landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Sportuitleendienst

Voor een lijst van de beschikbare materialen: doc zie het aanvraagformulier

  

Reglement sportuitleendienst 

 1. Het materiaal wordt enkel uitgeleend aan verenigingen, aangesloten bij een Roosdaalse adviesraad, aan Roosdaalse scholen en aan huurders van Roosdaalse accommodaties.
 2. Het aanvraagformulier moet uiterlijk twee weken vóór de activiteit worden ingediend op de sportdienst van het gemeentehuis, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal (brief, fax of e-mail).
 3. De aanvraag moet gebeuren op het daartoe bestemde formulier dat te verkrijgen is op de sportdienst en doc dat je hier kan downloaden. De uitlening is gratis en wordt toegestaan voor een periode van ten hoogste 7 dagen. De uitlening kan uitzonderlijk met 1 week verlengd worden. Hiertoe moet de aanvrager bij voorbaat en schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen.
 4. Tijdens de uitlening moet de aanvrager de volgende richtlijnen naleven:
  • hij/zij moet voor de uitgeleende voorwerpen zorgen als een goede huisvader;
  • in geen enkel geval mag hij/zij de uitgeleende voorwerpen overdragen, uitlenen, verhuren of ter beschikking stellen van derden;
  • hij/zij dient de nodige maatregelen te nemen om de materialen te beschermen tegen alle weersomstandigheden met uitzondering van de tent;
  • hij/zij moet de uitgeleende voorwerpen ten laatste op de overeengekomen datum terugbezorgen.
  • De niet-naleving van deze bepalingen geeft aanleiding tot uitsluiting van het gebruik van de sportuitleendienst. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de termijn van uitsluiting.
 5. De aanvrager verbindt er zich toe bij verlies, diefstal of beschadiging van het ontleende materiaal de kosten voor vervanging ervan te dragen.
 6. Tijdens de uitlening is de aanvrager volledig en onvervreemdbaar verantwoordelijk voor de uitgeleende voorwerpen. Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging moet de aanvrager de volgende procedure naleven:-  Op de eerstvolgende werkdag wordt de gemeentelijke sportdienst telefonisch, per fax of per e-mail op de hoogte gebracht van de aard van de problemen.-  In geval van diefstal wordt daarvan onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie en een dubbel van het proces-verbaal wordt zo vlug mogelijk aan de sportdienst bezorgd.
 7. Het sportmateriaal mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor het bestemd is.
 8. De reservatie van het materiaal gebeurt volgens de volgorde van de aanvragen. De eigen organisaties van de gemeentelijke sportdienst hebben echter absolute voorrang. Bij de toekenning van het materiaal probeert men altijd zo veel mogelijk leners te bedienen.
 9. De ambtenaren van de gemeentelijke sportdienst mogen ten allen tijde controle uitoefenen op het gebruik, de beveiliging, enz. van het ontleende materiaal.
 10. Door het uitlenen van het materiaal verklaart de lener zich akkoord met dit reglement en waarborgt hij de stipte naleving ervan. De niet-naleving van dit reglement geeft aanleiding tot uitsluiting van het gebruik van de uitleendienst. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de termijn van uitsluiting.
 11. Het gemeentebestuur wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele ongevallen die zich zouden voordoen bij het gebruik van het ontleende materiaal.