landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Documentenloket

In deze lijst kan u op een eenvoudige manier snel navigeren naar de documenten die u zoekt:

  • in de 1e kolom kan u met de pijltjes in de bovenste rij de lijst alfabetisch sorteren (oplopend op aflopend) of u kan (een deel van) de naam intypen in veld en de lijst wordt meteen gefilterd naar de overeenstemmende resultaten
  • ook de 2e kolom kan alfabetisch gesorteerd worden (oplopend of aflopend)
  • in het zoekveld in de rechterbovenhoek kan u een (deel van) een zoekterm ingeven, de lijst wordt meteen gefilterd naar de overeenstemmende resultaten (als u bvb. "jeu" ingeeft, worden enkel nog de documenten getoond met "jeu" in de omschrijving, bvb. "jeugdsubsidies"

 

Type Omschrijving
Aangifteformulier Aangifte belasting op de aanplakborden
Aangifteformulier Aangifte belasting op de tweede verblijven
Aangifteformulier Aangifte huis-aan-huis drukwerk
Aanvraagformulier Consumptiecheques kwetsbare groepen
Aanvraagformulier Beleidssubsidie sportvereniging
Aanvraagformulier Erkenning Roosdaalse verenigingen
Aanvraagformulier Gebruik foorkasten
Aanvraagformulier Gebruik uitleendienst
Aanvraagformulier Huur Turnzaal-Lombeekkring-Raadzaal
Aanvraagformulier Huur zaal Kattem
Aanvraagformulier Impulssubsidie sportvereniging
Aanvraagformulier Kadervorming jeugdwerk
Aanvraagformulier Kandidatuur vrijwilliger kinderopvang-redder
Aanvraagformulier Kapmachtiging (website Vlaanderen.be)
Aanvraagformulier Natuurvergunningsaanvraag
Aanvraagformulier Evenementsubsidie jeugdwerk
Aanvraagformulier Reistoelating minderjarig kind
Aanvraagformulier Reservatie kunstgrasveld centrum Pamel (Word)
Aanvraagformulier Reservatie kunstgrasveld centrum Pamel (PDF)
Aanvraagformulier Speelstraten
Aanvraagformulier Speelstraten bewonersenquête
Aanvraagformulier Subsidie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Aanvraagformulier Subsidie jeugdwerkinitiatieven
Aanvraagformulier Subsidie aanleggen hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening
Aanvraagformulier Subsidie aanplanten en onderhoud kleine landschapselementen
Aanvraagformulier Subsidie sportkampen
Aanvraagformulier Toetreding Roosdaalse Sportraad
Aangifteformulier Subsidie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) - verslagformulier
Aanvraagformulier Vlarem Klasse 1 of 2 milieuvergunningsaanvraag
Aanvraagformulier Werkingssubsidie cultuur
Aanvraagformulier Toelage huur- en energiekosten niet-gemeentelijke Roosdaalse sportinfrastructuur
Aanvraagformulier Eenmalige corona-subsidie voor socioculturele verenigingen en de ‘coronasportpas’
Aanvraagformulier Toelage niet-gemeentelijke Roosdaalse parochiale zalen
Belastingsreglement Gemeentelijke opcentiemen 2021
Belastingsreglement Aanvullende personenbelasting 2021
Belastingsreglement Aanplakborden (2019-2025)
Belastingsreglement Belasting op aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) (2019 - 2025)
Belastingsreglement Belasting op de inzameling huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen (intradura) (2021 - 2025)
Belastingsreglement Huis-aan-huis verspreiding van niet -geadresseerde drukwerken (2019 - 2025)
Belastingsreglement Leegstaande gebouwen en woningen (2019 - 2025)
Belastingsreglement Mobiele reclamepanelen (2019 - 2025)
Belastingsreglement Afleveren administratieve stukken (2015 e.v.)
Belastingsreglement Belasting op het niet-realiseren van de maximale afkoppeling van hemelwater (2019 - 2025)
Belastingsreglement Belasting tweede verblijven (2019 - 2025)
Belastingsreglement Model bezwaarschrift
Info Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Info Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - Bijlagenbundel
Info Protocolakkoord GAS gemengde inbreuken
Info Catalogus uitleendienst
Info Competentiegids
Info Milieu - Kleine landschapselementen - lijst van de geubsidieerde planten
Info Milieu - afvalgids 2018
Info Milieu - sorteerinfo Fostplus
Info Organiek reglement van de vaste commissie van advies AGB Roosdaal
Info RUP Pamel Centrum - Grafisch plan (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Bestaande feitelijke toestand (maart 2016)RUP Pamel Centrum - Bestaande feitelijke toestand (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Bestaande juridische toestand (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Onteigeningsplan (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Herziening toelichting MER voorschriften 16-09-2015RUP Pamel Centrum - Herziening toelichting MER voorschriften 16-09-2015
Info Speelstraten - afsprakennota
Info Welzijnsgids Roosdaal 2018-2020
Info Sportelgids 2017-2018 voor 50-plussers
Info Jeugdsportgids Pajottenland
Melding Vlarem Klasse 3 exploitatie of verandering van een inrichting (bedrijf)
Melding Vlarem Klasse 3 exploitatie of verandering van een inrichting (woon)
Melding Vlarem overname van een vergunde inrichting
Melding Vlarem kleine verandering
Politiereglement Openbare orde en veiligheid
Politiereglement Verwijderen afvalstoffen
Politiereglement Bestrijden eikenprocessierups
Politiereglement Openbare overlast
Politiereglement Stilstaan en Parkeren
Premie Geboorte- en adoptiepremie
Premie Huwelijksjubilarissen
Reglement Consumptiecheques kwetsbare doelgroepen
Reglement Cultuurcheques
Reglement Rechtspositieregeling personeel  gemeente en OCMW (laatste versie : gemeenteraad & raad maatsch. welzijn 28 oktober 2021)
Reglement Arbeidsreglement personeel gemeente, OCMW en AGB  (laatste versie: gemeenteraad & raad maatsch. welzijn  28 oktober 2021 en raad van bestuur AGB 26 oktober 2021) 
Reglement Cameratoezicht op het openbaar domein (gemeenteraad 30 september 2021)
Reglement Begraafplaatsreglement
Reglement Huishoudelijk reglement vakantiespeelplein Zeppelin
Reglement Jeugdsubsidiereglement
Reglement Beleidssubsidie sportverenigingen
Reglement Erkenning Roosdaalse verenigingen
Reglement Subsidiereglement niet-gemeentelijke sportinfrastructuur
Reglement Gebruik kunstgrasveld centrum Pamel
Reglement Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen en verkavelen
Reglement Impulssubsdie sportverenigingen
Reglement Speelstraten
Reglement Milieu subsidie aanplanten van kleine landschapselementen en fruitbomen
Reglement Subsidie milieu- en natuurprojecten
Reglement Integraal waterbeleid: afkoppelingsreglement "collectieve zuivering"
Reglement Subsdie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Reglement Milieu subsidie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen
Reglement Milieu subsidie voor het onderhoud van kleine landschapselementen en knotten van bomen
Reglement Subsidie voor sportkampensportkampen
Reglement Subsidie cultuurprojecten
Reglement Subsidie socio-culturele verenigingen
Reglement Begrip dagelijks bestuur inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en visum
Reglement Begrip 'dagelijks personeelsbeheer' (OCMW)
Reglement Toelage huur- en energiekosten niet-gemeentelijke Roosdaalse sportinfrastructuur
Reglement Toelage niet-gemeentelijke Roosdaalse parochiezalen
Subsidiereglement Subsidiereglement éénmalige corona-subsidies (Goedgekeurd: gemeenteraad 29/10/2020 - Gepubliceerd website: 4/11/2020)
Subsidiereglement Uitzonderingen op bestaande subsidiereglementen in functie van het reglement op de éénmalige corona-subsidies (Goedgekeurd: gemeenteraad 26/11/2020 - Gepubiiceerd website: 2/12/2020)
Retributiereglement Retributiereglement bibliotheek i.k.v. regiobib Pajottenland & Zennevallei (goedgekeurd gemeenteraad: 25/02/2021 - Gepubliceerd website:  2/3/2021)
Retributiereglement Voor- en naschoolse kinderopvang en vakantiewerking
Retributiereglement Voor- en naschoolse kinderopvang en vakantiewerking - vaststelling tarieven
Retributiereglement Deponeren van bepaalde afvalstoffen op het recyclagepark (2019 ev)
Retributiereglement Compostvaten, compostbakken en keukenemmertjes (2019 ev)
Retributiereglement Geleverde prestaties door gemeentepersoneel (2017ev)
Retributiereglement Ophalen grof vuil, snoeihout, papier en karton (2018 ev)
Retributiereglement Werken aan de nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2020-2022)
Retributiereglement Begraafplaatsen
Retributiereglement Kunstgrasveld centrum Pamel
Retributiereglement Tijdelijke inname openbaar domein
Retributiereglement Busvervoer muziekacademie
Retributiereglement Leerlingenvervoer van en naar de school
Retributiereglement Leerlingenvervoer van en naar de school - vaststelling tarieven
Retributiereglement Gemeentelijk zwemmen binnen het aanbod van de SNS-pas (SPort Na School)
Retributiereglement Gebruik van het zwembad van het MPC Sint-Franciscus
Retributiereglement  Retributie gebruik raadzaal
Retributiereglement Innings- en aanmaningskosten
Retributiereglement Afleveren van afschriften van bestuursdocumenten
Reglement Gemeentelijke uitleendienst
Reglement Gemeentelijke zalen
Retributiereglement Gemeentelijke zalen
Reglement Gebruiksreglement kantine / kleedkamers
Retributiereglement Retributiereglement kantine / kleedkamers
Aanvraagformulier Reservatieformulier voor gebruik van kantine / kleedkamers
Reglement Toewijzingsreglement sociale huurwoningen Interlokale Vereniging Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland