Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Milieuklachten (hinder in verband met geluid, reuk, licht, afval, ongedierte, zwervende en loslopende dieren, bedrijfsactiviteiten, beplanting, ...) kunt u altijd melden op het e-mailadres: milieu@roosdaal.be

U kunt naast het algemene meldingspunt ook rechtstreeks terecht bij één van de volgende toezichthouders:

  • de GAS-ambtenaar: 054 89 13 40 of gas@roosdaal.be
    • in het bijzonder voor de klassieke overlastfenomenen zoals sluikstort, lawaai, etc.
  • de lokale politie: 054 89 13 70 of pz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu
    • in het bijzonder voor verkeersproblemen, loslopende dieren, burenruzies, ...
  • de dienst Milieu: 054 89 13 32 of milieu@roosdaal.be
    • in het bijzonder voor hinder door bedrijfsactiviteiten, zwervende katten, verbranden van afval, ...

U kunt ook altijd terecht bij bovengemeentelijke inspecties:

Opgelet: volgende problemen worden niet als milieuklachten omschreven en dienen rechtstreeks gemeld aan de desbetreffende dienst:
Brand: 100
Antigifcentrum: 070 24 52 45
Dokter van wacht: 1733
Apotheker van wacht: 0900 10 500
Medische spoed: 100
Defecte straatlampen: 0800 63 535
Gasreuk: 0800 65 065
Lek waterleiding: 016 30 13 40

De omgevingsvergunning

 De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Meer info op de website van de Vlaamse Overheid

Kapmachtiging

Als de kapping van bomen in een bos niet opgenomen is in een goedgekeurd bosbeheerplan, dan hebt u in vele gevallen een kapmachtiging nodig.

Voor kappingen die expliciet in een goedgekeurd bosbeheerplan staan, moet geen kapmachtiging worden aangevraagd. Zulke kappingen mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig. Men moet wel rekening houden met de voorwaarden die gesteld zijn bij de goedkeuring van het bosbeheerplan.

Voor alle andere kappingen in het kader van het bosbeheer en die niet leiden tot ontbossing, moet een kapmachtiging worden aangevraagd. Voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels.

Meer info op de website van de Vlaamse Overheid. Op deze site vindt u tevens het aanvraagformulier tot het verkrijgen van een kapmachtiging.

Bodemattest

Een bodemattest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het document geeft weer of de OVAM beschikt over relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dat is het geval als een grond is opgenomen in het grondeninformatieregister (GIR).

Meer info op de website van de Vlaamse Overheid

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

Afbeelding verbod vuurwerk

In Vlaanderen geldt een algemeen verbod om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen en carbuurkanonnen af te vuren.

Gemeenten mogen alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen van deze regel afwijken.
Wensballonnen daarentegen zijn nooit toegelaten omdat het risico op brand te groot is.

Het lokaal bestuur Roosdaal staat de komende feestperiode geen enkele uitzondering toe en hanteert een totaalverbod.

Overtredingen worden bestraft met GAS-boetes.

Dit verbod wordt opgezet als maatregel ter bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid, maar betekent ook goed nieuws voor de dieren die door de luide, onverwachte knallen kampen met angst en stress.

Verknal oud en nieuw dus niet door vuurwerk af te steken.
Telkens de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen door vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

 

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

 

De wetgeving die sinds 2013 van toepassing is, regelt het binnengeluidsniveau afkomstig van elektronische versterkte muziek (dus van een radio, een dj of een optreden).

Deze wetgeving heeft tot doel de bezoekers van muziekactiviteiten te beschermen tegen de gezondheidsschade die we kunnen oplopen bij een te luid geluid (rechtstreekse gehoorschade en onrechtstreeks door de geluidsfrekwentie op onze organen);

Wil je hier iets meer over weten surf eens naar www.lne.be/gehoorschade en www.lne.be/geluidsnormen.

Wat schrijft de geluidswetgeving voor en welke keuze moeten gemaakt worden?

Uitbaters van gebouwen waar een muziekactiviteit kan doorgaan en in principe toegankelijk zijn voor publiek (winkel, horeca, zaal, ..= ongeacht of men lid moet zijn of het maar voor een bepaalde groep is) dienen een keuze te maken tot welk niveau ze het geluid toelaten in het gebouw.

Er zijn drie binnengeluidsklassen: tot en met 85 dB(A) – tot en met 95 dB(A) en tot en met 100 dB(A). Hoger is verboden.

De binnengeluidsklasse tot en met 85 dB(A) vereist geen toelatingen noch maatregelen om de bezoekers te beschermen.

De binnengeluidsklasse tot en met 95 dB(A) vereist dat de uitbater of organisator het geluidsniveau regelmatig meet zodat hij dit kan beheersen en bijsturen (over een periode van 15 minuten mag dit niet overschreden worden).  Dit wordt vastgelegd in een meldingsformulier voor een klasse 3-inrichting.

De klasse tot en met 100 dB(A) vereist dat de uitbater of organisator het geluidsniveau regelmatig meet (over een periode van 1 uur mag dit niet overschreden worden), registreert (moet 1 maand beschikbaar zijn) en oordopjes te beschikking heeft voor de bezoekers. Dit wordt vastgelegd in een milieuvergunning. Is er een vast opgestelde geluidsinstallatie dan is er ook een geluidsplan vereist.

Organisatoren van muziekactiviteiten in open lucht of in een tent vallen per definitie onder de binnengeluidsklasse 85 dB(A).

Private muziekactiviteiten (= in de woning en/of tuin in familiale kring) zijn vrijgesteld van de keuze van de binnengeluidsklasse (in uw tuin een tent plaatsen voor een buurtfeest is NIET privaat).

OPMERKING: belangrijk is te begrijpen dat de binnengeluidsklasse grens een theoretisch gegeven is? Het echte binnengeluidsniveau dat mag geproduceerd worden, wordt bepaald door het akoestisch dempingsvermogen van het gebouw, immers moet men ALTIJD DE BUITENGELUIDSNORM naleven.

(vb. Men kiest een binnengeluidsklasse tot en met 95 dB(A) maar om de buitengeluidsnorm te respecteren mag men niet hoger gaan dan 90 db(A)).

In dit verband is een akoestisch onderzoek van het gebouw een zeer nuttige investering die de relatie tussen het binnen geluid en buiten geluid zal beoordelen en U inzicht geeft over de eventueel te nemen maatregelen.

Op de binnengeluidsklasse die permanent van toepassing is kan TIJDELIJK AFGEWEKEN worden onder volgende voorwaarden:

- NIET voor de locaties met een permanente binnengeluidsklasse tot en met 100 dB(A), immers kan er geen geluid hoger dan 100 dB(A);

- op de permanente binnengeluidsklasse 85 en 95 db(A) kan afgeweken worden naar een hogere klasse MITS TOELATING van het College van Burgemeester en Schepenen en MAXIMAAL 12 maal of 24 kalenderdagen per jaar. De beschermingsmaatregelen (noemt men ook flankerende maatregelen) die horen bij de binnengeluidsklasse 95 en/of 100 dB(A) moeten ook  NAGELEEFD worden.

Opmerking: verhuurt u uw inrichting voor muziekactiviteiten, leg dan vast in de huurovereenkomst wie welke verantwoordelijkheden draagt.

Wat moet u doen wanneer u een muziekactiviteit organiseert in een zaal en u daarbij de permanente binnengeluidsnorm van de zaal niet zal overschrijden?

Hiervoor is GEEN TOELATING van het college van burgemeester en schepen vereist MAAR er is WEL EEN MELDINGSPLICHT aan de burgemeester . Hij of Zij moet de veiligheid en het algemeen belang bewaken. Dus is kennis van de aard van de activiteit of de impact op de mobiliteit belangrijk (gemeentelijke politieverordening op de openbare orde en veiligheid artikel 3.5).

Naast normen voor het binnengeluid is er ook nog de normering voor het BUITENGELUID. Dit is afhankelijk van de ligging (woongebied, argrarisch, …) en van het achtergrondgeluid.

AFWIJKEN op de buitengeluidsnorm kan ALLEEN MET TOELATING van het college van burgemeester en schepenen ( ook voor de private omgeving van toepassing).

U bent uitbater van een gebouw: dan dient u de milieudienst te verwittigen en de keuze van de permanente binnengeluidsklasse mee te delen.

U bent organisator van een tijdelijke activiteit: u vraagt deze aan door middel van het aanvraagformulier "toelating activiteiten en inrichtingen" De dienst Welzijn en Vrije Tijd staat verder in voor het opvragen van het advies bij de milieudienst, politie en brandweer en de opmaak van het ontwerp van collegebesluit.

Van dit besluit worden de toezichthoudende ambtenaren (politie, milieuambtenaar) in kennis gesteld voor het geval er problemen te melden zijn.

Tot slot en nuttig om weten is dat los van deze geluidswetgeving er nog altijd de wetgeving op het nachtlawaai bestaat. Dit is een artikel uit het strafwetboek dat door de politie gebruikt wordt om klachten te beoordelen over lawaai hinder tussen 22 uur en 7 uur.  Een organisator kan perfect alle voorwaarden van de geluidswetgeving naleven en toch geconfronteerd worden met een klacht over nachtlawaai en een aanmaning krijgen van de politie om het geluidsniveau (in het geval muziek de oorzaak zou zijn) te verminderen.  Bij klachten over muziekactiviteiten zal ook de toezichthoudend-milieuambtenaar geïnformeerd worden om dan verder de situatie te beoordelen en of er maatregelen wenselijk zijn.

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

In de gemeente Roosdaal zijn de eigenaars van braakliggende gronden en de eigenaars, huurders of gebruikers van bebouwde percelen verplicht deze te onderhouden, te maaien en rein te houden.

Het is bijvoorbeeld verboden vuilnis, puin of gelijkaardige stoffen op de braakgronden neer te leggen of te bewaren.

De verantwoordelijke is ook verplicht zijn terrein vrij te houden van ruigtekruiden, zoals netels, bramen, enz., tenzij een hogere wetgeving dat beperkt.

De meest doeltreffende en milieuvriendelijke manier om ruigtekruiden te bestrijden is het met de hand uittrekken net vóór de bloeiperiode. Hierbij tracht u zoveel mogelijk van de wortelstokken mee te verwijderen. Wanneer een regenrijke periode volgt, rot de rest van de wortels gewoon weg. Deze methode is vanzelfsprekend enkel toepasbaar op kleine oppervlakten (bijvoorbeeld in tuinen).

De beste manier om ruigten tegen te gaan op grotere oppervlakken, gebeurt door uw perceel twee keer per jaar te maaien en het maaisel zeer grondig af te voeren. Ruigtekruiden houden niet van maaien en verschraling en zullen snel afnemen. Specifiek voor distels: deze kunnen nog zaad vormen na het afmaaien, afvoeren is dus de boodschap! Door te weinig te maaien wordt de bloeiwijze wel weggehaald, maar wordt de plant geprikkeld om zich vegetatief uit te breiden.

Distels kunnen op 3 jaar tijd volledig manueel uitgeroeid worden. De distel is een tweejarige plant, uitgezonderd de akkerdistel. Het eerste jaar vormt de plant alleen een rozet, pas het tweede jaar zal de plant bloemen en zaad vormen. Slaagt men er dus in drie jaar achter elkaar alle rozetten te vernietigen, dan krijgt de distel geen kans te bloeien en zich voort te planten.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is sterk af te raden omdat ze schadelijk zijn voor mens en dier en het milieu. Niet selectieve sproeimiddelen worden zeker afgeraden. Ze doden meestal onvoldoende de ruigtekruiden maar vooral andere begroeiing zoals grassen. Distels en brandnetels worden bij pesticidengebruik ook vaak bevoordeeld. Er ontstaat een ruimtevoordeel voor de ruigtekruiden, waardoor het risico groot is dat er op termijn alleen nog maar ruigtekruiden zullen groeien en de haarden dus verergeren in plaats van afnemen.

Het is ook sterk af te raden de bodem af te dekken met maaisel van afgereden gazon of ander plantenmateriaal zoals schors. Het maaisel zorgt wel tijdelijk voor bodembedekking maar van zodra een gedeelte van het gazon verteert, zullen ruigtekruiden als eerste de kans krijgen om zich op deze plaatsen te vestigen. Bovendien is het verstikkende gazonmaaisel de ideale voedselbron voor het vormen van nieuwe netelhaarden.

Onvoldoende onderhouden terreinen kan je melden aan het gemeentebestuur.

Laat de verantwoordelijke na verwittiging toch nog na zijn terrein degelijk te onderhouden dan riskeert deze een geldboete.

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be