester en schepenen ook als vast bureau van het OCMW.

Vanaf 2019 is het college van burgemeester en schepenen samengesteld uit de burgemeester, 4 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). De Algemeen Directeur neemt tevens deel aan de vergaderingen.

Het college komt in principe elke maandagavond in besloten vergadering bijeen (uitzonderlijk op een andere dag of slechts tweewekelijks tijdens vakantieperiodes).

Het college van burgemeester en schepenen:

 • is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente
 • bereidt de zittingen van de gemeenteraad voor
 • voert de beslissingen uit die genomen zijn door de gemeenteraad

Samenstelling

Wim Goossens - Burgemeester
CD&V

Lostraat 163
1760 Roosdaal

054 89 13 83

burgemeester@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Veiligheid, politie, brandweer
 • Algemeen beleid
 • Personeelsbeleid
 • Burgerlijke stand
 • Burgerparticipatie en inspraak
 • Ruimtelijke ordening

Zitdagen:

 • Dinsdag 18.15 - 19.30 uur in het gemeentehuis
 • Na afspraak op 054 89 13 37 (Sofie Aerts - Technische dienst)

Johan Van Lierde - 1e schepen
CD&V

Schepen Roosdaal - Johan Van Lierde

Hulsbroekweg 4 A
1760 Roosdaal

0498 27 49 62

johan.vanlierde@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Cultuur (inclusief AGB)
 • Bibliotheek
 • Toerisme
 • Economie, werk, tewerkstelling en middenstand
 • Wijkwerken
 • Openbare werken (beheer)

Zitdagen:

 • Dinsdag 18.30 - 19.30 uur
 • Na afspraak 054 89 13 53 (Inge Vanderstappen - Dienst welzijn en vrije tijd)

Herman Claeys - 2e schepen
CD&V

Herman Claeys 400 transparant

Eikauterstraat 37
1761 Roosdaal

0474 25 00 07
Digitaal naamkaartje (Vcard)

herman.claeys@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Leefmilieu, klimaat, duurzaamheid
 • Volksgezondheid
 • Landbouw
 • Dierenwelzijn
 • Communicatie
 • Feesten en plechtigheden
 • Onthaal
 • Integratie
 • Vlaams karakter
 • Buurtwerking

Zitdagen:


Emmanuel de Béthune - 3e schepen
CD&V

Brusselstraat 37
1760 Roosdaal

0486 21 17 50

emmanuel.debethune@roosdaal.be

Bevoegdheden:

 • Openbare werken (nieuwe projecten)
 • Mobiliteit en zachte mobiliteit
 • Verkeersveiligheid
 • Gemeentelijk patrimonium
 • Financiën (verzekeringen, kerkfabrieken en rechtszaken)

Zitdagen:


An Van den Spiegel - 4e schepen
CD&V

An Van den spiegel 400 transparant

Weverstraat 61
1761 Roosdaal

0479 28 94 17

an.vandenspiegel@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Jeugd
 • Sport
 • Onderwijs en kunstacademie
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Senioren

Zitdagen:

 • dinsdag van 18u30 tot 19u30
 • na afspraak op 054 89 13 52 (Evelien Vanderschueren – deskundige jeugd en sport)

Rudy Bracquez - 5e schepen  - Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
CD&V

Schepen Roosdaal - Rudy Bracquez

Weverstraat 59
1761 Roosdaal

0495 12 25 65

rudy.bracquez@roosdaal.be

Bevoegdheden:

 • Welzijn en sociale zaken
 • Armoedebeleid
 • Wonen en leegstand
 • Digitalisering en administratieve vereenvoudiging

Zitdagen:

 • Bel 0495 12 25 65
 • Na afspraak 02 582 72 04 (OCMW-Roosdaal)