landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Opvolging Kraanstraat

Update 17 september 2018

De verkeerssituatie werd sinds het openstellen van de Kraanstraat (eind maart 2018) opgevolgd en geëvalueerd. Op het maandelijkse Gemeentelijk Veiligheidsoverleg (GVO met o.a. politie, burgemeester, dienst mobiliteit, technische dienst, …) stond de Kraanstraat maandelijks geagendeerd. Op het GVO van 30/08/2018 werd de Kraanstraat opnieuw besproken. Het GVO gaf vervolgens advies aan het college van burgemeester en schepenen.

Daar werd beslist:

  • De huidige regeling zonder voorrang aan de rijbaanversmallingen blijft behouden. Deze regeling rekent op de hoffelijkheid van de bestuurders en heeft het meeste effect op de (dalende) snelheid in beide rijrichtingen. Het merendeel van de mensen, die reageerden op de brief van juni 2018, wenst de huidige regeling zonder voorrang te behouden.
  • Algemeen is de snelheid van het verkeer gedaald. Het aantal overtreders is gedaald van meer dan 30% vroeger naar ongeveer 10% nu (cijfers flitscontroles politie). Helaas blijft een klein percentage bestuurders te snel rijden. Daarom wil de gemeente blijven sensibiliseren (en meten) via snelheidsinformatieborden en handhaven via flitscontroles van de politie. Op het maandelijkse GVO wordt de planning daarvan vastgelegd.
  • Ter hoogte van de rijbaanversmallingen zorgen geparkeerde voertuigen (net voor of na de versmalling) soms voor hinder in combinatie met de versmalling. Daarom werd beslist vijftien meter voor en na elke rijbaanversmalling een parkeerverbod in te stellen via een gele onderbroken lijn aan de rand van de rijbaan. Het aanbrengen ervan wordt opgenomen in de planning van de gemeentearbeiders. Opmerking: het instellen van een parkeerverbod kan ook via verkeersborden of via een witte middenlijn op de rijbaan. Om het aantal verkeersborden te beperken en om te vermijden dat langere voertuigen (bijvoorbeeld bussen) net voor of na de versmalling steeds over een witte middenlijn rijden, werd gekozen voor de gele onderbroken lijn.
  • Intussen zijn ook de werken op de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal stilaan afgerond. Tijdens die werken was er in Roosdaal een gedogen beleid betreffende het transitverbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. De politie zal opnieuw toezien op dit transitverbod via controles.

De bewoners (van het vernieuwde deel) van de Kraanstraat kregen hierover een infobrief in de bus op 17/09/2018. Lees hier de brief.

Heeft u toch nog vragen of opmerkingen betreffende de verkeerssituatie in de Kraanstraat. Of stelt u een nieuw probleem vast?

Dan kan u terecht bij


Bericht 8 mei 2018

De (verkeers)situatie in de Kraanstraat wordt sinds het openstellen van de Kraanstraat (eind maart 2018) opgevolgd en geëvalueerd.

De aandacht gaat momenteel vooral naar de

  • snelheid van het gemotoriseerd verkeer
  • wegversmallingen (combinatie met geparkeerde voertuigen, al dan niet voorrangsregeling)

Snelheid wordt geregistreerd door DSD-borden (snelheidsinformatieborden) en de politie plande ook reeds mobiele snelheidscontroles in. De gemeente en de politie voer(d)en plaatsbezoeken uit ter hoogte van de wegversmallingen. Alle meldingen van bewoners en gebruikers worden gecentraliseerd.

Dit alles werd besproken op het Gemeentelijk Veiligheidsoverleg (GVO, met o.a. politie, burgemeester, dienst mobiliteit, technische dienst) van 26 april 2018. Daar werd besloten:

  • de snelheidsmetingen (tegelijk sensibilisering) met DSD-borden voorlopig te behouden (verschillende locaties in de Kraanstraat en met korte onderbrekingen in tijd zodat het “gewoonte-effect” vermeden wordt).
  • de mobiele snelheidscontroles (politie) voorlopig te behouden
  • het parkeergedrag voorlopig te blijven monitoren
  • voorlopig geen voorrangsregeling in te stellen aan de wegversmallingen (huidige situatie blijft behouden). Aan deze wegversmallingen geldt de regel van hoffelijkheid. Daarnaast wordt hiermee vermeden dat het verkeer hogere snelheden haalt (op een eventuele voorrangsrijrichting). Hoewel dit helaas soms leidt tot “duelleren van twee voertuigen” blijft dit een bewuste en weloverwogen keuze en wordt geen voorrangsregeling ingesteld.

Bovenstaande werd bevestigd op het College van Burgemeester en Schepenen van 30 april 2018.

Op de eerstvolgende GVO’s blijft de Kraanstraat geagendeerd om de situatie verder op te volgen.

Heb je opmerkingen of wil je iets melden hierover? Dat kan, bij voorkeur schriftelijk bij de dienst mobiliteit via mobiliteit@roosdaal.be (of 054 89 13 42).