landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Update 12 oktober 2019

Het politiebesluit genomen door gouverneur De Witte van 18 juli 2019 op het verbod om water te capteren wordt opgeheven.

Een captatieverbod wordt behouden voor het Denderbekken en Benedenscheldebekken met uitzondering van de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie en het kanaal Brussel-Schelde.

Dit gewijzigd captatieverbod wordt vanaf vrijdag 11 oktober 2019 voor onbepaalde tijd ingesteld.

Update 24 juli 2019:

Q&A: 
Vragen en antwoorden bij het politiebesluit captatieverbod waterlopen in Vlaams-Brabant van 18 juli 2019

Deze Q&A moet samen worden gelezen met het politiebesluit captatieverbod waterlopen van 18 juli 2019, uitgevaardigd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Omwille van de afgelopen droogteperiode en de weersvoorspellingen, zijn maatregelen genomen m.b.t. de captatie van water om de ecologisch goede toestand van de waterlopen in Vlaams-Brabant te beschermen en/of zeker niet achteruit te laten gaan.

Q: Welke maatregelen zijn van kracht met het politiebesluit van 18 juli 2019?
A: Voor alle waterlopen in Vlaams-Brabant geldt er vanaf 19 juli 2019 een captatieverbod, behalve voor Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde. Tot de opheffing van het besluit mag geen water worden onttrokken uit deze waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten.

Q: Waarom is deze maatregel nodig?
A: Deze maatregel is nodig om de goede ecologische toestand van de waterloop te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan door bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water in de waterlopen verder achteruit gaat, ontstaat er o.m. een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel wordt verstoord. Soms wordt de maatregel ook toegepast om voldoende water aan een stroomafwaarts gelegen captatiepunt voor de productie van drinkwater te kunnen blijven verzekeren.

Q: Waar kan ik de besluiten die momenteel van toepassing zijn voor de provincie Vlaams-Brabant terugvinden?
A: U kunt de besluiten nalezen op de website van de gouverneur van Vlaams-Brabant.
www.gouverneurvlaamsbrabant.be/home.

Q: Op basis waarvan wordt dergelijk besluit genomen?
A: Tijdens de zomerperiode volgt de droogtecommissie de stand van zaken m.b.t. de droogte en het risico op waterschaarste nauwgezet op. Deze droogtecommissie adviseert de provinciegouverneur. De provinciegouverneur kan op zijn beurt een provinciaal droogteoverleg organiseren. In dit overleg zetelen vertegenwoordigers van de verschillende waterbeheerders, de landbouw en de visserij en de drinkwatermaatschappijen. Het is op basis van het advies van dit overleg dat de gouverneur het politiebesluit heeft uitgevaardigd.

Q: Wat betekent het captatieverbod uit waterlopen?
A: Dit is een verbod op het capteren (onttrekken) van water door landbouwers en bedrijven uit waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het water dient dan ook gebruikt te worden door het vee op het perceel in kwestie. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten.

Q: Wat is aanmaakwater voor gewasbescherming?
A: Gewasbeschermingsmiddelen worden in hoge concentratie verkocht en moeten met water aangelengd worden alvorens ze mogen ingezet worden. Dit water is het “aanmaakwater”.

Q: Geldt het captatieverbod voor alle waterlopen in Vlaams-Brabant?
A: Met het besluit van 18 juli 2019 is het captatieverbod geldig op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve voor volgende waterlopen: Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde. Op deze waterlopen/kanalen geldt het captatieverbod niet.

Zie bijgevoegd kaartje:

Captatieverbod kaart 18-7-19Klik op de kaart voor een groter formaat.

Q: Waar kan er nog water worden gecapteerd?
A: Enkel op volgende waterlopen is captatie nog toegestaan: Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde (zie bovenstaand punt)

Maar voor de bevaarbare waterlopen en kanalen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op de website www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties

Q: Tot wanneer is het captatieverbod geldig?
A: De einddatum is nog niet bekend. De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. Omstandigheden zoals het weer kunnen er voor zorgen dat het verbod wordt gewijzigd of ingetrokken. Als het verbod wordt ingetrokken zal dit gebeuren d.m.v. een opheffingsbesluit. Dit besluit zal via de gemeentelijke aanplakborden en via de gemeentelijke websites worden bekend gemaakt. Voor een actueel overzicht kunt u de website van de gouverneur van Vlaams-Brabant raadplegen: www.gouverneurvlaamsbrabant.be/home

Q: Voor wie geldt het captatieverbod uit de waterlopen in Vlaams-Brabant?
A: Voor iedereen binnen het aangewezen gebied waar het verbod geldt.

Q: Wie is bevoegd voor de handhaving op dit politiebesluit?
A: De politie is hiervoor bevoegd.

Q: Wat zijn de gevolgen van een overtreding?
A: Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro , of met één van deze straffen alleen.

Q: Wordt een vijver in een (provinciaal) domein in dit verband beschouwd als een waterloop?
A: Neen, een vijver is geen waterloop en daar geldt het captatieverbod dus niet. Vijverwater is omwille van het grote gevaar voor o.m. botulisme niet geschikt voor het besproeien van gewassen voor menselijke en mogelijk ook dierlijke consumptie.

Q: Mogen vijvers gelegen aan een beek of rivier nog gevuld worden met beek- of rivierwater?
A: Het is aan de waterbeheerder om hierover te oordelen.

Q: Waar kan ik hierover bijkomende informatie vinden?
A: Op de website www.opdehoogtevandroogte.be kunt u meer algemene informatie vinden over de maatregelen die genomen worden door de droogtecommissie.
Op de website van de gouverneur van Vlaams-Brabant vindt u informatie over de situatie in onze provincie www.gouverneurvlaamsbrabant.be/home


De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16/07/2019 geadviseerd voor een captatieverbod (onttrekken van water door landbouwers en bedrijven) in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.

Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om een captatieverbod vanaf 19/07/2019 in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

Voor de waterlopen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op de website
www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties. De reeds geldende meldingsplicht en vergunningsplicht blijven onveranderd. Zie www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie

Captatieverbod kaart 18-7-19Klik op de kaart voor een groter formaat.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet essentiële toepassingen te vermijden zoals het besproeien van gazons.