Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Hinder

We komen allemaal wel eens in contact met hinder in al zijn vormen: een lawaaierig feestje bij de buren, hinderlijke rook van de buurman die afval verbrandt, grasmaaiers op zondagochtend, overhangende bomen, …

Wat is Hinder?

Hinder (of wat we ervaren als hinder) kan heel divers zijn. Zo kunnen we onderscheid maken tussen:

A. Niet-Milieuhinder

 •  Veiligheid: we worden door handelingen van derden in een onveilige situatie gedwongen (bvb. wildparkeren op de stoep waardoor we op straat moeten lopen, gevaarlijke dieren worden niet goed onder beheer gehouden, voorwerpen worden onveilig opgesteld, …).
 • Economisch: handelingen kunnen een hinder (onrust) veroorzaken omdat men van mening is dat dit een negatief effect kan hebben op de waarde van zijn eigendom (vb de komst van en bedrijf, een windmolen).

B. Milieuhinder

 • hinder door licht: te sterke lichtreclame is verblindend op de openbare weg of verstoort de nachtrust als het licht de slaapkamer binnendringt, …
 • hinder door geluid: verkeer, vliegtuigen, bedrijven, optredens, dieren, …
 • hinder door reuk of geur en rook: het verbranden van niet toegelaten brandstoffen (afval, behandeld hout) of binnen niet toegelaten afstanden (binnen de 100 m van woningen en gebouwen), slechte verbranding en een niet toelaatbare afvoer van de rook (te lage schouw, slecht afgestelde branders, niet gereinigde schouw en brander), bemesting (slecht tijdstip, niet ondergewerkt, overbemesting door het te hoge aantal dieren per oppervlakte), sigarettenrook, …
 • hinder afkomstig van beplanting: aanpalende beplanting die overhangt, die licht wegneemt, die de werking van de zonnepanelen hindert, het planten van exotische planten die de inheemse overheersen en na verloop van tijd gaan overheersen;
 • hinder door afval/bevuiling: sluikstorten groot en klein (sigarettenpeuk, hondenpoep, blikjes, huisvuil deponeren in de openbare vuilbakjes,...), graffiti, wildplakken, …..

We zouden hinder ook kunnen opdelen in zichtbare en onzichtbare hinder: de hierboven genoemde economische hinder is bvb. een vorm van onzichtbare hinder, straling (gsm, tv, microgolf,…) is eveneens een vorm van onzichtbare hinder

Er bestaat naast de hinder veroorzaakt door het menselijk handelen ook hinder door moeder natuur (natuurlijke erflast):

  • dieren en planten: wild, insecten, ongedierte, giftige planten of woekerplanten;
  • wind en regen: storm, wateroverlast, afgevallen bladeren, …
  • vulkanen: rechtstreekse (omgeving) of onrechtstreekse (vb. luchtvaart) hinde
  • straling: radioactieve stralingmaar ook radioactief afval;

Nadelen van hinder

Het nadeel dat je van hinder ondervindt is steeds subjectief en kan zich zowel rechtstreeks als onrechtstreeks manifesteren. Zo veroorzaakt te luide muziek rechtstreekse gehoorschade en ademen we de dioxines in die vrijkomen bij onrechtmatige verbranding van afval in de buurt.

In vele gevallen is de hinder op zich beperkt (onrechtstreeks) maar zal door het aanhoudend probleem er een ergernis ontstaan, een stress waardoor er op termijn gezondheidsproblemen en/of gedragsproblemen ontstaan (men wordt ziek, men gaat zijn levenswijze aanpassen, …).

Bovendien is de ene mens niet de andere: omdat jij vandaag een situatie niet als hinder ervaart wil dit niet zeggen dat dit ook zo is voor anderen (ouderen, jongeren, zieken) of op andere tijdstippen, iedereen heeft zijn persoonlijke gevoeligheden.

Hinder of niet?

Een activiteit of handeling is maar hinder wanneer er een ontvanger is die dit negatief ervaart en het dus als een hinder beschouwt: het doet er dus niet toe of dit een wettelijk toegelaten handeling of activiteit is. Bij de beoordeling van hinder of niet wordt gebruik gemaakt van een toetsingkader (referentiekader): bij het samenleven van mensen is er voortdurend interactie, een groot deel van die interactie beschouwen we als normaal binnen de lokale maatschappij waarin we leven (tijdsgeest, locatie, cultuur en wetenschap). Interacties die we vandaag als normaal ervaren kunnen plots als abnormaal ervaren worden omdat:

 • de handeling/activiteit gewijzigd werd, de frequentie of tijdstip wijzigt;
 • onze eigen situatie wijzigt (de levensfase waarin we verkeren, ziek of gezond; werk of geen werk; …);

Handelingen en activiteiten die onwettig zijn worden per definitie als hinder beschouwd, ongeacht of we ze al dan niet als hinderlijk ervaren.

Ik ervaar hinder of ik veroorzaak hinder: aanpak en stappenplan

STAP 1

> ik ervaar hinder:

- zeer belangrijk is om voor uzelf de vraag te stellen welke hinder en waarom ervaar ik dit als hinder (is het iets nieuw, waarom is iets dat reeds jaren aanwezig is nu ineens hinder, wat stoort me,…);

- zeer belangrijk is om dit te noteren, dit ordent de gedachte en laat toe om in een volgende stap op een goede wijze in contact te treden met de veroorzaker;

- belangrijk is ook stil te staan bij wat wil ik bereiken wanneer ik dit probleem ga aankaarten (er is een verschil tussen de handeling/activiteit niet willen of ze gewijzigd zien);

> ik veroorzaak hinder:

- gebruik uw gezond verstand (wat ik zelf niet graag heb, doe ik mijn medemens niet aan)

- is het wettelijk toegelaten? (u doet op uw terrein wat u wil binnen wat de wet toelaat);

- op welke wijze wijzigt mijn doen het evenwicht met mijn omgeving of verandert dit de erflast (een belangrijke oefening waaruit men kan leren dat het misschien anders kan);

- bezin eer ge begint.

STAP 2

> ik ervaar hinder:

- treed rechtstreeks in contact met de veroorzaker op een objectieve en rustige wijze (de oefening van stap1 is hierin zeer belangrijk);

- wacht geen dagen om contact te nemen: wachten zal het probleem niet oplossen, integendeel veroorzaakt ergernis, een gezondheidsprobleem en een onnodige emotionele reactie. Ga er niet automatisch vanuit dat de veroorzaker wel weet dat u hinder geeft (in het geval de veroorzaker ‘moeder natuur’ (natuurfenomenen) is kunt u terecht bij de milieudienst voor meer informatie).

> ik veroorzaak hinder:

- is het iets nieuw, verwittig uw omgeving, geef hierover informatie (onbekend is onbemind).

- ga er niet zomaar vanuit dat de omgeving het wel goed zal vinden;

- moet er voor de activiteit een toelating zijn?

STAP 3

> ik ervaar hinder:

- heeft het persoonlijke gesprek met de veroorzaker niet geleid tot een gewenst resultaat dan kan men kiezen voor het inschakelen van derden. Burenbemiddeling is het inschakelen van derden om het gesprek, contact terug te herstellen of verder te zetten (via een schrijven of mondeling contact), met als doel de overlast spreekbaar te maken en een oplossing te bekomen die voor beide partijen aanvaardbaar is (een nieuw evenwicht). In de gemeente Roosdaal kunt u hiervoor terecht bij de toezichthouders (burgemeester, lokale politie, milieuambtenaar en gemeenschapswacht). Burenbemiddeling treedt niet op in de plaats van politionele organen, noch bij strafrechtelijke inbreuken en wanneer de zaak reeds in behandeling is bij een rechtbank.

> ik veroorzaak hinder:

- neem de moeite om na te gaan welke wetgeving van toepassing is op de handeling of activiteit die u stelt;

- iedereen wordt geacht zijn zaken te behandelen als een goede huisvader, dit wil ook zeggen dat men handelingen en activiteiten uit voert volgens het goede vakmanschap en volgens de best beschikbare economisch aanvaarbare techniek.

STAP 4

Blijkt dat het een vruchteloze inspanning geweest is en de hinder neemt niet af dan kan u nog kiezen voor een politionele aanpak en kiezen tussen een burgerlijke procedure (bij de vrederechter) of – bij inbreuken op wetgeving of reglementen - een strafrechterlijke (pv, parket, celstraf, …) of administratief rechterlijke procedure (administratieve straf via ambtenaar).

In de gemeente Roosdaal zijn er in de politieverordeningen administratieve sancties opgenomen. Inbreuken kunnen administratief vastgesteld worden door de lokale politie, milieuambtenaar, gemeenschapswacht en de gemeentesecretaris (die ook administratief rechter is). Strafrechtelijke inbreuken kunnen vastgesteld worden door lokale politie, de burgemeester en de milieuambtenaar.

Geen hinder veroorzaken daar gaat het om!

 

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be