landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Afbeelding vuurwerk

Vuurwerk en wensbalonnen

Vooral in de eindejaarsperiode maar ook bij verjaardagen, huwelijken, feesten,... maken heel wat inwoners plannen om vuurwerk af te steken.

Hiervoor heb je altijd een voorafgaande toelating van de burgemeester nodig.

De aanvraag moet minstens 4 weken op voorhand ingediend worden. Dit kan digitaal, schriftelijk of aan het loket.

De aanvraag moet melding maken van volgende informatie:

 • naam en woonplaats van de aanvrager
 • de locatie (ligging) waar het vuurwerk zal worden afgestoken of de wensballonnen worden opgelaten
 • datum en uur tot uur
 • het soort vuurwerk / wensballonnen

Indien het vuurwerk op een locatie afgestoken wordt waarvan de aanvrager geen eigenaar of gebruiker is, is een schriftelijke toelating van de eigenaar verreist. Als u dus vuurwerk wenst af te steken / wensballonnen wenst op te laten op het openbaar domein, dient u voorafgaand aan de aanvraag reeds een toelating voor het gebruik van het openbaar domein te bekomen van het college van burgemeester en schepenen.

Op advies van het college van burgemeester en schepenen zal de burgemeester geen toelating verlenen voor het afsteken van vuurwerk binnen de 100 meter van gebouwen.

Van de verantwoordelijke wordt verwacht dat hij/zij de volgende voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen naleeft:

 • enkel wettelijke en veilige producten mogen gebruikt worden (alleen te koop bij erkende handelaars, niet bij marktkramers);
 • de gebruiksaanwijzingen moeten aanwezig zijn en strikt worden nageleefd;
 • het vervoer van het vuurwerk dient te gebeuren in een degelijke verpakking;
 • het vuurwerk moet bewaard worden op een koele en droge plaats en buiten het bereik van kinderen;
 • het afsteken mag alleen gebeuren door een volwassene in nuchtere toestand;
 • het afsteken moet gebeuren in een open zone;
 • zorg dat er water of een blusapparaat bij de hand is;
 • nooit opnieuw een vuurwerkpijl aansteken die eerst heeft geweigerd;
 • bij het aansteken dient men voldoende ver achter het vuurwerk te blijven en steekt men het enkel aan met een gestrekte arm, een lange lucifer, een fakkel of speciale lont;
 • benader nooit aangestoken vuurwerk;
 • hou dieren op een veilige plaats, hou er rekening mee dat dieren opgeschrikt worden door vuurwerk;
 • zorg dat u het telefoonnummer van de spoedgevallendienst en de brandweer bij de hand hebt voor het geval er zich een ongeval mocht voordoen;
 • in het geval er een oogverwonding zou zijn nooit wrijven in de ogen, geen zalf aanbrengen, scherm het geraakt oog af en neem contact met de arts;
 • in het geval van brandwonden deze onmiddellijk spoelen met water (koud) gedurende minstens 15 minuten, indien het over meer dan een oppervlakkig brandwonde gaat, neem contact met de arts. Op een oppervlakkig brandwonde kan uitsluitend en alleen een brandwondenzalf worden gebracht;
 • op eenvoudig verzoek het bewijs voorleggen dat hij verzekerd is tegen schade die hij of zij ten gevolge deze activiteit zou kunnen veroorzaken.

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be