landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Gemeentesecretaris

De bevoegdheden en taken van de gemeentesecretaris zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het gemeentedecreet. Samengevat is het zo dat de gemeentesecretaris zorgt voor de goede werking van de gemeentelijke diensten binnen de krijtlijnen vastgelegd door gemeenteraad.

De huidige gemeentesecretaris is mevrouw Emma Van der Maelen.

De gemeentesecretaris staat in voor:

  • de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer;
  • de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten.

De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd en woont ook de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. Zij kan de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies bijwonen.

De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

De gemeentesecretaris zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:

  • het organogram;
  • de personeelsformatie;
  • de rechtspositieregeling van het personeel;
  • de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan;
  • de beleidsnota van het budget;
  • de verklarende nota van een budgetwijziging.

De gemeentesecretaris is voorzitter van het managementteam dat wekelijks vergadert.

 

 

ICOON 2kleur

Gemeentesecretaris - Emma Van der Maelen

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal     /     Tel 054 89 13 11     /     emma.vandermaelen@roosdaal.be

info@roosdaal.be - © 2018 Gemeente Roosdaal - Privacyverklaring Roosdaal