landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Molenkauter: openbare verpachting grond

Het lokaal bestuur Roosdaal (OCMW-Roosdaal) gaat over tot de openbare verpachting van een perceel landbouwgrond, gelegen Molenkauter ZN, perceel 23097 (afd.1), sec. D nr. 365, 29a80ca groot met een K.I. van 20 euro, gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De landbouwgrond is vanop de straat (Molenkauter) te bereiken.

Wil je een bod doen?

Het aanbod moet onder verzegelde omslag en bij aangetekende en ondertekende brief ingediend worden.

 • De aangeboden pachtprijs moet in cijfers en voluit in letters geschreven worden “voor het perceel landbouwgrond gelegen aan de Molenkauter”.
 • Het aanbod moet uiterlijk op 6 november 2023 aangetekend verstuurd zijn, de poststempel op de omslag geldt als bewijs.
 • De omslag moet als adres vermelden: Lokaal bestuur Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal. Boven dit adres moet nog op de omslag vermeld worden "aanbod voor verpachting".

 • Onregelmatige aanbiedingen worden als niet-ontvankelijk beschouwd.

 • De aanbiedingen worden op dinsdag 14 november 2023 om 14u in de collegezaal van het gemeentehuis in openbare zitting geopend en voorgelezen.

 • In de omslag van de bieding worden de volgende bewijsstukken gevoegd:
  • Iedereen:
   1. Verklaring op eer waaruit blijkt dat je je verplichtingen als pachter nakomt. Indien je als pachter in het verleden meerdere keren je verplichtingen niet bent nagekomen, kan je op basis hiervan uitgesloten worden.
   2. Bewijs van leeftijd aan de hand van hetzij een kopie van de identiteitskaart (waarop andere gegevens dan naam, voornaam, adres en leeftijd mogen doorstreept worden), hetzij een uittreksel van de geboorteakte (mag zonder vermelding van de afstamming).
   3. Bewijs van land- of tuinbouwer in hoofdberoep:
    • Attest Sociale Zekerheid en attest BTW/ondernemingsnummer (bewijs landbouwactiviteit).
    • én (enkel indien in hoofdberoep) Inkomensattest van de belastingen en/of overzicht/verklaring van werktijd als land- en tuinbouwer en erbuiten (bewijs hoofdberoep: dat men als land- en tuinbouwer meer dan 50% van het inkomen behaalt en/of er meer dan 50% van zijn arbeidstijd aan besteedt, met een minimum van gemiddeld 20 uur per week als land- en tuinbouwer)
   4. Gegevens van het landbouwbedrijf: kopie van de recentste verzamelaanvraag met info over de bedrijfszetel en de bedrijfsoppervlakte inclusief de ligging van de percelen per landbouwstreek (adres bedrijf, perceelsgegevens).

Eventueel, enkel indien ze van toepassing zijn:

5. Uittreksel uit het bevolkingsregister (samenstelling gezin – info kinderen).
6. Indien een kind meewerkt op het bedrijf: bewijs van het statuut van zelfstandig helper.
7. Bewijsstukken van gebruik van aanpalende gronden en/of erfdienstbaarheden (+kaart/schets).
8. Bewijsstukken betreffende onteigening of pachtopzegging voor algemeen belang (minstens 0,5 ha) en/of bijzondere wettelijke uitbatingsbeperkingen (minstens 0,5 ha) in de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan deze verpachting.
9. Statuten van de vennootschap.

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op via financien@roosdaal.be.