landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Documentenloket

Belasting op aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) ( 1 februari 2024 - 2025)In deze lijst kan u op een eenvoudige manier snel navigeren naar de documenten die u zoekt:

  • in de 1e kolom kan u met de pijltjes in de bovenste rij de lijst alfabetisch sorteren (oplopend op aflopend) of u kan (een deel van) de naam intypen in veld en de lijst wordt meteen gefilterd naar de overeenstemmende resultaten
  • ook de 2e kolom kan alfabetisch gesorteerd worden (oplopend of aflopend)
  • in het zoekveld in de rechterbovenhoek kan u een (deel van) een zoekterm ingeven, de lijst wordt meteen gefilterd naar de overeenstemmende resultaten (als u bvb. "jeu" ingeeft, worden enkel nog de documenten getoond met "jeu" in de omschrijving, bvb. "jeugdsubsidies"

 

Type Omschrijving
Aangifteformulier Aangifte belasting op de aanplakborden
Aangifteformulier Aangifte belasting op de tweede verblijven
Aangifteformulier Aangifte huis-aan-huis drukwerk
Aanvraagformulier Erkenning Roosdaalse verenigingen
Aanvraagformulier Kadervorming jeugdwerk
Aanvraagformulier Kandidatuur vrijwilliger kinderopvang-redder
Aanvraagformulier Kapmachtiging (website Vlaanderen.be)
Aanvraagformulier Natuurvergunningsaanvraag
Aanvraagformulier Evenementsubsidie jeugdwerk
Aanvraagformulier Reistoelating minderjarig kind
Aanvraagformulier Speelstraten
Aanvraagformulier Speelstraten bewonersenquête
Aanvraagformulier Subsidie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Aanvraagformulier Subsidie jeugdwerkinitiatieven
Aanvraagformulier Subsidie aanleggen hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening
Aanvraagformulier Subsidie aanplanten en onderhoud kleine landschapselementen
Aanvraagformulier Subsidie sportkampen (Word - PDF)
Aanvraagformulier Toetreding Roosdaalse Sportraad
Aangifteformulier Subsidie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) - verslagformulier
Aanvraagformulier Vlarem Klasse 1 of 2 milieuvergunningsaanvraag
Aanvraagformulier Werkingssubsidie cultuur
Aanvraagformulier Toelage huur- en energiekosten niet-gemeentelijke Roosdaalse sportinfrastructuur
Aanvraagformulier Eenmalige corona-subsidie voor socioculturele verenigingen en de ‘coronasportpas’
Aanvraagformulier Toelage niet-gemeentelijke Roosdaalse parochiale zalen
Aanvraagformulier Reservatieformulier voor gebruik van kantine ‘t Sportvlot (doc)
Aanvraagformulier Reservatieformulier voor gebruik van kantine ‘t Sportvlot (pdf)
Aanvraagformulier Projectsubsidie vrije tijd
Belastingreglement Gemeentelijke opcentiemen 2023
Belastingreglement Aanvullende personenbelasting 2023
Belastingreglement Aanplakborden (2019-2025)
Belastingsreglement Belasting op aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) ( 1 februari 2024 - 2025)
Belastingreglement Belasting op aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) (2019- tot 30 april 2023)
Belastingreglement Belasting op de inzameling huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen (intradura) (2021 - 2025)
Belastingreglement Huis-aan-huis verspreiding van niet -geadresseerde drukwerken (2019 - 2025)
Belastingreglement Leegstaande gebouwen en woningen (2023 - 2025)
Belastingreglement Mobiele reclamepanelen (2019 - 2025)
Belastingreglement Afleveren administratieve stukken (2015 e.v.)
Belastingreglement Belasting op het niet-realiseren van de maximale afkoppeling van hemelwater (2019 - 2025)
Belastingreglement Belasting tweede verblijven (2023 - 2025)
Belastingreglement Model bezwaarschrift
Belastingsreglement Belasting op het oprichten van meergezinswoningen 2023 - 2025
Info Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Info Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - Bijlagenbundel
Info Protocolakkoord GAS gemengde inbreuken
Info Catalogus uitleendienst
Info Competentiegids
Info Milieu - Kleine landschapselementen - lijst van de geubsidieerde planten
Info Milieu - afvalgids 2018
Info Milieu - sorteerinfo Fostplus
Info Organiek reglement van de vaste commissie van advies AGB Roosdaal
Info RUP Pamel Centrum - Grafisch plan (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Bestaande feitelijke toestand (maart 2016)RUP Pamel Centrum - Bestaande feitelijke toestand (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Bestaande juridische toestand (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Onteigeningsplan (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Herziening toelichting MER voorschriften 16-09-2015RUP Pamel Centrum - Herziening toelichting MER voorschriften 16-09-2015
Info Speelstraten - afsprakennota
Info Welzijnsgids Roosdaal 2018-2020
Info Sportelgids 2017-2018 voor 50-plussers
Info Jeugdsportgids Pajottenland
Melding Vlarem Klasse 3 exploitatie of verandering van een inrichting (bedrijf)
Melding Vlarem Klasse 3 exploitatie of verandering van een inrichting (woon)
Melding Vlarem overname van een vergunde inrichting
Melding Vlarem kleine verandering
Politiereglement Algemeen politiereglement TARL (Ternat - Affligem - Roosdaal - Liedekerke )
Politiereglement Bestrijden eikenprocessierups
Premie Geboorte- en adoptiepremie
Premie Huwelijksjubilarissen
Reglement Huwelijksreglement (Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2023 - publicatie website op 12 juli 2023)
Retributiereglement Huwelijken - retributiereglement (Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2023 - publicatie website op 12 juli 2023)
Reglement Vrije tijd: prijssubsidiereglement (GR 17/02/2022 - Publicatie 25/02/2022)
Reglement Cultuurcheques
Reglement Gemeentelijk onderwijs - huishoudelijk reglement ouderraad (Publicatie 01/07/2021)
Reglement Schoolreglement schooljaar 2023-2024 (Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2023 - Publicatie website op 12 juli 2023)
Reglement Rechtspositieregeling personeel AGB Roosdaal (laatste versie: Raad van Bestuur 26 januari 2022)
Reglement Rechtspositieregeling personeel  gemeente en OCMW (laatste versie : besluit gemeenteraad 28/10/2021 - besluit raad maatsch. welzijn 28/10/2021 - Publicatie 10/11/2021)
Reglement Arbeidsreglement personeel gemeente, OCMW en AGB  (laatste versie: besluit gemeenteraad 28/10/2021 - besluit raad maatsch. welzijn  28/10/2021 en besluit raad van bestuur AGB 26/10/2021 - Publicatie 10/11/2021) 
Reglement arbeidsreglement gemeentelijk basisonderwijs Triangel Roosdaal (Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2023 - Publicatie website op 12 juni 2023)
Reglement Cameratoezicht op het openbaar domein (gemeenteraad 30 september 2021)
Reglement Gebruik culturele infrastructuur Roosdaal (gemeenteraad 25 januari 2024)
Reglement Begraafplaatsreglement
Reglement Huishoudelijk reglement vakantiespeelplein Zeppelin
Reglement Jeugdsubsidiereglement
Reglement Erkenning Roosdaalse verenigingen
Reglement Subsidiereglement niet-gemeentelijke sportinfrastructuur
Reglement Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen en verkavelen
Reglement Speelstraten (GR 27 mei 2021 - Publicatie 1 juni 2021)
Reglement Milieu subsidie aanplanten van kleine landschapselementen en fruitbomen
Reglement Subsidie milieu- en natuurprojecten
Reglement Integraal waterbeleid: afkoppelingsreglement "collectieve zuivering"
Reglement Subsdie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Reglement Milieu subsidie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen
Reglement Milieu subsidie voor het onderhoud van kleine landschapselementen en knotten van bomen
Subsidiereglement Subsidiereglement sportverenigingen (GR 29/06/2023 - Publicatie website 12/07/2023)
Reglement Subsidie voor sportkampen
Reglement Projectsubsidies vrije tijd
Reglement Subsidie socio-culturele verenigingen
Reglement Begrip dagelijks bestuur inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en visum
Reglement Begrip 'dagelijks personeelsbeheer' (OCMW)
Reglement Toelage huur- en energiekosten niet-gemeentelijke Roosdaalse sportinfrastructuur
Reglement Toelage niet-gemeentelijke Roosdaalse parochiezalen
Subsidiereglement Uitzonderingen op bestaande subsidiereglementen in functie van het reglement op de éénmalige corona-subsidies (Goedgekeurd: gemeenteraad 26/11/2020 - Gepubiiceerd website: 2/12/2020)
Retributiereglement Retributie gebruik raadzaal voor huwelijken (Goedgekeurd gemeenteraad op 29 juni 2023 - Gepubliceerd website 12 juli 2023)
Retributiereglement Retributie op vastgoedinformatie (Goedgekeurd gemeenteraad op 25 januari 2024 - gepubliceerd 31 januari 2024)
Retributiereglement Retributiereglement kantine "t Sportvlot (GR 23/12/2021 - Publicatie 3/1/2022)
Retributiereglement Retributiereglement culturele infrastructuur Roosdaal (gemeenteraad 25 januari 2024)
Retributiereglement Retributiereglement bibliotheek i.k.v. regiobib Pajottenland & Zennevallei (goedgekeurd gemeenteraad: 25/02/2021 - Gepubliceerd website:  2/3/2021)
Retributiereglement Voor- en naschoolse kinderopvang en vakantiewerking
Retributiereglement Voor- en naschoolse kinderopvang en vakantiewerking - vaststelling tarieven
Retributiereglement Deponeren van bepaalde afvalstoffen op het recyclagepark (2019 ev)
Retributiereglement Compostvaten, compostbakken en keukenemmertjes (2019 ev)
Retributiereglement Geleverde prestaties door gemeentepersoneel (2017ev)
Retributiereglement Ophalen grof vuil, snoeihout, papier en karton (2018 ev)
Retributiereglement Werken aan de nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2020-2022)
Retributiereglement Begraafplaatsen
Retributiereglement Tijdelijke inname openbaar domein
Retributiereglement Busvervoer muziekacademie
Retributiereglement Leerlingenvervoer van en naar de school
Retributiereglement Leerlingenvervoer van en naar de school - vaststelling tarieven
Retributiereglement Leerlingenvervoer daguitstappen
Retributiereglement Leerlingenvervoer daguitstappen - vaststelling tarieven (CBS 27/06/2022 - Publicatie 8/07/2022)
Retributiereglement Gebruik van het zwembad van het MPC Sint-Franciscus (GR 22/12/2022 - Publicatie 30/12/2022)
Retributiereglement Innings- en aanmaningskosten
Retributiereglement Afleveren van afschriften van bestuursdocumenten
Reglement Gebruiksreglement kantine ‘t Sportvlot
Reglement Gemeentelijke uitleendienst
Reglement Gebruiksreglement kunstgrasveld en kleedkamers
Retributiereglement Retributiereglement kunstgrasveld en kleedkamers
Aanvraagformulier Reservatieformulier voor gebruik van het kunstgrasveld en kleedkamers (doc)
Aanvraagformulier Reservatieformulier voor gebruik van het kunstgrasveld en kleedkamers (pdf)
Reglement Toewijzingsreglement sociale huurwoningen Interlokale Vereniging Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland