Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Belgen die in het buitenland verblijven stemmen enkel voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en voor het Europees parlement.

De Belgen die in een EU lidstaat verblijven kunnen ook kiezen voor een lijst in hun land van verblijf te stemmen in plaats van voor een Belgische lijst.

Voor meer informatie, zie de website van FOD Buitenlandse Zaken

Vul het volmachtformulier in.

Met dit attest bevestigt de burgemeester dat u op de dag van de verkiezingen om privéredenen tijdelijk in het buitenland verblijft en dat u niet kunt gaan stemmen.

U moet uw verblijf in het buitenland staven met de nodige bewijsstukken. Als u die bewijsstukken niet kunt voorleggen, kan u dit attest verkrijgen op grond van een verklaring op erewoord.

De persoon die in uw plaats stemt, moet de volgende documenten meebrengen naar het stembureau:

 • de volmacht
 • zijn identiteitskaart
 • zijn oproepingsbrief
 • uw oproepingsbrief
 • dit attest.

De persoon die in uw plaats stemt, geeft dit attest en de volmacht af aan de voorzitter van het stembureau waar u moet stemmen.

Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

U hebt steeds een ingevuld volmachtformulier nodig en een attest.

 1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden.
  Nodig: medisch attest;
   
 2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen
  1. in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
  2. die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden.
 3. Nodig: attest van de werkgever;
   
 4. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen.
  Nodig: attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de je in het bevolkingsregister bent ingeschreven;
   
 5. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert.
  Nodig: attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft;
   
 6. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden.
  Nodig: attest van de religieuze overheid
   
 7. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven.
  Nodig: attest van de onderwijsinstelling;
   
 8. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord.

  Nodig: attest dat door de burgemeester of gemachtigde. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming. Bij verklaring op erewoord bent u verplicht een volmacht te geven. U kan zich niet laten verontschuldigen.

De deelname aan de stemming is verplicht.

U kan de redenen van uw onthouding, met de nodige verantwoording, ook aan de vrederechter meedelen.

Als de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings, uw redenen gegrond acht, stelt hij geen vervolging in.

In uw brief aan de vrederechter noteert u duidelijk uw persoonsgegevens en bij welk stembureau u moet stemmen. Uiteraard voegt u daar uw attest bij.

U kan ook aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar u moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau het volgende af te geven:

 • het bewijs van de reden waarom u niet kan stemmen;
 • een brief waarin u die reden uiteenzet en die u ondertekent.

De voorzitter van het stembureau zal die documenten voor verder gevolg aan de vrederechter bezorgen.

De volmachtkrijger moet dit doen in het stemlokaal waar u (de volmachtgever) normaal moet stemmen, d.w.z. in het stembureau dat op uw oproepingsbrief staat.

Bijvoorbeeld

 • De volmachtkrijger, Ulrich, woont in Veurne.
 • De volmachtgever, Tamara, woont in Hasselt.
 • Ulrich moet eerst zijn stem gaan uitbrengen in het stemlokaal dat op zijn oproepingsbrief staat, nl. in Veurne.
 • Ulrich zal daarna met de volmacht naar het stemlokaal in Hasselt moeten gaan om namens Tamara te stemmen.

Opgepast!

Uw volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor u moet stemmen.

De persoon die in uw plaats stemt - uw volmachtkrijger - moet dus ook stemrecht hebben voor alle verkiezingen waarvoor u mag stemmen.

Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger het volmachtformulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen.

Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten voorleggen:

 • zijn eigen identiteitskaart;
 • zijn eigen oproepingsbrief;
 • de oproepingsbrief van de volmachtgever.